Kjersti Toppe mener regjeringen bør drøfte en evaluering av tredelt permisjon

Mens Aps familiepolitiske talskvinne er stolt over å ha en av «verdens beste permisjonsordninger», er Sps barne- og familieminister usikker på om dagens ordning er godt nok tilpasset familiers liv.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe er usikker på om dagens tredelte permisjon er godt nok tilpasset barnefamiliers behov.

Ap og Sp sitter i regjering sammen. Men helt samstemt om dagens tredelte foreldrepermisjon er de ikke. Det viser partienes ulike reaksjoner på Navs foreldrepengeundersøkelse.

Den viser en kraftig økning i kvinners ulønnede permisjon i forlengelse av den lønnede.

– Jeg er bekymret for utviklingen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Økningen har skutt i været etter at man innførte en tredelt permisjon. Det førte til en større fedrekvote. Samtidig bidro tredelingen til at mors mulighet til å velge en lang, lønnet permisjon skrumpet noe inn.

Toppes bekymring er bl.a. knyttet til at mange kvinner nå tar en lengre periode permisjon uten lønn og pensjonsgivende inntekt.

– Det er ikke bra i et likestillingsperspektiv. Og så stiller jeg spørsmål om dette skyldes at ordningen ikke er godt nok tilrettelagt for barnefamilier og barnefamiliers liv. Det ønsker jeg å se nærmere på, sier hun.

Les også

Andelen kvinner som tar ulønnet permisjon, økte kraftig etter at fedrekvoten økte

Høyre vil evaluere tredelingen

Et bredt flertall på Stortinget gikk våren 2018 inn for lovendringen som førte til tredelingen. Venstre, Ap og SV sto i spissen og kjempet gjennom prinsippet kort tid etter valget i 2017. Da satt Høyre og Frp alene i regjering.

Bare KrF stemte imot lovforslaget som ble fremmet våren etter. Som medlem i regjeringen, stemte Frp for. Men partiets primære syn er at familiene fritt skal fordele permisjonen seg imellom – uten politikerbestemte kvoter.

Høyre har vært splittet i synet på både fedrekvote og tredeling. På landsmøtet i fjor kompromisset Høyre seg frem til å gå inn for å evaluere dagens ordning.

Margrethe Kjær (t.v.) med Dilia i vognen og Julie Kvaal med Amalie på trilletur i Frognerparken.  – Jeg synes permisjonen er litt kort. Og jeg er for å dele den slik det passer familien best. Tredelingen passer ikke alle, sa Kjær til Aftenposten tidligere i uken.

Toppe mener regjeringen bør drøfte evaluering

På spørsmål om regjeringen nå bør gjøre som Høyre foreslår, svarer Toppe slik:

– Nå har ikke vi ordet «evaluering» med i Hurdalsplattformen. Der står det at vi skal videreføre tredelingen og bevare fedrekvoten. Og så står det at vi vil sikre at kvinner kan amme i tråd med helsefaglige råd. Undersøkelsen kan tyde på at ordningen ikke sikrer det. Kanskje er det årsaken til at noen må ta en utvidet permisjon. En evaluering er noe jeg mener vi i alle fall bør kunne drøfte, sier Toppe.

Hun legger til at Sp i opposisjon gikk inn for det.

– Vi må vurdere i regjeringen om vi skal gjøre det. Jeg vil i alle fall ta tak i undersøkelsen fra Nav og sette meg inn i den, sier hun.

Vil se på ulemper ved lang lønnet permisjon

Toppe påpeker at Navs undersøkelse inneholder mange svar og mye statistikk. Men hun har også lagt merke til den inneholder litt forskjellige svar fra kvinner og menn om synet på bl.a. fedrekvoten. Kvinner ønsker i gjennomsnitt en kortere fedrekvote, mens mennene synes den er passe lang.

Toppe sier hun også vil se på årsaken til at det nå er blitt mest lønnsomt å velge den korteste permisjonen (49 uker med 100 prosent lønn) i stedet for den litt lengre varianten (59 uker med 80 prosent lønn)

Statsråden sier det er bekymringsfullt hvis forskjellen er så stor at den tvinger familier til å velge den korteste varianten av økonomiske årsaker.

– Sånn skal det ikke være, sier hun. Hun er usikker på hvorfor det er blitt slik og lover å finne ut av det.

Ingen signaler om behov for evaluering fra Ap

Aps familiepolitiske talsperson gir i langt mindre grad uttrykk for noen bekymring omkring konsekvensene av dagens ordning:

– Jeg er stolt av at vi har en av verdens beste permisjonsordninger, og at ordningen bygger på likestilling, sier Åse Kristin Ask Bakke. Hun legger til at hun også er stolt over at det «for de aller fleste er blitt naturlig å dele på foreldreoppgaven, og at både fagbevegelsen og næringslivet har gitt sin støtte til pappekvoten.»

På spørsmål om man bør evaluere tredelingen, velger hun ikke å svare direkte på spørsmålet:

– Vi vil videreføre en tredelt foreldrepermisjon. Det slår vi fast i Hurdalsplattformen. Dette fremmer likestilling og gagner både fars og mors mulighet til å tilbringe tid med barnet.

Bakke deler imidlertid én bekymring med Toppe.

– Det jeg er bekymret for, er de historiene vi har sett om mødre som har et arbeid som gjør det vanskelig å tilrettelegge for amming. Her har vi slått fast i Hurdalsplattformen at vi skal sikre mors mulighet til å amme i tråd med helsefaglige råd, sier hun.