Tror Stortingets byggeskandale kan ende med å koste over 2 milliarder kroner - minst 28 ganger mer enn først planlagt

Kontrollkomiteens nestleder regner med at Stortingets byggeprosjektsmell vil forverres ytterligere. Samtidig hemmeligholder Stortingets ledelse sentrale dokumenter om prosjektets risiko.

Stortingets byggeplass fotografert i juni 2017. Prinsens gate 26 (til høyre i bildet) totalrenoveres, og det bygges nytt post- og varemottak under bakken.

Aftenposten har tidligere fortalt historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt i løpet av fem år ble 25 ganger dyrere.

Men byggeprosjektet er fremdeles ikke ferdig, og det skaper bekymring blant sentrale folkevalgte om ytterligere kostnadssprekk .

– Jeg ser at noen i pressen har begynt å omtale den som sluttsummen, endelig strek, osv. Da minner jeg om at det skal bygges i nesten to år til. Prosjektet er fortsatt ikke under kontroll, sa nestleder Michael Tetzschner (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i et stortingsmøte 20.juni.

Kontrollkomiteen har også ansvaret for å behandle budsjettet for Stortinget.

«Forundret» om regningen kommer på under 2 milliarder

Overfor Aftenposten sier Tetzschner at han vil bli «forundret» om den endelige regningen ender på under 2 milliarder kroner. Han regner med at kostnaden kan bli enda høyere enn dette.

Høyres Michael Tetzschner tror Stortingets byggeprosjekt vil ende med å koste over 2 milliarder kroner.

– Det gjør jeg. Det bygges en dyr tunnel i et krevende område, og vi vet ikke om gårdene rundt vil kreve kompensasjon for eventuelle skader eller ulemper.

Kontrollkomiteens nestleder har i sin redegjørelse i Stortinget gitt uttrykk for at pengene «brukes i noe som ikke øker Stortingets funksjonalitet, som ikke bedrer hverdagen for representantene, og som faktisk kan vise seg å være helt unyttig».

Tetzschner viser også til en rekke andre forhold som øker risikoen for en ny kostnadssmell, som at kostnader til flytting og utgifter til juridiske konflikter rundt prosjektet er utelatt fra prosjektregnskapet. Det samme gjelder endel sikkerhetsrelaterte utgifter, ifølge Riksrevisjonens gjennomgang av prosjektet.

Februar: - Urealistisk kostnadsprognose

Riksrevisjonen fant også dokumenter som viser at eksterne konsulenter i februar 2017 ikke lenger anså kostnadsprognosen for renoveringen av Prinsens gate 26 og byggingen av det underjordiske post- og varemottaket som realistisk.

Da var prognosene for disse to delprosjektene 1377 millioner kroner, og anslaget for hele prosjektet 1777 millioner kroner.

Dette er byggeprosjektet ved Stortinget:

Samtidig kom det frem at avsatt prosjektreserve er betraktelig redusert, noe som anses som «bekymringsfullt» av prosjektledelsen.

– Slik jeg leser dokumentet fra Riksrevisjonen, tilsier dette at man allerede i februar så at kostnadsrammen ville brytes, og at man begynte å bruke av reservene, sier Tetzschner.

Hemmeligholder rapporter om status

Det utarbeides månedlige rapporter om status og risiko i prosjektet. Aftenposten har bedt om å få innsyn i rapportene for de siste månedene, men Stortingets ledelse har avvist at offentligheten skal få se disse, fordi dokumentene inneholder «fortrolige råd og vurderinger om et pågående byggeprosjekt».

I en e-post sendt fra Stortingets kommunikasjonsavdeling på vegne av stortingsdirektør Ida Børresen, heter det at prosjektet «styres innenfor gjeldende tids- og kostnadsrammer, dvs. rammen på 1,8 milliarder på totalprosjektet og ferdigstillelse i 2018».

– Slik Stortingets ledelse ser det, hvor stor er risikoen for at prosjektet kan ende opp med å koste mer enn 1,8 milliarder kroner?

– Det er alltid risiko i et stort og komplekst prosjekt som dette og det er ikke mulig til enhver tid å tallfeste denne usikkerheten. Prosjektets mål er imidlertid fortsatt å styre prosjektet innenfor den gjeldende rammen både tids- og kostnadsmessig.

Stortingsledelsen forklarer årsaken til reduksjonen i prosjektreserven med «fortsatt avdekking av feil og mangler i det opprinnelige entreprisegrunnlaget og endringer og tillegg som følge av dette»