Politikk

Slik forsvarer Siv Jensen seg mot faginstansers kraftige kritikk av sykehjemsforslag

Siv Jensen mener Regjeringen «kraftig styrker» eldres rettigheter og innfrir Frps løfte om lovfestet rett til sykehjemsplass. At flertallet av høringsinstansene mener noe annet, har hun registrert.

Frp-leder Siv Jensen kommer til å snakke mye om eldreomsorg i landsmøtetalen sin. Hun mener teknologiske løsninger vil kunne føre til at mange kan bli boende hjemme lenger enn idag.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Eldreomsorgen settes på dagsordenen på Frps landsmøte denne helgen. Møtet avholdes en uke etter at Helse— og omsorgsdepartementet la frem lovendringene som Frp mener styrker eldres rettigheter kraftig.

Pasient- og brukerombudet i Oslo bruker «keiserens nye klær» om Jensens omtale av forslaget.

Jensen: Vi er ikke i mål

Når Frp i årsberetningen til landsmøtet trekker frem Frps resultater i Regjeringen, er eldreomsorgen knapt nevnt.

I dette intervjuet svarer partileder Siv Jensen på hvorfor – om det skyldes at partiet ikke har nådd frem med sine to viktigste løfter: lovfestet rett til plass og statlig finansiert eldreomsorg.

– Vi er ikke i mål. Men jeg mener vi ikke er i mål med noe enda, jeg, for vi er i fullt arbeid. La meg si at jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for lovfestet rett. Det er i ferd med å bli en realitet.

– Lovfestet rett til ...?

– Sykehjemsplass. Det er nå i ferd med å bli en realitet. Det er jeg veldig glad for. Så har vi endret på investeringstilskuddene, nettopp for å stimulere kommunen til å øke utbyggingsaktiviteten, sier hun og sikter til statlige investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tilbud.

— Men jeg mener vi må gjøre mer på eldreomsorgsområdet – både fordi det er udekkede behov i dag, og fordi vi blir flere eldre fremover, sier hun og fortsetter:

Eldreomsorgen en hjertesak for Frp

— Det er en av de viktigste oppgavene for kommunepolitikere og rikspolitikere i tiden fremover – å sørge for at vi har en god, verdig og ikke minst valgfri eldreomsorg. Jeg kommer til å bruke mye tid på det i min landsmøtetale. Dette er fortsatt en hjertesak for Frp, sier hun.

Les også:

Les også

I opposisjon drev Frp «eldreopprør» på Facebook - nå er det blitt helt stille

Et flertall av høringsinstansene som har uttalt seg om Regjeringens forslag til lovfesting av de omtalte rettighetene, mener det «ikke medfører en styrker rett til heldøgns plass». Tunge fagmiljøer er svært kritiske til forslaget, og bruker ord som «villeder pasienter» «fører til unødig økt byråkratisering» og «vil gi pasienter svakere rettsvern» når de omtaler det.

Når Siv Jensen konfronteres med at et flertall av høringsinstansene mener noe annet enn den fremstillingen hun gir, svarer hun slik:

– Jeg har registrert at det er ulike synspunkter i den høringen som har vært avholdt. Egentlig er det ikke er noe forskjell på om du lovfester retten til en verdig eldreomsorg eller lovfester retten til barnehageplass eller utdanning. Det er jo slik at når du kommer i den fasen i livet, er du potensielt mye mer sårbar. Det er mange eldre som ikke har pårørende og familie som kan ivareta deres interesser. Det å ha et lovfestet vern, gjør jo at kommunen eller den som til enhver tid har ansvar for å sikre en god omsorg, får det presset mye hardere på seg.

 • Vil du vite dommen over lovforslaget fra alle landets pasientombud, finner du det her.

— For snevert å bare snakke om sykehjemsplasser

– Men mener du at dere lovfester retten til en sykehjemsplass på linje med det man har av lovfesting i barnehagesektoren?

– Jeg mener vi styrker rettighetene kraftig for eldre mennesker i en sårbar situasjon hvor de har behov for pleie- og omsorg. Det er jeg veldig fornøyd med at vi gjør. Vi har lenge ment at det er nødvendig.

