Trygdeskandalens granskere Arnesen og Skoghøy kan fortsette arbeidet, men erklæres som delvis inhabile

Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøy er delvis inhabile, men habile nok til å fortsette granskingen av trygdeskandalen. – Det skaper en veldig uheldig usikkerhet for utvalgets videre arbeid, mener SV.

Finn Arnesen kan fortsette som leder av utvalget som skal granske trygdeskandalen, men blir erklært «avgrenset inhabil.»

Som Aftenposten har omtalt, er det stilt spørsmål ved habiliteten til flere av de oppnevnte medlemmene av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske trygdeskandalen.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har nå vurdert habiliteten til tre av medlemmene. Konklusjonen er at ingen av dem er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid.

Men to av dem erklæres som delvis inhabile.

Jens E. Skoghøy var sammen med Finn Arnesen med på en dom i Høyesterett i 2012. Den dreide seg bl.a. om trygdebedrageri.

Dommere i sak om Nav-svindel i Høyesterett

Årsaken til at det er stilt spørsmål ved habiliteten til bl.a. utvalgsleder Arnesen og Skoghøy, er at begge var dommere i en konkret sak i Høyesterett. Dommen, som falt i 2012, omhandlet bl.a. Nav-svindel og et Spania-opphold som ikke var klarert med Nav.

Tidligere leder av EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, skrev før jul e-post til statsminister Erna Solberg (H) og ba henne fjerne Arnesen og Skoghøy på grunn av inhabilitet. Han mente de to var satt til å granske en Nav-praksis de gjennom en dom i Høyesterett hadde vært med på å legitimere.

Flere fremtredende juseksperter har stått frem i Aftenposten og sagt at de deler Baudenbachers syn om at Arnesen og Skoghøy er inhabile.

Avgrenset inhabilitet

Lovavdelingen har konkludert med at det «foreligger en avgrenset inhabilitet» for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy på grunn av denne saken.

– I den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er det Lovavdelingens vurdering at de er inhabile til å delta i den delen av arbeidet. Lovavdelingen legger for øvrig til grunn at Arnesen og Skoghøy er habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Utvalget skal på vanlig måte i henhold til forvaltningsloven § 8 annet ledd ta stilling til Arnesens og Skoghøys habilitet. Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at utvalget følger Lovavdelingens vurdering.

Vurderte først egen habilitet

Tre dager etter at oppnevnelsen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kunne være inhabile. De avviste selv påstanden i et notat, og det ble akseptert av Statsministerens kontor.

Det førte til at professorene Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs kritiserte, regjeringen for at den som oppdragsgiver ikke sørget for en uavhengig vurdering av granskernes habilitet.

– Det er påfallende at det ikke er gjort, uttalte Moltumyr Høgberg.

Og nå har altså lovavdelingen i Justisdepartementet foretatt en vurdering av granskernes habilitet.

Kan fortsette i utvalget

– I vurderingen fra Lovavdelingen vises det til at granskingsarbeidet er meget bredt anlagt, og at en lang rekke personer på ulike måter har hatt å gjøre med saksforhold som kan reise spørsmål om forholdet til EUs trygdeforordning. Lovavdelingen kunne derfor ikke se at Arnesen og Skoghøys befatning med én av mange sider av sakskomplekset er inhabiliserende for granskingsarbeidet som helhet, heter det i pressemeldingen.

Departementet vurderer inhabiliteten for Arnesen og Skoghøy som så avgrenset og klart definert at det ikke er aktuelt å endre utvalgets sammensetning.

Utvalget beslutter selv hvem som skal lede arbeidet for den avgrensede delen av arbeidet hvor de to nevnte høyesterettsdommene eventuelt skal behandles.

Ap: Tar for gitt at arbeides utføres profesjonelt

Saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Eva Kristin Hansen, sier det «ikke er heldig for utvalget» når det blir en slik runde om utvalgsmedlemmers habilitet. Hun mener det kan påvirke hvordan resultatet oppfattes.

– Det var en grunn til at jeg i utgangspunktet mente det var Stortinget og ikke regjeringen som skulle sette ned granskningsutvalget. Men regjeringen ønsket det annerledes, sier hun.

Hun sier hun har registrert at lovavdelingen mener de to medlemmenes delvise inhabilitet ikke vil påvirke helheten i arbeidet.

– Det er et viktig arbeid som nå gjøres, og jeg tar for gitt at det blir gjort på et profesjonelt vis, sier hun.

SV: Vitner om hastverksarbeid

SVs medlem i samme komité, Freddy André Øvstegård, mener den delvise inhabiliteten vitner om at kvalitetssikringen har måtte lide under regjeringens hastverk med å sette ned utvalget. Han håper dette ikke vil påvirke tilliten til granskingen.

– Resultatet det kommer frem til, kan bli veldig viktig. Nå ligger ballen både hos utvalget og regjeringen, som ellers leder opprydningen. For å bygge opp tilliten er det viktig at alle stener faktisk blir snudd.

– Kan den delvise inhabiliteten skape praktiske problemer for utvalget?

– Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å si, sier Øvstegård, som varsler at SV kommer til å studere dette nærmere på nyåret. Han antyder at dersom det vil skape problemer, bør Stortinget foreta seg noe. Konkret nevner han at Stortinget kan be om en ommøblering av utvalget.

– Vi vil selvsagt unngå dette, men kommer den delvise inhabiliteten i veien for tilliten til utvalget – og ikke minst for arbeidet deres, må det vurderes, sier han.

Fløistad ikke inhabil

Lovavdelingen har også vurdert habiliteten til utvalgsmedlem Karin Fløistad. Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil. Begrunnelsen var hennes faglige ståsted i en strid blant toppjuristene om hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har i forhold til EØS-avtalens lover og regler.

– Fløistad har levert argumenter for at staten skal opptre på en slik måte den har gjort i Nav-saken. Etter mitt skjønn gjør det henne ikke egnet til å sitte i utvalget, uttalte Andenæs til Aftenposten.

Lovavdelingen har konkludert annerledes og mener hun ikke er inhabil.


Her kan du lese artikler Aftenposten har publisert om granskerne og deres habilitet: