Slik stanser stortingsflertallet Carl I. Hagen

Her er forslaget fra Stortingsflertallet som en gang for alle knuser Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen.

Carl I. Hagens kandidatur til Nobelkomiteen lider nederlag i Stortinget fredag.

I formiddag ble flertallet bestående av Ap, SV, Sp, Venstre og KrF enige om formuleringen til innstilling som en gang for alle avgjør at Hagen ikke vil bli valgt inn i Nobelkomiteen.

Flertallet sier at så lenge Hagen ikke er valgbar, fordi han er vararepresentant til Stortinget, vil plassen til Frp stå tom inntil Frp foreslår en ny kandidat, slik Aftenposten skrev tirsdag kveld.

Inntil Frp vraker Hagens kandidatur og nominerer en ny og valgbar kandidat, vil Høyres Kristin Clemet rykke opp fra første vara til fast møtende i Nobelkomiteen.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi orienterte stortingsgruppen om den nye situasjonen onsdag ettermiddag. Gruppen tok orienteringen til etterretning.

Han gjentok etter møtet at Hagen er partiets kandidat.

– Vi står på at Hagen er vår kandidat, og jeg synes at prosessen har vært uryddig. Vi har frist til torsdag formiddag med å levere våre merknader til flertallets innstilling, sier Limi.

Carl I. Hagen sier til Aftenposten at han vil snakke med Limi om hvordan Frp skal reagere før han uttaler seg offentlig.

– Vi er svært skuffet, sier Frps Morten Wold, andre visepresident i Stortinget og medlem av partiets valgkomite som først innstilte Hagen.

- Innstillingen er levert uten Hagens navn og mye tyder på at flertallet i stortingsmøte fredag ordner det slik at vi ikke kan stemme over Carl I. Da må vi i etterkant vurdere hvordan vi skal forholde oss til det for å fylle den plassen, sier Wold.

Skal utrede «andre forhold» som kan hindre plass i komiteen

I innstillingen, som Høyre etter alt å dømme vil slutte seg til, heter det:

«Komiteen (flertallet) viser til at Stortinget i sitt møte 5. desember 2017 fattet følgende vedtak:

1. Stortingsrepresentanter og vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

Komiteen viser til at det er et klart ønske fra Stortinget om å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og komiteen som deler ut Nobels fredspris. Samtidig er det tradisjon for at Nobelkomiteen gjenspeiler sammensetningen på Stortinget og at partiene nominerer sine representanter.

Komiteen viser til at kandidaten som er foreslått fra Fremskrittspartiet for tiden er 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo og dermed kommer i konflikt med det vedtaket Stortinget fattet tirsdag 5. desember.

Komiteen vil derfor foreslå at det i denne omgang bare velges 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år. Komiteen er beredt til å avgi innstilling på valg av ytterligere 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år dersom det foreslås en kandidat som ikke strider mot Stortingets vedtak 5. desember.

Komiteen fremmer derfor følgende forslag:

Til Nobelkomiteen velges i denne omgang for 1 medlem for 6 år, suppleringsvalg av 1 medlem for 3 år samt 3 varamedlemmer for 3 år.»

Berit Reiss-Andersen og Anne Enger foreslås på faste plasser

Og så skriver flertallet videre:

«Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 velges Berit Reiss-Andersen.

Og til den ledige plassen etter Kaci Kullmann Five som avgikk ved døden i februar 2017, foreslår komiteen:

Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31.12 desember 2020 velges Anne Enger.

Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås:

Kristin Clemet (H), Inger Skjelsbæk (SV) og Sofie Høgestøl (V)».

Spørsmålet nå er hvordan Frp reagerer på flertallets vedtak.

Hvis Frp velger å fremme Hagen og kreve en votering over hans kandidatur til den tredje faste plassen i Nobelkomiteen, vil Stortinget først ta stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat. Her vil flertallet avise forslaget.

Frp kan også velge å stille Hagen opp mot henholdsvis Reiss-Andersen og Enger. Men da bryter Frp med et prinsipp de hart holdt høyt i striden, nemlig partigruppenes rett til selv å velge sine representanter i komiteer og utvalg.

Stortingsgruppen kan også trekke forslaget på Hagen og nominere en ny kandidat som vil få fast plass i komiteen.

Den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomite avgis først torsdag ettermiddag. Før den er avgitt, vil ikke stortingspresident Olemic Thommessen kommentere Nobel-bråket.