Jernbanereform ga eksplosjon i bruk av konsulenter

Tre milliarder kroner har staten brukt på konsulenter i forbindelse med jernbanereformen. Det viser tall fra Samferdselsdepartementet.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

Senterpartiet har spurt Samferdselsdepartementet om hva selskapene har brukt på konsulenttjenester.

Departementet svarer at Bane Nor SF, Norske Tog AS, Entur AS, Vygruppen AS, Mantena AS og Jernbanedirektoratet siden 2013 har brukt omkring 3,3 milliarder.

Alle er helstatlige selskaper.

Tre milliarder er brukt etter 2016.

– Det koster å konkurranseutsette. Dette er penger som kunne vært brukt på andre ting, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Tre milliarder er omtrent det kostnadene er for å elektrifisere Meråkerbanen og deler av Trønderbanen, forklarer Sp-politikeren.

Senterpartiet er motstander av jernbanereformen. Vy (tidligere NSB) har alene stått for omkring 400 millioner. Jernbanedirektoratet har brukt mest.

Samferdselsdepartementet skriver at bruken av konsulenter er «i hovedsak knyttet til støtte av strategiprosesser.» Men konsulenter er også brukt i «omstillings- og forbedringsprosesser samt økonomisk og juridisk bistand.»

For de øvrige bedriftene dreier det seg særlig «om IT-konsulenter, juridisk bistand og konsulenter til strategisk utvikling.»

EU krav og flaggsak

Konkurranse i jernbanen har vært Solberg-regjeringens flaggsak. Vy har mistet eneretten til togtransport i Norge. Nå kjører svenske og britiske selskap tog i Norge.

Politikken er et svar på jernbanepakkene som EU har vedtatt.

Norge har sagt ja til disse gjennom EØS-avtalen. Nå står det strid om en fjerde pakke. Den åpner for ytterligere privatisering eller konkurranseutsetting. Den saken skaper strid i Stortinget.

Her er oversikten over konsulentbruken

Selskap2016-2020
Vy 407,860
BaneNor 1.456,000
Entur 625,961
Norske tog 60,836
Mantena 170,300
Jernbanedirektoratet 320,300
Sum 3041,257
For 2020 er det tatt til og med august/september for Norske Tog er 2020 tall ikke oppgitt
Tallene i millioner
Kilde: Samferdselsdepartementet

Må frem i lyset

– Vi snakker lite om disse kostnadene ved omorganisering og konkurranseutsetting, sier Arnstad.

– Pengene som bevilges til transportsektoren bør brukes til å bygge, ikke til å kjøpe konsulenttjenester, mener hun.

Hun plasserer ansvaret hos Samferdselsdepartementet.

– Men noen ganger vil det vel lønne seg å bruke konsulenter?

– I enkelte tilfelle kan det være riktig, men i dette tilfellet viser tallene at konkurranseutsetting har store omkostninger som sjelden kommer fram i debatten om sakene, svarer hun.

Bruke egen kompetanse

Det statlige selskapet Entur ble opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren. En sektor der det nå er flere aktører. Entur har brukt vel 600 millioner i konsulenter for å utvikle tjenesten. Dette reagerer Arnstad på.

– Det er da noen som har solgt billetter i Norge før Entur ble opprettet. Når det gjelder de andre selskapene, så finnes de fremste ekspertene på drift og investering i jernbane i disse selskapene selv, understreker hun.

– Enorm bruk av konsulenter er ikke bare et problem i jernbanesektoren. Vi ser det på flere områder der man skal konkurranseutsette eller omorganisere offentlig virksomhet, mener hun.

Sp-politikeren kritiserer regjeringen for å ha splittet opp NSB, senere VY, og fratatt selskapet oppgaver.

– Det er blitt en av flere aktører. Vy har brukt mye konsulenter fordi selskapet er blitt så kraftig omstilt av regjeringen, slår hun fast.

Åpning av Sørtoget som driftes av Go-Ahead. Administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin og daværende samferdselsminister Jon Georg Dale

Forsvarer konsulentbruk

Jon Georg Dale (Frp) var samferdselsminister fra 2018 til 2020. Han gjennomførte viktige deler av jernbanereformen.

I en e-post skriver Dale at «konsulenter ble delvis valgt fordi man skulle kunne nedskalere ressursbruken senere.»

Dette var bedre enn å bygge opp et «byråkrati gjennom flere ansatte i de nye selskapene.»

Dale skriver videre at «i den perioden konsulentbruken har vokst, er også bevilgningene til jernbaneformål om lag doblet » i forhold til hva Sp ville bruke da partiet satt i regjering.

Han viser til at denne raske veksten ikke «hadde vært mulig uten kjøp av tjenester fra andre.»

Konsulenter til modernisering

Entur har brukt mer enn 600 millioner de siste årene.

– Vi har siden opprettelsen i 2016 gjennomført en helt nødvendig modernisering av den digitale infrastrukturen, skriver servicesjef Rune Sperlin i en e-post.

Sperlin skriver at selskapet har som mål å øke antallet fast ansatte.

Men kampen om kompetansen er hard. Og Sperlin skriver at selskapet må kjøpe tjenester fra den norske teknologiindustrien.

Om selskapet vil bruke like mye på konsulenter neste år, vil ikke Entur svare på. Grunnen er at budsjettet ikke er klart.