Støre opplyser om ny Borten Moe-glipp ved utdeling av oljeutvinningstillatelser i 2022

Tidligere statsråd Ola Borten Moe, som er av grunnleggerne av oljeselskapet Okea, deltok i statsråd ved utdeling av oljeutvinningstillatelser, opplyser statsministeren.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltok i et statsråd hvor utdeling av oljeutvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen ble behandlet.

Det var i statsråd 4. mars 2022 at han deltok i behandlingen av utdeling av oljeutvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen i den såkalte TFO-runden i 2021.

Det går fram av et brev fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Borten Moe hadde ikke deltatt i forberedende statsråd og ble derfor først oppmerksom på saken da den ble fremlagt på Slottet. Han varslet statsrådssekretæren umiddelbart etter statsrådsmøtet var avsluttet, heter det i brevet.

Vurderingen i etterkant var at hans inhabilitet ikke kunne ha påvirket sakens utfall. Saken ble også behandlet på nytt i det påfølgende statsrådet 11. mars 2022.

Grunnlegger av oljeselskap

Borten Moe er en av grunnleggerne av oljeselskapet Okea i Trondheim og har aksjer i selskapet. Okea var blant dem som fikk tilbud om utvinningstillatelser i TFO-runden.

– For øvrig har ikke Statsministerens kontor vært involvert i konkrete saker hvor det i ettertid er avdekket inhabilitet, heter det i brevet.

Ola Borten Moe innrømmet i juli å ha eid aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøter hvor en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo, et selskap deleid av nettopp Kongsberg Gruppen. Han gikk deretter av som statsråd.

Omfattende gjennomgang

Tidligere i august rettet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget spørsmål til statsministeren for å kunne gjøre en gjennomgang av rutiner og praksis i regjeringen og departementene når det gjelder habilitetsvurderinger.

Det er i forbindelse med Støres svar til komiteen at de nye opplysningene om Borten Moe framkommer.

I forbindelse med dette har også en rekke departementer kommet med avklaringer på sine rutiner når det gjelder habilitetsregelverket.

Åpen høring

Spørsmålene fra komiteen kom etter at fire av regjeringens statsråder den siste tiden har vært innblandet i habilitetssaker. Målet er å finne ut om rutinene rundt habilitet er for dårlige.

Kontrollkomiteen har som mål å holde en åpen høring i november, med sikte på å ferdigbehandle saken før jul.