Åpner for økte fartsgrenser på norske veier

Den nye regjeringen vil øke hastigheten fra 110 km/t til 120 km/t. Trygg Trafikk skulle helst vært det foruten.

Regjeringen vil øke fartsgrensen fra 110 til 120 km/t. Det kommer frem i den nye regjeringsplattformen – Granavolden-plattformen.

I Granavolden-plattformen tar den nye firepartiregjeringen til orde for å vurdere å øke fartsgrensene og åpner opp for 120 km/t på norske veier. Tidligere har høyest tillatte hastighet på norske veier, vært 110 km/t.

– Dette er noe vi har presset på for lenge. Vi mener vi med fordel kan øke farten på norske veier, slik at de blir likere våre naboland. Samtidig har vi fått bedre veier og tryggere biler, sier Frps veipolitiske talsperson Tor André Johnsen.

Tor André Johnsen (Frp).

Konkret vil man åpne for 120 km/t der dette gir samfunnsøkonomisk nytte samtidig som trafikksikkerheten blir ivaretatt.

– Dette vil bli aktuelt på de beste og nyeste veiene våre. Vi må huske på at de faktisk er bygget og dimensjonert for en slik hastighet. Høyere hastighet på norske veier vil bidra til å knytte regioner tettere sammen og vil være positivt for vekst, sysselsetting og bosetting, sier Johnsen.

Det var i år 2000 at den øvre fartsgrense i Norge ble hevet fra 90 til 100 km/t, som en prøveordning på flerfelts motorveier med høy standard og lav ulykkesfrekvens.

Strekninger som kan være aktuelle for en hastighet på 120 km/t, er veier som i dag har 110 km/t: E6 nord for Gardermoen, E18 i Vestfold og Telemark, og på deler av E6 i Østfold.

Ønsker lavere fartsgrenser

I høst ga Transportøkonomisk institutt ut en stor rapport hvor det anbefales lavere fartsgrenser på mange norske veier.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Vegdirektoratet. Den ser på hvilke tiltak som må settes i verk for å kunne oppfylle den såkalte Nullvisjonen for drepte og skadede i trafikken.

Her konkluderes det med at dagens fartsgrense på 50 km/t, settes ned til 40, at dagens veier med 60 km/t får 50 km/t, og at fartsgrensen på 80 km/t senkes til 70. På veier med midtdeler er det mulig å ha en høyere fartsgrense enn 80 km/t, ifølge rapporten.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, sier fartsøkningen var som forventet.

– I de to siste regjeringserklæringene fra Frp og Høyre, har det stått at man skal øke hastigheten på de beste veiene. I tillegg vil de begrense bruken av såkalt streknings-ATK, altså gjennomsnittsmålinger. Dette er trafikksikkerhetsarbeid vi gjerne skulle vært foruten, sier Johansen.

Har lyspunkter

Han understreker at all forskning viser at fartsøkning ikke bidrar til økt sikkerhet.

Jan Johansen er direktør i Trygg Trafikk.

– Vi vet at høy fart er en av de viktigste årsakene til at folk omkommer eller blir skadet i trafikken. Vi vet også at strekningsmåling gjør at man reduserer antall drepte og hardt skadede med opptil femti prosent, sier Johansen.

– Det er en bra balanse i denne erklæringen, blant annet ved at de understreker at de vil jobbe for å gjøre både veier og kjøretøy sikrere og øke kunnskapen om god adferd og trygge holdninger i trafikken. Da er det spesielt trygge skoleveier og sikkerheten til de myke trafikantene som skal prioriteres. Dette vil vi minne denne regjeringen om at er ting som må tas med i de årlige planene, sier han.

Statens vegvesen har i oppdrag fra Samferdselsdepartementet igangsatt en utredning av å inmnføre 120 km/t på dagens motorveier og fremtidige utbygginger utfra hva som gir positiv nytte/kostnad og ivaretar trafikksikkerhet.

– Dagens motorveier er bygd for 100 eller 110 km/t, og har en viss sikkerhetsmargin. Tas marginen vekk vil det redusere sikkerheten, og gi flere ulykker med mer alvorlig utfall. For mindre deler av motorveiene med svært god kurvatur er det mulig å investere i tiltak som gjør det forsvarlig med økt fart, og hvor investeringen står i forhold til gevinsten av høyere fart, sier Kjell Solem, pressesjef i Vegdiurektoratet.