Afghanistanutvalg feller nedslående dom

Militære hensyn har lagt avgjørende føringer for statsbyggingen og bistanden til Afghanistan, og mål og virkemidler har delvis vært i konflikt med hverandre, slår det regjeringsoppnevnte utvalget som har gransket Norges militære og sivile innsats fast.

Norske soldater på et oppdrag i Nord-Afghanistan i 2006.

Utvalget, ledet av Bjørn Tore Godal, kom med hardt kritikk av den norske bistanden til Afghanistan fra 2001 til 2014.

«Etter mange års internasjonal innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående.» Slik innleder rapportensom Fædrelandsvennen fikk tilgang til, og som ble presentert for utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Marie Eriksen (H) mandag.

Videre heter det at militante islamistgrupper har fortsatt fotfeste i deler av landet, og at Taliban dag står sterkere enn noen gang.

– Korrupsjon et stort problem

– Norske myndigheter må tydeligere redegjøre for mål, midler og forventede resultater av norsk innsats. En måte å oppnå dette på, er en mer systematisk rapporteringsplikt overfor Stortinget enn det som er vanlig i dag, skriver Bjørn Tore Godal i en kronikk i Aftenposten.

– Korrupsjon har vært og er en av de største utfordringene i Afghanistan, sa utenriksminister Børge Brende etter å ha mottatt rapporten mandag.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen sa mandag at alt tyder på at Norge vil delta i flere internasjonale militære operasjoner, og at det derfor er viktig å ta lærdom av det man nå har funnet ut om Afghanistan-engasjementet.

Flyten av bistandspenger bidro til korrupsjon

Det høye nivået på bistanden har gitt et inntrykk av overflod av midler. Anbud har ikke gått til den beste i forhold til rimelig pris. Man har tilfeller av at noen har beriket seg. Bjørn Tore Godal

Etter å ha mottatt utvalgets rapport sa utenriksminister Brende at det fremover var viktigere at bistanden til Afghanistan var effektiv enn at nivået var høyt.

Godal satte under presentasjonen av rapporten nærmest et likhetstegn mellom høyt nivå på bistanden og korrupsjon.

– Det høye nivået på bistanden har gitt et inntrykk av overflod av midler. Anbud har ikke gått til den beste i forhold til rimelig pris. Man har tilfeller av at noen har beriket seg, sa Godal.

Han presiserte imidlertid at det var andre og større aktører enn Norge som hadde mer å svare for når det gjaldt korrupsjonen i Afghanistan.

– Ikke god nok kontroll med pengebruken

Utvalget kritiserer at selv om den norske bistanden til Afghanistan ble doblet nærmest over natten i 2008, så fulgte man ikke opp med tilsvarende forvaltningsressurser. Kontrollen med midlene ble dermed ikke god nok.

Ifølge utvalgsmedlem Kristian Berg Harpviken, som har hatt et særlig ansvar for å analysere den sivile bistanden, visste man i 2008 at krrupsjonsproblemet var omfattende og at mangelen på kontroll var åpenbar.

– Når man da valgte å øke pengebruken så betydelig uten å øke kapasiteten til å forvalte midlene, så tok man ikke lærdom av det man visste, sier Harpviken, som til daglig er direktør ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo.

På spørsmål om Norge bør redusere nivået på bistanden til Afghanistan, sier Godal at man burde være mer opptatt av kvalitet enn kvantitet.

Norge vil fortsette å støtte Afghanistan

Utenriksminister Børge Brende sa mandag at Norge kommer til å fortsette å støtte Afghanistan, men han ville ikke svare på om bistanden til Afghanistan vil bli kuttet.

– Vi må se på hvordan vi kan nå de aller svakeste, hvordan vi kan sikre jenters utdanning, hvordan det kan støtte opp om fred- og forsoningsarbeid, sa han. – Det er umulig å si noe eksakt i dag om nivået, men jeg er enig med utvalget om at innretningen og effekten av bistanden er viktigere enn nivået.

9000 norske soldater

Utvalget skriver i rapporten:

«Den norske innsatsen har utgjort en svært liten del av den totale ressursbruken i Afghanistan. Den har følgelig ikke bidratt til å endre hovedbildet av utviklingen i landet.»

