Utvalg vil løse opp arbeidstidsbestemmelsene

Småbarnsforeldre kan få mulighet til å jobbe et par timer om kvelden, dersom de vil hente tidlig i barnehagen. Men sykepleiere risikerer å måtte jobbe mer helgevakter.

afp000782357-dkZpaEzDeG.jpg

Et utvalg med professorer, advokater og forskere har brukt halvannet år på å gå gjennom lovene og reglene som gjelder arbeidstid. De har kommet til at hele samfunnet kan ha godt av noe mer fleksible reguleringer, men advarer mot en revolusjon eller frislipp.

— Arbeidsmiljøloven passer de fleste av oss, men ikke alle, sier utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe.

Håpet hennes er at vi skal få en lov som ivaretar både arbeidstagernes og bedriftenes behov bedre. For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.

— Arbeidstid er noe av det vanskeligste jeg har vært borti, sier professoren i økonomi.

Hun sier at dersom man skal etterleve loven, er det en forutsetning at vanlige folk forstår lovteksten.

Mer makt til arbeidsgiver?

Ulltveit-Moe kjenner seg ikke igjen i påstander om at utvalget vil tippe makten i favør av arbeidsgiverne, med ett unntak. De har brukt mye tid på en konflikt som har preget arbeidslivet i mange år, nemlig helgearbeid i helsesektoren. Sykepleierforbundet står hardt på sin avtale om at helgearbeid skal begrenses til hver tredje uke.

— Dette har vært kjent lenge, og partene har ikke klart å løse det, sier Ulltveit-Moe.

 • Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt
  Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Det kan for eksempel innebære at de ansatte får noe kortere hviletid enn det de har i dag.

Arbeidsgiver skal kunne lage en turnus med ni timers hvile og opp til 10 timers arbeid i løpet av 24 timer. En arbeidsuke kan bli opptil 48 timer. Men beregnet over en fire ukers periode skal arbeidsuken fortsatt være på 38 eller 36 timer.

De ansattes innflytelse begrenses, men arbeidsgiver kan ha egen interesse i å inngå en avtale med de ansatte. For da blir mulighetene for å finne kreative løsninger større.

Mellomledere i mellomstilling

I dag er ansatte i "ledende og særlig uavhengig stilling" fritatt fra reglene om arbeidstid og overtid. Det finnes mange eksempler på at denne bestemmelsen misbrukes, som at advokatkontorer hevder at fullmektiger hører hjemme i denne kategorien.

 • I IT-bransjen er det vanlig at man ikke får overtidsbetaling
  Utvalget vil rydde opp i dette og innføre en mellomstilling der noen ansatte kan fritas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Bare stillinger med "spesielle kjennetegn" skal kunne plasseres i denne kategorien, og da må det avtales på forhånd.

Disse arbeidstagerne kan ikke ha gjennomsnittlig arbeidsuke på mer enn 48 timer i en 16 ukers periode. Og de skal ha minimum åtte timers sammenhengende hvile i døgnet.

Ulltveit-Moe mener at denne bestemmelsen er nødvendig med tanke på at stadig flere arbeidstagere kan bestemme mer selv om når, hvor og hvordan de jobber. Det gjelder også ansatte som ikke er i ledende stillinger.

Kveldsarbeid for foreldre

I dagens arbeidsmiljølov er arbeid etter 21 om kvelden definert som nattarbeid. Utvalget vil løse opp dette, og begrunner det med hensyn til småbarnsforeldre.

— Vi vil at de skal slippe å hente i barnehagen rett før stengetid på grunn av at noe måtte bli ferdig på jobben, sier Ulltveit-Moe.

 • Hva gjør nattarbeidere med barna?I Oslo vil man prøve døgnåpne barnehager.
  I stedet skal man kunne ta med arbeid hjem, og logge seg på jobben mellom klokken 21 og 23, uten å bryte loven. Men det bør være et klart krav at arbeidstageren sier seg villig til dette i hvert enkelt tilfelle.

Sosial- og oljearbeidere

Utvalget har også gått inn i enkeltsektorer, som olje og sosialinstitusjoner.

I dag kan ansatte på institusjoner for behandling av rus og adferdsproblemer få omfattende unntak fra loven, for å sikre stabilitet i bemanningen. Denne såkalte medleverforskriften bør utvides til andre grupper. Ett eksempel er institusjonene for mindreårige enslige asylsøkere.

Men det forutsettes at arbeidstagerne selv ønsker en slik ordning.

 • En dansk psykolog mener at det ikke er mulig å vise omsorg i for lange perioder
  Får utvalget det som det ønsker, blir hvilebestemmelse i oljesektoren endret. I dag skal man ha en periode med fri etter opphold offshore, som er minst en tredjedel av tiden man var ute. Arbeidsgiverne klager over denne regelen og sier at de ikke klarer å bruke arbeidskraften effektivt.

Utvalget mener at regelen fortsatt skal gjelde, men bare for ansatte uten tariffavtale, ikke for dem som har en tariffavtale som sikrer bedre vern. Det kan være et lokkemiddel for at bedrifter og ansatte organiserer seg, slik at de får større mulighet til fleksible ordninger.

Kontroversielt utvalg

Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.

Utvalget har vært kontroversielt i særlig fagbevegelsen, på grunn av at arbeidslivets parter ikke fikk sitte ved bordet. Men ifølge utvalgslederen har utvalget hatt mye kontakt med organisasjonene underveis.