Rettssak mellom LO-forbund og Aleris kan true EØS-avtalen

Mandag starter rettssaken mellom 24 medlemmer i LOs største forbund Fagforbundet og Aleris som kan sette EØS-avtalen i fare. LO godtar ikke at EØS-reglene trumfer arbeidsmiljøloven.

– EØS-avtalen settes i spill hvis Fagforbundet taper rettssaken mot Aleris, sier forbundsleder og sentralstyremedlem i Ap, Mette Nord. Ap-leder Jonas Gahr Støre til høyre.

– Aleris-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis. Saken handler om arbeidsfolk skal ha rett til å være arbeidstagere som er beskyttet av arbeidsmiljøloven eller om de i realiteten skal tvinges til å være selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Aleris Ungplan & BOI (AUB) er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Aleris mener EØS-avtalen gir selskapet rett til å bruke selvstendig næringsdrivende i bo- og omsorgstilbudet til brukere med rus- og adferdsproblemer.

– Vi finner det høyst uryddig at Fagforbundet fortsetter å fremstille en arbeidslivsrettssak i Oslo tingrett som avgjørende for norske arbeidstagerrettigheter, og ved å komme med udokumenterte påstander som brudd på arbeidsmiljøloven og sosial dumping, sier administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.

Partene står steilt mot hverandre. For LO-familien er striden blitt en symbolsak i kampen mot sosial dumping og for et organisert arbeidsliv med trepartssamarbeid. For Aleris handler det om retten til å benytte selvstendig næringsdrivende innen omsorg.

– Hovedregelen vil være fast ansatte

– Vi tror ikke utfallet vil rokke ved fundamentet i norsk arbeidsliv. Det finnes over 48 000 enkeltpersonforetak innen helse- og sosialtjenester. Hovedregelen vil være å bruke faste ansatte. Men mulighetene til å bruke selvstendig næringsdrivende må også være til stede. Tar du vekk muligheten til å benytte selvstendig næringsdrivende innen omsorg, så tar du også vekk fleksibiliteten både for oppdragsgivere, medarbeidere og ikke minst brukerne av tjenestene, sier Sandøy.

Ifølge Aleris er saksøkerne «oppdragstagere» og ikke «arbeidstagere». Fagforbundet krever derimot dom for at de er «arbeidstagere» med rett til overtid, ferie og pensjon etter arbeidsmiljøloven.

Spørsmålene retten skal ta stilling til er:

  • Er de 24 selvstendige oppdragstagere eller er de feilklassifisert i strid med arbeidsmiljøloven og reelt sett arbeidstagere?
  • Hvis en eller flere vinner frem med kravet om å bli ansett som arbeidstager: Har de rett til erstatning for påstått lavere økonomisk vederlag?

Juridisk granat i LO-systemet

Dette er en juridisk granat for LO-ledelsen som allerede sliter med økende EØS-motstand i medlemsrekkene: Hvis retten stadfester Aleris tolkning, mener Fagforbundet at EØS-avtalen setter kjernen i arbeidsmiljølovens vern av arbeidstagere til side.

Aleris hevder at EØS-avtalens rett til fri etablering og bruk av næringsdrivende settes i fare hvis LO vinner frem. Og de sier at saksøkerne både formelt og reelt har opptrådt som oppdragstagere:

«Saksøkerne har dessuten hatt full frihet med hensyn til når, hvor og hvor lenge de skulle levere tjenester samt hatt frihet til å ta andre oppdrag. Denne friheten og fleksibiliteten har bidratt til at flere av saksøkerne har hatt andre oppdragsgivere og/eller arbeidsgivere, som kombinert med det høye konsulenthonoraret har medført at saksøkerne har hatt en høy inntjening », heter det i sluttinnlegget til Aleris.

Aleris: Ulovlig restriksjon på etableringsfriheten

Ifølge Fagforbundet hevder Aleris at EØS-avtalen forbyr norsk rett å bestemme at LO-medlemmene er «arbeidstagere».

– Aleris påstår at EØS-avtalen gjør at de kan bruke selvstendig næringsdrivende istedenfor ansatte, slik at selskapet kan spare store beløp i avgifter, lønn og sosiale kostnader. Vi mener Aleris tar feil og at arbeidsmiljøloven ikke er i strid med EØS-avtalen, sier hun.

Aleris sier saksøkerne «er å anse som oppdragstagere i EØS-rettslig forstand.»

– En tolkning hvoretter saksøkerne anses som arbeidstagere etter norsk rett, vil dermed utgjøre en ulovlig restriksjon på AUBs frihet til å motta tjenester og etableringsfrihet, jf. EØS-avtalen artikkel 36 og 31, heter det i sluttinnlegget til Aleris.

Nord sier at NHO-medlemmet Aleris setter EØS-avtalen på spill.

Fagforbundet: Konsekvenser for synet på EØS-avtalen

– Dersom retten skulle komme frem til at Aleris har rett, vil det få dramatiske konsekvenser for norsk arbeidsliv. Da vil arbeidsmiljøloven bli satt ut av spill, og norske arbeidsgivere kan bruke selvstendig næringsdrivende istedenfor ansatte. Det kan ikke norsk fagbevegelse leve med.

– Det vil selvsagt også kunne få store konsekvenser for synet på EØS-avtalen i Fagforbundet og i LO, advarer Nord.

Aleris er «svært kritiske til måten Fagforbundet har brukt søksmålet på».

– De har benyttet en rettsprosess til å fremme sin politiske agenda. Det har påført en stor, vel ansett bedrift der de selv har over 220 medlemmer, et klart omdømmetap, sier Sandøy.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier Fagforbundet fører en svært viktig sak.

– Den handler om hva slags arbeidsliv vi vil ha og hvilket vern som skal gjelde for norske arbeidstagere. Det er viktig å understreke at Fagforbundet har LOs fulle støtte i en viktig prinsipiell sak, sier Gabrielsen.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen gir uttrykk for at Fagforbundet fører en svært viktig sak.

LO: Ikke forskjell mellom norsk og EU-rett om «arbeidstagere»

– Kan saken snu stemningen i LO til flertall mot EØS-avtalen?

– Jeg betrakter dette som et forsøk fra Aleris på å fjerne fokus fra hva saken gjelder. Jeg støtter meg på vår juridiske avdeling som sier at det ikke er stor forskjell mellom norsk rett og EU-retten om hvem som er arbeidstagere. Aleris har ikke fått medhold i at saken skal forelegges for EFTA domstolen, sier LO-lederen.

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid, vil ikke la seg intervjue om saken og henviser til NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom:

– Aleris er blitt saksøkt, og må selv vurdere hvilket forsvar som er mest hensiktsmessig. For NHO har det i denne saken ikke vært aktuelt å gå inn som partshjelper, vi kjenner ikke til detaljene og vi kan derfor ikke uttale oss konkret om saken, sier Melsom i et SMS-svar via kommunikasjonsavdelingen.

Oslo tingrett har satt av tre måneder til saken.