MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep

Frp er sterkt kritiske til å strekke strømkabler fra land til oljeplattformer. Nå sier MDG at de deler bekymringen.

Equinor og partnere har planer om å elektrifisere Oseberg-feltet med strøm fra land. Det er nå MDG skeptisk til.

Fremskrittspartiet vil skrote hele ideen om å forsyne oljeplattformer på norsk sokkel med strøm fra land.

Det er et dyrt og usikkert klimatiltak, mener partiet etter å ha innhentet tall fra Olje- og energidepartementet.

Partiet har derfor bedt klimaminister Sveinung Rotevatn (V) ligge unna tiltak for å stimulere til dette i klimameldingen regjeringen legger frem før jul.

Nå får Frp støtte fra uvant hold: Miljøpartiet De Grønne.

Det bekrefter partiets energipolitiske talsperson, Ask Ibsen Lindal.

– Ja, Frp har flere gode poenger her. Det er gode grunner til å være skeptisk til elektrifiseringen av norsk sokkel slik den foregår i dag, sier han til Aftenposten.

Ask Ibsen Lindal er MDGs energipolitiske talsperson.

Dette står det om:

Grovt forklart handler debatten om hvordan oljeplattformene på norsk sokkel skal forsynes med strøm. Flesteparten av oljeplattformene er i dag forsynt med egne gasskraftverk. Gassen de brenner, gir klimagassutslipp. En annen mulighet er fornybar vannkraft fra land. Men det er dyrt å strekke strømkabler fra land til langt ut i Nordsjøen.

Oljebransjen har like fullt lagt frem omfattende elektrifiseringsplaner. Det skjer etter en økning i CO₂-kvoteprisen i EUs kvotehandelssystem og økt CO₂-avgift i Norge.

Dette gir utvilsomt lavere utslipp i Norge. Den globale effekten er derimot usikker. Gassen som ellers ville gått til gasskraftverkene, vil bli solgt og dermed gi utslipp et annet sted. Man er avhengig av et en mekanisme i EUs kvotesystem slår inn for å oppnå en global effekt.

Økende skepsis i MDG

MDGs skepsis til tiltaket har økt i takt med at oljenæringen har omfavnet det.

Partiet mener nå at dagens elektrifisering av norsk oljeproduksjon «de facto grønnvasker den». I det legger Lindal at et inntrykk av klimavennlig produksjon av olje får skygge for klimaskadelig forbruk av den samme oljen.

– Utslippene fra produksjonen er ca. 2 prosent av utslippene fra oljen, sier Lindal.

Han frykter at oljenæringens omfattende elektrifiseringsplaner vil forlenge levetiden til det norske oljeeventyret.

Dette kan skje, mener han, både ved at oljenæringen får styrke imaget sitt i opinionen, og ved at investeringene vil kreve lengre levetid på prosjektene for å bli ansett som lønnsomme.

Planene vil også kreve enorme mengder strøm. Equinor har planer om å kutte utslippene fra produksjonen med 40 prosent innen 2030 og være nær null i 2050. Det gir et behov for 10 til 12 terawattimer (TWh) mer strøm i enn i dag, ifølge selskapet.

MDG ser med gru på utsiktene til at en enorm ny utbygging av vindkraft på land skal gå til å forsyne oljeproduksjon til havs.

– Målet må jo være at fornybar energi skal gå direkte til å erstatte fossil energi, ikke til å produsere den, sier Lindal.

Delte meninger internt

For MDG har elektrifisering alltid vært det nest beste etter å la olje ligge i bakken. I dag er dette formulert i partiprogrammet som at partiet er for elektrifisering av oljefelter som har fått tillatelse, og som ikke kan stanses.

MDGs program for det kommende valget er ennå ikke vedtatt. Men i utkastet er det nå lagt til at elektrifisering skal skje ved «ved hjelp av havvind som skal produsere energi til strømnettet når oljefeltet tas ut av produksjon».

Programmet vedtas på landsmøtet til våren.

Lindal sier til Aftenposten at det nå er delte meninger internt om hvilken linje partiet skal legge seg på.

Selv er han tilhenger av at partiet skal si nei til all elektrifisering av oljeproduksjon der denne ikke kan komme til nytte etter at oljefeltet er stengt ned. Noen steder er det en teoretisk mulighet for at kablene kan brukes til å utveksle fremtidig kraft fra havvind til Storbritannia og Kontinentet.

– Det som skiller oss og Frp, er at der vi ønsker å fase ut norsk oljeproduksjon, er de fortsatt på «drill, baby, drill!» Jeg mener vi bør stille krav om nullutslipp fra oljeplattformene innen rimelig tid, men at de som hovedregel ikke kobles til landnettet. De kan f.eks. bygge om plattformene til hydrogendrift eller tradisjonell gassdrift med CO2-fangst.

– Dere vil jo stenge ned oljenæringen innen 2035. Er det da rimelig å be oljenæringen investere tungt i hydrogenkraftverk. Det blir kort levetid?

– Tvert imot. Komponentene kan gjenbrukes i etterkant, akkurat som i dag. En turbin er en turbin. For oss er det viktigste uansett at det stilles krav til nullutslipp uten at dette bidrar til at vi låser oss til en levetidsforlengelse av oljeproduksjonen.

Debatt om sluttdato

Det er også debatt internt i MDG om hvorvidt partiet skal sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Lindal er selv usikker på om en politisk definert sluttdato er det mest formålstjenlige.

– Sluttdato eller ikke, både næringen og de sittende politikerne må uansett begynne å se tegnene i tiden og skjønne at døren for olje og gass lukker seg raskt.