Politikk

Oslo-folk med høy utdannelse og høy lønn er mest mot kontantstøtten

Folk i urbane strøk er langt mer skeptiske til kontantstøtten enn folk i distriktene. Likevel er «bypartiet» MDG ett av tre partier der flertallet er for ordningen.

Hva slags syn man har på kontantstøtten, påvirkes av kjønn, alder, bostedsregion, utdanning og inntekt
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Kontantstøtten har vært omstridt siden den ble innført for drøyt tyve år siden. Men selv om andelen som nå bruker kontantstøtte er lavere enn den var de første årene ordningen ble tatt i bruk, har holdningen til støtten endret seg lite.

Rundt fire av ti nordmenn har i perioden fra 1999 til 2017 vært positive til ordningen. De som selv har barn i kontantstøttealder har i alle disse årene vært langt mer positive til støtten.

 • 20 år etter at kontantstøtten ble innført, sier statsministeren at hun ikke ville ha fjernet den om hun sto fritt til å gjøre det.

Verdisyn påvirker synet på kontantstøtten

– Det overrasket meg at holdningene har forandret seg så lite selv om bruken av støtten har gått såpass mye ned, sier forsker Line Schou i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hun har analysert folks holdninger til støtten ved å bruke data fra holdningsundersøkelsen Norsk Monitor.

Det er første gang det er foretatt en slik analyse, som publiseres i «Arbeid og velferd.»

– Det kan se ut som om holdningene til støtten ikke har så mye med hvor mange som bruker den å gjøre. Og det finner jeg en forklaring på. Folks holdning henger sammen med hvilke verdier de har, sier hun.

Urbane folk for likestilling er mot støtten

De som er for kontantøtten, er ifølge Schou oftere orientert mot tradisjonelle og idealistiske verdier. De er mer for religion, konservativer verdier, tradisjonelle kjønnsroller og det rurale fremfor det urbane.

Motstanderne har ofte verdier som Norsk Monitor karakteriserer som moderne. De er mer opptatt av likestilling og heller i retning av urbane verdier.

En tidligere analyse viser at mødre som var leger, systemutviklere, dataingeniører, økonomer og advokater var de som i minst grad benyttet seg av kontantstøtte.

I den andre enden av skalaen var det blant andre bønder som drev med melke- og kjøttproduksjon, renholdere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere.

Alder, kjønn, bosted, inntekt og utdanning har betydning

– Både kjønn, alder, region, utdanning og inntekt har signifikant betydning for om man er for eller imot kontantstøtten, skriver Schou i analysen.

Hun påpeker at sannsynligheten for å være positiv til støtten er «høyere for kvinner, de som har barn i aktuell alder, innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, samt blant folk som er bosatt mindre sentralt.

Stor motstand i Oslo

I Oslo gir litt over halvparten av befolkningen uttrykk for at de misliker kontantstøtten. Bare drøyt en fjerdedel av Oslos innbyggere liker ordningen og synes den er riktig. Bor man i alle andre regioner i landet enn i Oslo/Akershus gir det økt sannsynlighet for at man er positiv til støtten.

Holder man til på Vestlandet, er sannsynligheten stor for at man er mer positiv. Det er høyest andel mottagere av kontantstøtte i Vest-Agder, og dette fylket er også det med høyest andel kontantstøttetilhengere: over 50 prosent.

Folk som har en inntekt i husstanden som overstiger 1 million kroner, er mye mer negative til kontantstøtten enn folk med husstandsinntekt under 500.000 kroner.

Elisabeth Løland er politisk rådgiver for KrF i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun er med i det partiet der velgerne er mest positive til støtten.

Flest tilhengere i KrF, Sp og MDG

Av de politiske partiene er det KrFs velgere som i størst grad er for kontantstøtten. I dette partiet er det et overveldende flertall for: 88 prosent.

Deretter kommer Sp og MDG. I alle disse tre partiene er det et flertall som er for ordningen, mens det i de andre er flertall mot.

I 1999 var det omtrent like stor andel tilhengere og motstandere i Høyre, Venstre og Frp. I disse tre borgerlige partiene har motstanden økt. Nå er det derfor flere motstandere enn tilhengere av støtten i partier både til høyre og venstre for sentrum.

Til tross for dette, er det i alle partiene en forholdsvis stor minoritet som setter pris på kontantstøtten.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Kontantstøtte
 2. Familiepolitikk
 3. Likestilling
 4. Barn
 5. Oslo
 6. MDG