Han oppdaget Nav-feil som kunne gitt ham mindre i pensjon

– Man bør sjekke pensjonsbeholdningen sin. Det sier Finn Espen Falkenberg i Åsgårdstrand. Han oppdaget en overraskende feil fra Navs side.

Takket være feilen Finn Espen Falkenberg oppdaget, har også en annen fått korrigert sin pensjonsbeholdning.
  • Solveig Ruud

Pensjonsbeholdning. Det er neppe noe de fleste tenker på i det daglige. Men denne potten med penger avgjør hva man får i fremtidig pensjon fra folketrygden.

Alle kan logge seg inn på Ditt Nav.no, klikke på Din pensjon og finne ut hvor stor deres egen pensjonsbeholdning er. Potten øker for hvert år man jobber og har inntekt som blir rapportert inn.

Finn Espen Falkenberg nærmer seg pensjonsalderen og fant i oktober i fjor ut at han skulle sjekke sin egen pensjonsbeholdning. Han hadde tidlig i 2020 begynt å ta ut AFP, men var fortsatt i full jobb.

Et av vilkårene for å ta ut AFP, er at man også må ta ut minimum 20 prosent alderspensjon fra folketrygden. Men mange som ønsker å fortsette i jobb, velger å stoppe uttaket av alderspensjonen – for det kan man. Falkenberg gjorde det etter en måned.

Pensjonspotten var redusert med mer en han hadde tatt ut

Han hadde altså i svært liten grad spist av pensjonsbeholdningen sin. Derfor ble han svært overrasket da han klikket seg inn på sin egen side hos Nav. Han oppdaget at pensjonsbeholdningen hans var redusert med et mye større beløpet enn det han hadde tatt ut i pensjon.

Han hadde tatt ut rundt 4000 kroner. Men pensjonsbeholdningen var redusert med over ca. 131 700 kroner.

«Jeg går ut ifra at det er en feil i beregningene. Hvis ikke bør dere advare mot å ta ut redusert pensjon», skrev han i en melding til Nav.

« Vi kan forsikre deg om at det ikke er noen feil i beregningen,» var svaret han fikk.

Men han ga seg ikke.

Nav: Vi legger oss flate

Falkenberg jobber med regnskap i et privat firma i Åsgårdstrand i Vestfold. Han har derfor bedre forutsetninger enn mange andre for å trenge inn i kompliserte tall og beregninger. Og det var denne sansen for beregninger som gjorde at han oppdaget feilen.

Da han klikket seg inn for å sjekke pensjonsbeholdningen sin, var han i utgangspunktet interessert i å sjekke regnestykket bak denne pengepotten. Og det var da han overraskende oppdaget det han mente måtte være en feil.

Etter flere runder med Nav uten at han fikk gehør, kontaktet han pensjonseksperten i fagforeningen sin: Negotia. Det er en YS-tilknyttet fagforening for ansatte i privat sektor. Med full støtte for sitt syn derfra fortsatte han å argumentere for sin sak overfor Nav. Og til slutt fikk han gjennomslag.

«Vanskelig å si hvordan denne feilen har oppstått, men vi legger oss flate som det så fint heter», skrev Nav i en melding til ham 8. november.

En feil som rammer få

Nav fant etter hvert årsaken til feilen og mener den bare har rammet noen få.

– Disse er nå identifisert og sakene er rettet opp, sier Mona Fosse, fungerende seksjonssjef i ytelsesavdelingen i Nav.

Falkenbergs årvåkenhet førte til at Nav oppdaget en feil de ikke hadde kjent til. Det førte også til at Nav fant én til som var rammet av samme feil. Begge ville fått mindre pensjon, om feilen ikke var oppdaget.

– Vi ser på løsninger for å forhindre tilsvarende tilfeller fremover, sier Fosse.

Nav opplyser at feilen i prinsippet kunne ha skjedd hvert år, men at Nav ikke har funnet flere enn Falkenberg og den andre omtalte.

– Det kan imidlertid ha vært tilfeller som er blitt oppdaget og rettet opp manuelt i forbindelse med annen type saksbehandling, sier Fosse.

