Regjeringen på kollisjonskurs med SV og Rødt om jernbanepakken

Regjeringen lovet «så raskt som mulig gå i dialog med EU» for å sikre unntak fra jernbanepakken. Nå stemmer Sp sammen med Ap, Høyre og Frp ned forslag fra Rødt og SVs om å si opp avtalen.

SV og Rødt foreslår å si opp jernbaneavtalen med EU. Sp stemmer ned forslaget sammen med blant andre Ap.

Et forslag fra Rødt om å si opp EUs omstridte jernbanepakke IV har ført til splittelse blant nei-partiene. Og Sp havner i denne saken i sjeldent selskap med ja-partiene.

– Kjernen er regjeringens vilje til å stå opp for norske interesser når det kommer i konflikt med EU. Dette er testen på om det bare var prat i valgkampen om at de vil føre en ny kurs, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Før sommeren stemte Ap, SV, Sp og Rødt mot jernbanepakken. I Hurdal-plattformen gikk Ap og Sp inn for et kompromiss om å si opp «deler» av pakken:

Regjeringen vil så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke.

Rødts forslag er inspirert av Hurdalsånden og går ett skritt lenger:

Stortinget ber regjeringen i EØS-komiteen ta initiativ til å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV.

Siden regjeringens unnfangelse langs Hurdalssjøen i september virker viljen til å utfordre EU å ha dabbet noe av. Og flertallet i Stortinget vil stemme for at Rødts forslag «vedlegges protokollen».

Knapt flertall for pakken

Høyre og Frp er for jernbanepakken. Ap og Sp var mot, men vil nå forsøke å utnytte det såkalte politiske «handlingsrommet» til å få unntak fra pakken. Hurdal-plattformens mål om «å sikre unntak» fra deler av pakken har aldri tidligere skjedd siden EØS-avtalen ble inngått i 1994.

Nei-partiene og LO har i flere år arbeidet mot at Norge skulle slutte seg til EUs omstridte jernbanepakke IV. Med knapt flertall vedtok Høyre, KrF, Frp og Venstre før sommeren tilslutning til pakken. Den ble deretter innlemmet i norsk lov 24. september.

Striden står om hvordan Norge best kan sikre et godt og trygt jernbanetilbud. Særlig kravet om at persontog-trafikken skal settes ut på anbud skaper sterk motstand.

Ap og Sps motstand mot jernbanepakken har gått gjennom minst tre faser: I juni stemte de mot avtalen. I september gikk de inn for å si opp deler av avtalen. Og nå vil de forsøke å få unntak, men beholde avtalen.

Så langt har regjeringen informert EU om Hurdal-plattformens politiske sporskifte. EU har ikke svart på spørsmål om de har lest og vurdert plattformen og ønsket om å si opp deler av avtalen.

SV: Skuffet over Ap og Sp

Det vakte oppsikt i LO og på neisiden da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sa at han vil undersøke om Norge kan benytte det såkalte «handlingsrommet» til å skaffe oss unntak uten å oppheve deler av avtalen.

Ap og Sp skriver i innstillingen fra transportkomiteen at hvis regjeringen ikke lykkes «må Norge sammen med de andre EØS-landene sikre at de aktuelle delene av EUs jernbanepakke IV ikke blir en del av norsk lovgiving. «

SVs transportpolitiske talsperson Mona Fagerås er «skuffet over at Ap-Sp regjeringen ikke har tatt initiativ til å følge opp sin egen plattform».

SV stiller seg på samme side som fagbevegelsen i denne saken. Regjeringen må i det minste oppfylle sin egen plattform. De viktigste unntak man må sikre, er unntak fra konkurransetvangen, og underleggelsen under EUs jernbanetilsyn ERA, sier hun.

SV har «begrenset tro på at man kan komme noen vei med EU gjennom en dialog om unntak da det vil være å be om unntak fra selve kjernen i EU-prosjektet på jernbane.»

Rødt: Støre har fossrodd

Bjørnar Moxnes sier at «Ap og Sp padler forsiktig tilbake i retning av Hurdal-plattformen etter at Støre har fossrodd vekk i et par måneder.»

– De legger opp til en omvei som er en blindvei. Nemlig å prøve å sikre nasjonalt handlingsrom innenfor direktivet. Hele hensikten med direktivet er å sikre konkurranse i persontogtafiken. Enten må du sikre unntak fra direktivet, ellers så fanger bordet, mener Moxnes.

Leder av transportkomiteen, Sps Erling Sande, sier at Ap og Sp er enig om å arbeide for unntak fra deler av pakken som oppsplitting og konkurranseutsettelse.

– Departementet er i gang med arbeidet, og jeg går ut fra at regjeringserklæringens ord om unntak ligger til grunn, sier Sande.

Aps Tom Kalsås avviser at regjeringen lovet for mye i Hurdal-plattformen:

– Hovedregelen i pakken er at en skal konkurranseutsette jernbanen. Vi har stanset trafikkpakkene som var utlyst og stanser utsetting drift og vedlikehold.

–Ap og Sp er enig i om at det er et uutnyttet potensial i å bruke handlingsrommet, sier Kalsås.