Politikk

«Nav opplevde en situasjon «ingen» hadde sett for seg», skriver Nav i intern koronaevaluering.

– Bør vi ha bedre planer for å håndtere massearbeidsledighet? Det er et av spørsmålene Nav stiller i en intern evaluering av koronaåret 2020.

Koronaåret 2020 ble svært vanskelig for Nav. Antall ledige skjøt i været, Nav måtte omplassere mange ansatte, men slet med lang ventetid for å utbetale dagpenger.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig.

Kort tid etter at statsminister Erna Solberg 12. mars i fjor uttalte disse ordene og «stengte ned» landet, oppsto det en kriselignende situasjon i Nav. Tusenvis ble permittert hver dag de neste ukene og månedene. Og Stortinget endret regelverket for en rekke Nav-ytelser. Alt bidro til at 2020 ble et svært krevende år for etaten.

Aftenposten har fått innsyn i en intern oppsummering i Nav om hvordan de selv mener de klarte seg under pandemien. Nav mener de besto prøven. Men det stilles en rekke kritiske spørsmål om alt fra stengte Nav-kontorer til manglende referater fra viktige møter.

«Vi har en plan» – men var den god nok for massearbeidsløshet?

– Vi har en beredskapsplan for å håndtere ulike typer hendelser, også pandemier. Det uttalte Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt til Aftenposten samme dag som statsministeren kom med de strenge nedstengningstiltakene.

Han lovet at folk skulle få pengene sine. Og han understreket at folk ikke trenger å bekymre seg for om etaten «klarer å drive butikken.»

Men som Nav selv beskriver i den interne evalueringen av 2020:

«Nav opplevde en situasjon «ingen» hadde sett for seg.»

Ventetiden for å få dagpenger føk i været. Nav måtte improvisere og innføre forskuddsordninger for å gi folk dagpenger. Mange fikk klagesakene sine satt på vent.

Selv om etaten var i beredskap for nedstengning, stiller de følgende spørsmål:
«Bør vi ha bedre planer for å håndtere massearbeidsledighet?»

Det påpekes i den interne evalueringen at «nedstengningstiltak var ikke beskrevet i nylig offentlig utredning.»

Året før pandemien inntraff hadde et offentlig utvalg lagt frem utredningen «Når krisen inntreffer». En pandemi var en av de krisene utvalget anslo til å være mest sannsynlig. Men den form for nedstengning vi har hatt og til dels fortsatt har, er ikke problematisert.

Ekstremt arbeidspress i Nav

Den intern evalueringen dokumenterer det enorme presset Nav sto i gjennom store deler av året.

«Krisen var av en art Nav aldri tidligere har opplevd, som traff bredt og rett i kjernen av driften av Nav.»

Nav beskriver en organisasjon som kastet seg rundt og utviste stor dugnadsånd – og om et ekstremt arbeidspress.

 • Antall ledige økte fra 100.000 til 400.000 i løpet av mars. Nav fattet det neste halvåret en halv million vedtak om dagpenger.
 • Etaten omdisponerte ca. 600 personer internt og ansatte omtrent like mange nye for å håndtere alle søknadene.
 • Mye av arbeidet ble utført fra hjemmekontorer. Over 14.000 ansatte (73 prosent) jobbet hjemmefra.

Ikke samfunnskritisk funksjon

I mars i fjor pågikk det en debatt om hvem som hadde jobber med såkalt samfunnskritisk funksjon. Barna til personer i slike funksjoner fikk være i skole og barnehage slik at foreldrene kunne konsentrere seg om jobben.

I Nav var i utgangspunktet bare noen få nøkkelfunksjoner definert som samfunnskritiske. Slik omtales dette i evalueringen:

«Nav var ikke definert som samfunnskritisk aktør – irriterende i en hektisk tid.»

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) endret dette 20. mars. Da hadde ansatte i etaten henvendt seg til departementet med en bønn om at Navs førstelinje, inkludert Nav-kontorene, ytelseslinjen og kontaktsentrene, måtte betraktes som «kritisk samfunnsfunksjon.»

Nav spør i evalueringen om dagens definisjon av «samfunnskritisk funksjon» tar høyde for ulike typer kriser og behov for endringer underveis.

Delte Nav fortrolig informasjon til for mange?

Nav sitter på store mengder fortrolig informasjon. Det får store konsekvenser om denne havner i feil hender. Kode 6 og 7 står for sperret adresse (kode 7) og strengt fortrolig adresse (kode 6). Nav antyder at de burde ha begrenset håndteringen av slik informasjon. Det nevnes i forbindelse med lønnskompensasjonsordningen. Det var en ytelse som sikret permitterte full lønn de første 20 dagene de ble permittert.

«Deler vi for mye om kode 6 og 7? Opplysninger om hvordan Kode 6 og 7 er håndtert i Lønnskompensasjonsordningen er dokumentert, men også spredt via Teamsmappen for Koronakommisjonen -tilgjengelig for 43 personer i Nav, samt de som har mottatt denne samlingen av dokumenter.»

Stengte Nav-kontorene fysisk

Koronakrisen medførte en svært stor begrensning i folks mulighet til å oppsøke Nav-kontorene. I evalueringen kommer det frem at over 80 prosent stengte for drop-in og at nær halvparten også sluttet med avtalte fysiske møter.

«Kunne vi presset mer for å ha åpne Nav-kontor? Eller er Nav og brukerne så digitale at videomøter er godt nok?» spør etaten i evalueringen.

Etaten påpeker at det oppsto problemer for brukere som oppholdt seg i utlandet, ikke hadde bank-ID og ønsket hjelp fra Nav. Etaten stiller spørsmål om hvordan man skal sikre «tilstrekkelig robusthet i løsninger» som dekker alle.

Manglende referater fra viktige møter

«System for dokumentasjon/arkivering er for tidkrevende i kriser», slås det fast i Navs oppsummering.

Nav beskriver utfordringer knyttet til å dokumentere hva som er sagt på møter, blant annet på møter med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

«Dokumentasjon ikke nevnt i beredskapsplan. Møter med ASD og strategisk beredskapsnivå ikke referatført».

Uklar beredskapsorganisasjon i Nav

«Flere sider ved organiseringen var eller opplevdes uklar.»

Det mener Nav om egen beredskapsorganisering.

«Hva det innebærer å være i beredskap var ikke godt nok kjent i organisasjonen. Beredskapsorganisasjonen ikke godt nok kjent i organisasjonen.»

Etaten opplyser at den operative beredskapsledelsen «fungerte mest som et informasjonsutvekslingsorgan» og at mange hadde forventet en mer aktiv ledelse.

«Det må gjøres en særskilt vurdering av hvordan vi skal håndtere kriser som treffer bredt i kjernen av driften, som kan bli langvarige og der det ikke er hensiktsmessig at skillet mellom beredskapsorganisasjon og linjeorganisasjon er som i dagens beredskapsplan.»

Les også

 1. «Kristine» har ventet på klagesvar fra Nav i over ett år.

 2. Voldsomme bevegelser: Nesten hver fjerde arbeidstager var innom Nav i fjor

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Nav
 3. Koronaviruset
 4. Pandemier
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Torbjørn Røe Isaksen
 7. Beredskap