Finn Espen Falkenberg oppdaget en feil Nav i utgangspunktet avfeide. Heldigvis hadde den rammet få.

Oppdatering av system

Det er komplisert å forklare hvordan feilen oppsto. Hvert år i desember har Nav to automatiske oppdateringer av folks pensjonsbeholdning. Da legges ny opptjening til pensjonsbeholdningen og/ eller den løpende pensjonen.

Nav forklarer at Falkenberg fikk innvilget sin pensjon via en selvbetjeningsløsning akkurat på det tidspunktet da pensjonsbeholdningen ble oppdatert. Det førte til at saken han ikke ble behandlet automatisk, og pensjonsbeholdningen ble ikke oppdatert.

– Kan Nav forsikre folk flest om at pensjonsbeholdningen deres er korrekt eller bør man følge med på sin egen og selv prøve å sjekke?

– Vi opplever svært sjelden at det er feil på pensjonsbeholdningen, sier Fosse.

Har oppdaget en systemfeil i desember

Hun opplyser imidlertid at Nav har hatt en mer generell systemfeil som gjelder noe av det samme. Den ble oppdaget i 2017. Feilen treffer personer som før den årlige omregningen i desember, har fått innvilget pensjon frem i tid, dvs. fra 1. februar eller senere året etter.

– I de tilfellene har pensjonsbeholdningen ikke blitt oppdatert ved omregningen av pensjonsbeholdningene, sier hun.

– Feilen oppsto første gang i forbindelse med omregning i desember 2017.
Den samme feilen inntraff også ved omregningen i 2018, 2019 og 2021, opplyser hun. Den skjedde altså ikke i 2020. Fosse opplyser at mellom 1200 og 1800 personer er blitt rammet hvert av de nevnte fire årene.

– Disse har i en kort periode før første pensjonsutbetaling hatt feil pensjonsbeholdning, hvis de hadde inntekt i det året som skulle legges til beholdningen, sier hun.

Hun sier dette likevel ikke har ført til at noen har fått feil utbetaling av pensjon. Det er blitt korrigert, og alle har fått et nytt vedtaksbrev med korrekte beløp.

Forbundsleder ber folk sjekke

Forbundsleder i Falkenbergs fagforening, Negotia, Monica A. Paulsen, sier det er uheldig at Nav gjør feil. Samtidig påpeker hun at folk flest har et eget ansvar for å sikre seg det man har krav på, i pensjon.

– Sjekk hva du kan forvente i pensjon, og vit at du har fagforeningen din i ryggen, sier hun. Hun legger til at pensjon egentlig er utsatt lønn.

– Derfor er det viktig at hver og en engasjerer seg i egen pensjon, sier hun.

Slik sjekker du din egen pensjonsbeholdning

Pensjonsbeholdningen er altså utgangspunktet for hva man får i årlig pensjon fra folketrygden. Det er ikke så veldig komplisert å sjekke hvordan denne pensjonsbeholdningen skal endre seg fra år til år:

  • Pensjonsbeholdningen påvirkes av all pensjonsgivende inntekt man har fra man er 13 til 75 år.
  • Det er en øvre grense: Man tjener ikke opp pensjon av den delen av inntekten som er over 7,1 grunnbeløp i folketrygden (G). Grunnbeløpet justeres hvert år. Nå er det på 106.399 kroner, men Nav bruker et årsgjennomsnitt.
  • Hvert år tjener man opp 18,1 prosent av all lønnsinntekt eller tilsvarende inntekt opp til 7,1 G (tilsier i dag omtrent 755.000 kroner) i pensjonsbeholdning.
  • Det opptjente beløpet justeres med lønnsveksten hvert år.

Tar man ut pensjon, vil det selvsagt påvirke regnestykket.

Hva man så får utbetalt i pensjon fra folketrygden hvert år, avhenger bl.a. av når man er født, og når man begynner å ta ut pensjonen. Det kom nye regler i 2010. Noen årskull får pensjonen beregnet både ut i fra nytt og gammelt system. Folk som er født etter 1962, omfattes helt og fullt av nye regler.

I tillegg vil offentlige og private tjenestepensjonsordninger, eventuelle fripoliser og privat pensjonssparing påvirke den totale pensjonen.