Presiserer øvre abortgrense på 22 uker

Etter uke 22 skal det ikke innvilges abort med mindre fosterets tilstand er uforenlig med liv eller truer morens liv og helse. Voldtekt vil ikke være grunn nok for en slik senabort, presiserer helseministeren.

Helseminister Bent Høie ber om innspill til høringen innen 1. oktober.
  • Solveig Ruud

I dag sender helseminister Bent Høie ut ethøringsforslag som i praksis medfører et absolutt nei til abort på sosialt grunnlag etter uke 22.

Endringene foreslås i den såkalte abortforskriften.

Etter at det ble kjent at den sentrale abortklagenemnda i enkelte tilfeller har innvilget abort etter 22. svangerskapsuke, fant Helsedirektoratet ut at det nødvendig å presisere abortgrensene. Og helseministeren følger rådene fra direktoratet.

— Det har aldri vært tillatt med abort på på fostre i Norge etter grensen for levedyktighet. Heller ikke på sosial indikasjon eller etter voldtekt. Unntaket er hvis det er fare for mors liv og helse, eller hvis fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv, sier Høie, som understreker at dette i seg selv ikke er noe nytt.

— Slik har det vært helt siden abortloven blevedtatt. Det som har endret seg seg grensen for levedyktighet. Derforgjør vi nå denne presiseringen, sier helseministeren.

Forslaget presiserer at dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke (21 uker + 6 dager).

Voldtekt ikke grunn god nok

— Abortlovgivningen skal balansere kvinnens og fosterets rettsvern. Fosterets rettsvern øker jo lenger ut i svangerskapet det er kommet. Dersom det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig, vil heller ikke sterke sosiale grunner som for eksempel at graviditeten er et resultat av en kriminell handling, gi grunnlag for abort, heter det i høringsnotatet.

I Sverige gis det i dag behandling til fostere som blir forløst ved 22 til 23 svangerskapsuke

Men forskriftsendringen endrer ikke gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinnens liv eller helse.

Les også: Norsk gynekologiske forening vil beholde retten til abort etter 22. uke

Kan overleve

I Sverige gis det i dag behandling til fostere som blir forløst ved 22 til 23 svangerskapsuke, og studier viser en svært varierende overlevelsesrate for tidlig fødte i dette stadiet. Departementet legger til grunn at det finnes flere eksempler på at tidlig fødte etter fullgåtte 22. uker (21+6) er levedyktige ved hjelp av intensiv behandling.

Generell bestemmelser

Høies forslag til presisering av abortlovens forskrift, påvirker ikke resten av abortlovgivningen:

  • Før utgangen av tolvte svangerskapsuke er det kvinnen selv som tar avgjørelsen om svangerskapsavbrudd.
  • Etter tolvte uke kan svangerskapsavbrudd skje dersom visse lovfestede vilkår er oppfylt. Avgjørelsen tas i slike tilfeller av en primærnemnd ved det enkelte sykehuset.
  • Et svangerskap kan ikke avbrytes etter utgangen av 18. svangerskapsuke, med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det.
    Det Høie nå foretar av grenseoppgang, er altså en presisering og forskriftsfesting av abortlovens yttergrense. Helsedepartementet foreslår også at det presiseres i forskrift at legen i primærnemnden som oppnevnes av sykehuset, skal være fast medlem og at det skal oppnevnes minst to varamedlemmer i primærnemndene.

Ekspertgruppe

Helse- og omsorgsdepartementet ga våren 2012 Helsedirektoratet i oppdrag å nedsette en uavhengig, faglig ekspertgruppe som skulle gjennomgå regelverket og praksis knyttet til senaborter. Arbeidet endte med en rapport hvor det pekes på at det er vanskelig for abortnemndene å gjøre en individuell vurdering av når det enkelte foster vil være levedyktig og avgjøre hva som er den øvre grensen for å innvilge abort i det enkelte tilfelle.

Siden abortloven ble vedtatt i 1975, har grensen for levedyktighet flyttet seg fra 24-28 uker og nedover

Flertallet foreslo derfor at det bør gå frem av abortforskriften at levedyktighet uansett inntrer når fosteret er 22. fullgåtte svangerskapsuker (22 uker+0 dager). Et medlem foreslo at grensen skal gå ved utgangen av 21. uke.

Flyttbare grenser

Dersom fosteret vil være i stand til å overleve med intensiv behandling, er det å anse som levedyktig.

— Hvor grensen går for når et foster kan anses som «levedyktig» vil endre seg i tråd med den medisinske og teknologiske utviklingen. Siden abortloven ble vedtatt i 1975, har grensen for levedyktighet flyttet seg fra 24-28 uker og nedover, heter det i høringsnotatet.

Departementet slutter seg til forslaget fra ekspertgruppen om å forskriftsfeste fullgåtte 22. svangerskapsuker (21+6 dager) som en yttergrense for abort. Det må antas at fosteret kan være levedyktig fra fullgåtte 22. svangerskapsuker (22+0 dager), og det vil dermed ikke være tillatt med abortinngrep.