I perioden 2001–2014 har 9000 norske militære tjenestegjort i landet. Ti norske soldater har mistet livet og mange er blitt alvorlig skadet.

Norges engasjement i Afghanistan har kostet 20 milliarder kroner, hvorav 11,5 milliarder har vært brukt til militære formål og 8,4 milliarder til sivile, heter det i rapporten.

Tre hovedmål

Norge hadde tre hovedmål med sitt Afghanistan-engasjement, skriver Godal-utvalget.

Det første var å vise støtte til USA og NATO i kampen mot internasjonal terror. Her mener utvalget at Norge har lyktes, og vist seg som en god alliert som har støttet sine allierte.

Når det gjelder det andre hovedmålet som var å bidra til internasjonal terrorbekjempelse og hindre at Afghanistan igjen ble et arnested for terror, mener utvalget at målet bare delvis er nådd.

Når det gjelder det tredje hovedmålet om å bidra til å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati, så er dette målet ikke nådd, ifølge rapporten. «Afghanistan var ved utgangen av 2014 fortsatt blant de mest bistandsavhengige landene i verden. Den reduserte økonomiske veksten svekket statens inntjeningsevne ytterligere. Internasjonal bistand hadde skapt nye konfliktlinjer og makteliter, og lagt grunnen for alvorlige korrupsjonsutfordringer,» heter det i rapporten.

Innsatsen i liten grad basert på kunnskap om Afghanistan

I den 231 sider lange rapporten slås det fast at det internasjonale engasjementet, og da også Norges innsats, i liten grad har vært basert på kunnskap om Afghanistan og lokale forhold, kultur og konfliktlinjer.

Statsbygging styrt utenfra, bygd på storstilt militær innsats, massive pengeoverføringer og svake afghanske institusjoner, har vist seg å være meget krevende.

Taliban tar kontroll over stadig større deler av Afghanistan Afghanistan-veteran: Norge bør være i front på militære droner

– Burde ha drøftet offentlig

Rapporten beskriver norske myndigheters deltakelse i diskusjonen som folkerettslige spørsmål som svak, og utvalget skriver at «norske myndigheter både tidligere og tydeligere kunne ha klargjort sitt syn på folkerettslige spørsmål.

Dette omfatter de rettslige rammene som lå til grunn for norske soldater og sivilt utsendtes innsats, og særlig klassifiseringen av situasjonen i Afghanistan. Norske myndigheter burde ha drøftet folkerettslige tema langt mer inngående under hele perioden, men særlig knyttet til større endringer i situasjonen og operasjonen. Denne drøftingen burde regjeringen ha ført både internt og i offentligheten.»

Mener Faryab-bidraget ikke utgjorde noen forskjell

I rapporten kommer det frem at det norske bidraget i Faryab-provinsen ikke utgjorde noen forskjell. Norge brukte betydelige ressurser i Faryab med beskjedne resultater, ifølge rapporten der det også heter at «Den såkalte Faryab-strategien var i realiteten ingen strategi, og nasjonale koordineringsinstanser ga ingen klar retning og helhet i Faryab-engasjementet.

Rapporten påpeker at «Sterkere norsk ledelse i provinsen, lengre rotasjoner av ledelsen og et større engasjement for å styrke provinsmyndighetene kunne gitt større påvirkningskraft, i hvert fall på kort sikt. Slik som situasjonen var, ble viktige prinsipielle avklaringer og føringer som burde ha blitt avklart hjemme, overlatt til sivilt og militært utsendte», står det å lese i rapporten.

Store kostnader

Det afghanske samfunnet er sterkt preget av 23 år med krig, skriver utvalget. Konflikten og operasjonen har hatt store kostnader.

Befolkningen i Afghanistan har vært utsatt for store lidelser, slår utvalget fast, og fortsetter: «Antallet sivile drepte har steget fra år til år. Det er ingen sikre tall for hva konflikten i perioden 2001–2014 har kostet i antall menneskeliv og penger. Antallet drepte kan være over 90.000.»

Fordelingen er, ifølge rapporten, som følger: 3496 internasjonale soldater, over 23.000 afghanske militære og politi, kanskje 35.000 opprørere og nesten 30.000 afghanske og internasjonale sivile.