Så mener jeg at det fortsatt er en del uløste oppgaver i eldreomsorgen. Jeg inviterer landsmøtet til å se litt fremover. Selv om mye av debatten om eldreomsorgen har handlet om sykehjemsplass, så blir det litt for snevert. Det kommer til å handle om enda mye mer fremover. Kravene som kommer til å bli stilt, kommer til å være helt annerledes enn de har vært frem til nå. Flere og flere kommer nærmest til å forlange å bo hjemme, slik at man må bygge velferden rundt boliger i stedet for rundt institusjoner.

Det kommer til å utfordre samfunnet på helt nye måter. Det er spennende. Det er noe av det jeg kommer til å reflektere rundt i min tale. For jeg ser flere muligheter enn utfordringer blant annet fordi teknologien hjelper oss på vei.

– Men det er jo først og fremst dere som har rettet debatten mot sykehjemsplasser?

– Det kommer vi til å fortsette med, fordi vi er nødt til å ha en god dekning. Uansett om man ønsker om å bo hjemme lengst mulig, kommer man til det punktet hvor man trenger heldøgns pleie og omsorg. Da er ikke kø et svar på at det er tilstrekkelig antall plasser. Derfor må vi bruke økonomiske incentiver for å få det til.

Frp-lederen fastholder sin versjon: At eldre nå får en lovfestet rett til sykehjemsplass.

Jensen: Lov å være uenig

– Men når flertallet av høringsinstansene mener forslaget ikke medfører en styrket rett – tar de da feil?

– De er ikke enig i Regjeringens vurdering. Det er lov. Vi har lagt frem et forslag som vi mener styrker rettighetene. Sammen med endringene vi har gjort i investeringstilskuddet til utbygging av heldøgnstilbud, er det et godt bidrag. Så er det også et faktum at vi skal prøve ut nye finansieringsordninger. Det er vår eneste reelle mulighet til å benchmarke vårt system opp mot dagens. Dagens situasjon har jo vært bakteppe for mye av den debatten som har vært om eldreomsorgen i mange valgkamper og gjort at eldre ofte blir kasteball mellom rikspolitikere og lokalpolitikere. Noen har noen ganger lovet mer enn de kan holde, fordi ansvaret ligger i kommune. Det er litt av et dilemma vi står i, at sammenhengen mellom ansvar og finansiering er der. Vi risikerer jo at kommunene foretar andre prioriter.

– Det har vært en viss debatt om hvordan Frp gjengir forskning og uttalelser fra faginstanser som direktorater. Kan du ikke bli beskyldt for det samme, når du sier dere legger frem noe flertallet av høringsinstansene mener ikke er riktig?

– Det er også mange høringsinstanser som er enig. At det ulike syn, er ikke fortrengt i proposisjonen. Det har ingen verdens ting med misbruk av forskning å gjøre. Det er helt greit, sier hun.

Les også:

Les også

Aps helsetopp innrømmer: Har ikke nådd målene vi satte oss i eldreomsorgen

Når Jensen snakker om å prøve ut nye finansieringsordninger, sikter hun til et forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til en slikt forsøk. Det begynner 1. mai.

– I det nevnte forsøket skulle det egentlig være 20 kommuner. Hva er din forklaring på at det bare er syv igjen og i realitet bare fem som skal teste ut noe i nærheten av Frps modell?

– Vi hadde håpet at mange flere kommuner ville være med.

– Hvorfor ble det slik?

– Fordi det har vært et kommunevalg mellom, som har endret konstellasjonen i en del av de kommunene som hadde tenkt å delta i prosjektet. Men jeg kjenner ikke til konkrete begrunnelser. Jeg er glad for at det fortsatt er kommuner med i dette. Da får vi gjennomført et forsøk som kan gi oss et sammenligningsgrunnlag. Det er det aller viktigste for meg.

Dette er noe vi står helt alene om. Derfor er jeg fornøyd med at vi har fått til et prøveprosjekt, selv om jeg gjerne skulle sett at flere var med.

— Det er kun én Frp-kommune, så vidt jeg vet, som er med i forsøket. Stemmer det?

— Det har jeg ikke i hodet, sier Frp-leder Siv Jensen.

 • Interessert i politikk? Hør vår politiske podkast, Aftenpodden. Lytt og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Hunder skal ha luft og mosjon daglig. Sykehjemsbeboere skal bare ha «adgang til å komme ut.»

 2. Misnøye med eldreomsorg fører sjelden til klager

 3. «Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem»

 4. «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige...»

Les mer om

 1. Politikk