Dette krever Kontrollkomiteen på Stortinget at Siv Jensen svarer på

Her er de seks spørsmålene Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på om bråket i SSB. Svarene fra finansminister Siv Jensen avgjør om komiteen tar saken videre.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved uavhengigheten til SSB.

– Vi har en del ubesvarte spørsmål Stortinget må få klarhet i, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Siv Jensen har seks virkedager på å svare. Det betyr at svarene må foreligge senest onsdag i neste uke

– Vi må være sikker på at uavhengigheten til SSB er ubestridt, slik at det ikke stilles spørsmål ved om resultatene SSB kommer med er påvirket politisk, sier Fylkesnes.

Her er spørsmålene en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite har sendt finansminister Siv Jensen:

1. Komiteen viser til viser til Dagsnytt 18 den 13. november 2017 og VG 13. november 2017, der Siv Jensen bekrefter at det har funnet sted telefonsamtaler medekspedisjonssjef Amund Holmsen og Christine Meyer. Hva var formålet med disse samtalene, og hva ble formidlet til Meyer? Var stillingen til Erling Holmøy og/eller andre navngitte ansatte i SSB del av disse samtalene?

2. Har departementet på noe tidspunkt vært kjent med, stilt seg bak og/eller gitt
retningslinjer for omorganiseringsprosessen i SSB? Hvis ja; har det vært sendt signaler og gitt tilbakemeldinger underveis? Komiteen ber i så fall om å få oversendt all relevant dokumentasjon.

3. I intervju med Aftenposten 10. november 2017 opplyste direktør Meyer at «hun hadde fått munnkurv av Jensen om egne forslag for å roe ned konflikten». Har departementet forsøkt å påvirke direktør Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen de siste ukene?

4. På hvilket tidspunkt ble denne saken drøftet i regjeringskollegiet og/eller med
Statsministerens kontor?

5. Finansministerens uttrykte mistillit til SSBs direktør ble etterfulgt av direktørens avgang etter få dager. Er det finansministerens oppfatning at en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling?

6. I oppslag i Klassekampen tirsdag 14. november 2017 uttaler professor Geir Woxholth ved det juridiske fakultet i Oslo at selv om SSB benevnes som uavhengig er det «ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret». Hva er departementets vurdering av hvilken instruksjonsadgang som foreligger?

– Christine Meyer hevder at departementet har forsøkt å påvirke omorganiseringen ned på personalsaksnivå. Hvis det stemmer, er det alvorlig. Nå må vi få Finansdepartementets offisielle versjon av hva som har skjedd, sier Fylkesnes.

Stortinget vil ha svar på hva som skjedde før SSB-sjef Christine Meyer gikk av.

I komiteen sitter komiteleder Dag Terje Andersen (Ap), Svein Harberg (H), nestleder, Nils T. Bjørke (Sp), andre nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Eva Kristin Hansen (Ap), Mazyar Keshavri (Frp), Bente Stein Mathisen (H), Magne Rommetveit (Ap) og Hanne Dyveke Søttar (Frp).

Komiteens verktøy er å stille spørsmål, og eventuelt «åpne en sak» med innkalling til høring. Krag Fylkesnes vil ikke spekulere i hvordan SSB-striden vil ende i Stortinget.

– Hvis statsråden svarer på en beroligende måte, avsluttes saken med det. Hvis ikke kan vi stille nye spørsmål, før det eventuelt åpnes en sak, sier han.

Hvis komiteen åpner en sak mot Siv Jensens håndtering av striden med Meyer og SSB, kan saken ende med at komiteen innstiller på behandling i Stortinget. Komiteen kan da konkludere med at statsrådens håndtering har vært «kritikkverdig», «sterkt kritikkverdig», «alvorlig» eller «svært alvorlig».