Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen

Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen fra 2400 til i underkant av 2000 personer etter å ha gjennomgått en rekke saker.

Nav nedjusterer antall berørte av trygdeskandalen fra 2.400 til i underkant av 2.000, ifølge arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Nå har vi gjennomgått en så stor del av saksmengden at vi har grunnlag for å nedjustere anslaget, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav anslår at de 2000 personene vil få utbetalt om lag 80 millioner kroner til sammen, og at de vil få slettet gjeld til Nav på omtrent samme beløp.

I tillegg kommer etterbetalinger på bakgrunn av urettmessig stans og avkorting.

Les også

Alle tok delansvar for trygdeskandalen. Ingen tok det fulle ansvar.

Har utbetalt 34 millioner

Bakgrunnen for oppryddingen er at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Nav har gått gjennom tilbakekrevingssaker tilbake til 2012 for å finne personer som er berørt av feilen. Så langt er det  utbetalt om lag 34  millioner kroner til  540  personer.

Det er store variasjoner i utbetalingsbeløpene. 160  personer har ikke fått noe etterbetalt fordi de ikke har innbetalt noe på sine krav, opplyser Nav.

Minst 78 er feilaktig dømt

Målet er å ha ferdigbehandlet tilbakekrevingssakene i midten av april, ifølge Vågeng.

Da gjenstår behandlingen av saker hvor personer feilaktig har fått stanset eller avslått en av de aktuelle ytelsene. Det er for tidlig å anslå hvor mange dette gjelder.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.