- Umulig å forsvare at 6000 fedre ikke får ta permisjon

Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker å gi fedre rett til å ta ut pappapermisjon selv om mor ikke har rett på foreldrepenger. - Dagens system er ikke mulig å forsvare i møte med moderne fedre, sier hun.
  • Karen Tjernshaugen
  • Folk blir forbannet når de hører oss si at fedre er så viktige får barna, men ikke får lov til å ta ut fedrekvote selv. Det sier barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Barne— og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) går i klinsj med Ap, og ber regjeringspartneren snu når det gjelder fedrene som ikke har rett til å ta ut pappapermisjon.

I dag er mors arbeidsinntekt og studier avgjørende for om far får lov til å ta ut fedrekvoten på 14 uker. SV, som sitter med statsråden i Barne- og likestillingsdepartementet, vil endre denne ordningen.

— Jeg oppfordrer Ap til å ta en ny runde i partiet og stille seg spørsmålet: Er det mulig å forsvare at om lag 6000 fedre i dag ikke har rett til å ta ut pappapermisjon fordi mor ikke har jobbet eller studert nok? Er dette mulig å forsvare i møte med moderne fedre? Svaret på dette mener jeg er nei, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Hjemmeværende mødre

Et av argumentene som brukes mot å gi fedre selvstendig rett til å ta ut fedrekvote, selv om mor ikke har rett på foreldrepenger, er at mor i mange av disse tilfellene uansett er hjemmeværende. Familier med minoritetsbakgrunn utgjør en del av denne gruppen.

- Tror du fedre som er hjemme i familier med en hjemmeværende mor vil bruke permisjonen til å skifte bleier og være sammen med barna?

— Det vet vi ikke om de gjør, og det er heller ikke noe vi skal eller bør kontrollere. Men jeg mener det er større problemer i verden enn at to foreldre velger å være sammen i barns første leveår, sier Thorkildsen.

Les også

Tror pappaer dropper perm hvis fedrekvoten forsvinner

Hun understreker at det er en viktig målsetning å få flere kvinner ut i arbeid, men mener dette må gjøres ved hjelp av andre virkemidler enn å nekte fedre rett til å ta ut permisjon når mor er hjemmeværende.

System i vanry

SV-statsråden er bekymret for at dagens system der mange fedre ikke har rett til permisjon gjør det vanskeligere å skaffe oppslutning om fedrekvoten. Både Høyre og Frp har tatt til orde for å fjerne de øremerkede pappaukene etter stortingsvalget.

— Vi risikerer å sette fedrekvoten i vanry i stedet for å skape et system som har den brede oppslutningen det burde ha, sier Thorkildsen.

Hun forteller at hun stadig vekk møter fedre som er frustrerte fordi de ikke får lov til å ta ut permisjon.

— Siste gang var på et fly der en flyvert fortalte at han ikke fikk lov til å ta ut permisjon fordi hans italienske kone hadde jobbet i Italia, men ikke tjent nok i Norge. Derfor fikk han ikke være sammen med barnet sitt. Dette er umulig å forsvare, sier Thorkildsen.

- Dere har sittet i regjering i åtte år, hvorfor har dere ikke gjort noe med dette før?

— I denne saken er det en saklig uenighet mellom oss og Arbeiderpartiet. Men jeg tror tiden jobber for vårt standpunkt. Hvis vi får flertall på nytt og fedrekvoten overlever stortingsvalget, tror jeg det bare er et tidsspørsmål før det blir umulig å nekte fedre å være sammen med barna sine, sier barne- og likestillingsministeren.

Koster én milliard

Å gi fedre selvstendig rett til å ta ut fedrekvote er beregnet til å koste rundt én milliard kroner. På sikt vil SV også gi fedre selvstendig rett til å ta ut den frie delen av foreldrepermisjonen, men dette er langt dyrere.

Les også

Vil kutte fedrekvoten - ber menn være tøffe overfor arbeidsgivere

Aps Gunn Karin Gjul, som leder familiekomiteen på Stortinget, viser til at den rødgrønne Regjeringen siden 2005 har gitt flere nye grupper fedre rett til å ta ut permisjon. Dette gjelder i situasjoner der mor er uføretrygdet eller går på introduksjonsprogram for innvandrere. Kravet til mors inntekt er redusert.

— Jeg opplever ikke at spørsmålet om selvstendig rett til fedrekvote har vært noen stor diskusjon internt i Regjeringen. Jeg hilser velkommen nye, gode fruktbare samtaler med SV og Inga Marte Thorkildsen for å finne forbedringer i dagens foreldrepermisjon, sier Gjul.

Ap har ikke programfestet at fedre skal få selvstendig rett til å ta ut fedrekvote, men Gjul sier hun ikke vil avvise dette. Å gi menn rett til å ta ut resten av foreldrepermisjonen uavhengig av om mor studerer eller jobber, er hun imot.

— Ap er skeptiske til at det ikke skal være noen aktivitetsplikt for kvinner knyttet til den frie delen av foreldrepermisjonen, spesielt for minoritetskvinner. Vi kan risikere at det er noen familier hvor begge foreldrene blir gående lenge hjemme, sier Ap-politikeren.