Sykepleierforbundet raser: - Utvalget går løs på kvinner i offentlig sektor

Helsearbeidere risikerer å måtte jobbe flere helgevakter dersom et ekspertutvalg får det som de vil. Norsk Sykepleierforbund frykter konsekvensene, men LO er langt mer moderate i sine uttalelser.

0505-sykepleier-X09Kw7P0uG.jpg

Debatten om helgearbeid i helsesektoren har preget partene i arbeidslivet i mange år. Sykepleierforbundet har stått hardt på sin avtale om at helgearbeid skal begrenses til hver tredje uke.

Nå vil et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg styrke arbeidsgiverens rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Det kan innebære at de ansatte får noe kortere hviletid enn det de har i dag.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener utvalget har gjort «slett arbeid» og frykter konsekvensene dersom forslagene legges til grunn.

— Vi synes det er svært beklagelig at det legges frem et forslag der helsearbeidere skal ha kortere hviletid og en åpning om at man skal jobbe oftere i helgene. Vi mener at det vil være en fare for at det går ut over pasientsikkerheten. Det er også svært alvorlig med tanke på rekrutteringen til yrket og ikke minst det å beholde de arbeidstagerne som jobber i denne sektoren, sier By til Aftenposten.

Les mer om hva utvalget foreslår her:

Les også

Utvalg vil løse opp arbeidstidsbestemmelsene

Frykter rekrutteringen blir hemmet

Utvalgets anbefaling går rett inn i den betente striden mellom sykepleierne og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om skift, turnus og helgebelastning. Det er et flertall i ekspertutvalget som foreslår å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjennomsnittsberegning og hviletid.

— Det er et flertall og et mindretall i dette utvalget. Mindretallet består av fire personer, og deres synspunkter på dette er ganske forenlige med våre. Vi håper at arbeidsministeren lytter til mindretallet. Alternativet er å legge hele rapporten i en skuff, sier By.

Mindretallet viser blant annet til at skiftarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager bidrar til økt risiko for en rekke helseskader. De påpeker at det er solid vitenskapelig enighet om at muligheter for medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i arbeidsmiljøet.

Forbundsleder By påpeker at både arbeidsgiver og arbeidstager er enige om at rekruttering til helsesektoren er en utfordring. By mener utvalgets forslag vil hindre at flere velger et yrke i helsesektoren.

— Sykepleiere og helsearbeidere har allerede en stor arbeidsbelastning og et krevende yrke. For å kunne stå i disse yrkene, er de avhengige av å ha tilstrekkelig hviletid og at ikke vaktene er for lange. De som jobber mye kveld og helg blir utslitt, og pensjonsalderen er allerede svært lav.

By mener utvalget går løs på kvinner i offentlig sektor.

— Vi er helt avhengige av å få inn flere folk og å få folk til å stå lengre i arbeid. Da må vi ha arbeidstidsordninger som er forenlige med et familieliv ellers, og dette er ikke en måte å gjøre det på. Utvalget sier det fortsatt er svært viktig å ha en arbeidsmiljølov som skal verne de ansatte. Likevel går de løs på éngruppe, og det er kvinner i offentlig sektor som er særlig utsatt for disse endringene.

- Ikke tilpasset dagens arbeidsliv

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener på sin side at rapporten gir et godt grunnlag.

— Nå må politikerne følge opp med nødvendige lovendringer, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten til NTB.

Spekter administrerende direktør Anne-Kari Bratten ber arbeidsministeren følge opp utvalgets forslag.

Hun får langt på vei støtte fra regjeringens ene samarbeidsparti, Venstre.— Norske arbeidstidsregler er ikke tilpasset dagens arbeidsliv. Det er positivt at utvalget har tatt tak i utfordringene i skift- og turnusordningene, sier Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

SVs Kirsti Bergstø mener på sin side forslaget er helsefarlig, både for arbeidstagere og folk som trenger hjelp.

— Sykepleiere og helsefagarbeidere kan bli pålagt lengre arbeidstid og miste viktige nattillegg. Det vil gjøre jobben i helse- og omsorgssektoren tøffere og dårligere betalt, sier Bergstø.

- Viktige tiltak for å få til en omstilling

Også landets nest største hovedorganisasjon, Unio, mener rapporten bør legges i skuffen. Unio, som blant annet organiserer sykepleiere og lærere, mener rapporten følger samme spor som Regjeringens omstridte endringer i arbeidsmiljøloven.

— Arbeidstidmå brukes som redskap for å få folk til å stå lengre i arbeid. Da må det tenkes nye tanker og ikke leveres forslag som kun går ut på at ansatte må jobbe flere helger og lengre dager, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Utvalget mener på sin side at anbefalingene vil kunne løse mange av utfordringene knyttet til skift- og turnusplaner i helse og omsorg.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke støtter utvalgets forslag og ber statsråden følge opp.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke støtter utvalgets forslag.

— Vi er glade for at utvalget har den samme virkelighetsoppfatningen som oss når det gjelder arbeidslivets behov for omstilling og fleksible løsninger. Utvalget har fremmet flere forslag som vi har vært veldig opptatt av, og det er nå viktig at arbeidsminister Anniken Hauglie tar tak i forslagene og følger opp slik at det ikke bare havner i en skuff, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen til Aftenposten. - På motsatt side står de som organiserer kvelds- og helgearbeidere. Hva tenker du om det?

— Det er ingen overraskelse at de er uenige med oss. Men dette er endringer vi har snakket om lenge, og når også et ekspertutvalg presenterer disse forslagene, må vi vel kunne si at dette er viktige tiltak for å få til en omstilling som er helt nødvendig, sier Hammer Madsen.

- Forutsetter å bli tatt med videre i behandlingen

Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.

Utvalget har vært kontroversielt særlig i fagbevegelsen, på grunn av at arbeidslivets parter ikke fikk sitte ved bordet.

— LO var kritisk til at arbeidslivets parter ikke var invitert med i utvalget. Nå forutsetter vi å bli tatt med i den videre behandlingen av rapporten, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

I en uttalelse ber LO statsråden merke seg at utvalget advarer mot å gjøre endringer som kan få utilsiktede virkninger.

— Vi er glad for at utvalgets leder ved fremleggingen i dag så sterkt stadfester at arbeidsmiljøloven er en vernelov. Så ligger det forslag i rapporten som ser ut til å innebære en styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid og som svekker tillitsvalgtes rolle. Dette – og andre forslag – må vi se nærmere på, sier Kristiansen.