Per-Willy Amundsen bruker ordet «selvskading» om å hente IS-kvinner og barn til Norge

– Barna må ikke brukes som anker for å få mødrene hit. Kvinnene vil åpenbart få for mild straff her. Det sier Frps Per-Willy Amundsen om IS-kvinnene.

Per-Willy Amundsen mener IS-kvinnene må straffeforfølges i Syria.
  • Solveig Ruud

– Jeg forholder meg til at mitt parti har sagt at vi ikke skal hente noen til Norge.

Det sier Frp-politiker Per-Willy-Amundsen, tidligere justisminister, nå medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Mens stadig flere etterlyser norsk innsats for å «hjelpe barna hjem», har Amundsen en stikk motsatt innfallsvinkel.

Absurd og naivt å hente dem hit

Hvis den norske regjeringen på noen måte bidrar til at krigsbarna og deres mødre får komme hit, anser Amundsen det som «særdeles problematisk».

– Jeg tviler på at noen i Frps stortingsgruppe vil akseptere det, og jeg tror Frps folk i regjering ser hvor ekstremt vanskelig det vil bli. De politiske konsekvensene er da underordnet. De sikkerhetsmessige er overordnet, sier den tidligere justisministeren og minner om hvor hardt PST har jobbet med å ha «kontroll på elementer» ved grensene til Norge.

– Derfor vil det ikke bare være absurd og naivt å hente dem til Norge. Det vil være selvskading, sier han.

Sterke splittede regjeringspartier

Å hjelpe barna hjem er et mål for politikere i Venstre og KrF. Der argumenteres det med at Norge både har juridisk og moralsk plikt til å hjelpe, og at det nå er et flertall på Stortinget for dette.

I KrF er det politikere som håper på gode nyheter i saken når de samles til landsmøte første helgen etter påske. Men gode nyheter om krigsbarna for et KrF-landsmøte vil være svært dårlige nyheter for Frps landsmøte, som er påfølgende helg.

Som Aftenposten har omtalt, jobber utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide aktivt for å finne løsninger for de norske barna i Syria.

Men hun presiserer at «slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut disse personene.» Norge har bl.a. bedt om hjelp til å kontakte norske IS-kvinner og deres barn i leire i Syria.

Nekter å bruke begrepet «hjem til Norge»

Amundsen aksepterer ikke begrepet «å hente hjem,» fordi barna i Syria har høyst ulik bakgrunn og varierende tilknytning til Norge.

– Jeg nekter å bruke begrepet «hjem». Hele fremstillingen er for enkel. Det høres ut som om det er etnisk norske nordmenn som er sendt til Syria og skal sendes hjem. Noen er født i Syria av kvinner med varierende tilknytning til Norge, noen med minimal tilknytning, flere av dem er ikke norske statsborgere. Noen barn er hentet ned dit fra Norge, sier han og legger til at han også tror utenriksministeren har dette som utgangspunkt, sier han.

Han poengterer også at «barn født under kalifatet, ikke er innvilget norsk statsborgerskap.»

– Det må føres en prosess for å få det, og det er ikke lett hvis man ikke har fødselsattest, sier han.

Amundsen: Kvinnene er fremmedkrigere

Uansett hva utenriksministeren holder på med, sier Amundsen at han «oppfatter tydelige signaler om at det ikke er aktuelt å hente hjem fremmedkrigere og at det også omfatter deres barn.»

Han omtaler kvinnene som fremmedkrigere og argumenterer for at de må betraktes som terrorister.

– De har bidratt til å opprettholde kalifatet og til de verste overgrep mot menneskeheten, klart de er en del av det og må ansvarliggjøres, sier han.

Det er bred enighet blant norske politikere i alle partier at om at kvinnene som eventuelt kommer hit, må straffeforfølges. Men Amundsen ønsker rettsprosess i Syria og håper Søreide og andre europeiske land er med på å berede grunnen for det. Han mener en straff i Norge ikke vil stå i forhold til den gjerningen de har utført.

Vil åpenbart få for mild straff i Norge

– De vil åpenbart få for mild straff. Siviliserte nasjoner evner ikke å håndtere terror og den type forbrytelser vi snakker om her. Vi har ikke verktøy nok i vårt arsenal. Derfor trengs det et internasjonalt tribunal. De må dømmes der. Barna må ikke brukes som anker for å få mødrene hit, sier han og tror noen kalkulerer med å bruke barna slik.

– Nei, la oss gjøre det slik det er gjort før med internasjonale straffeprosesser, sier han og viser til prosessen etter annen verdenskrig.

– Har vi ikke en internasjonal krigsdomstol i Haag?

– Dette er helt ekstraordinært, sier han og understreker at man ikke kan ta mengder av personer som har reist ut og støttet IS og kalifatet tilbake til Europa, svarer han og legger til:

– Vi vet hva det betyr av sikkerhetsrisiko i tiden som kommer. Det vil være langt mer rasjonelt å føre rettsprosesser i Syria. Det vil være lettere å føre bevis men også svært symboltungt for å vise internasjonal evne til å ta et endelig oppgjør med IS og kalifatet.