Akademikerne og LO: Puslete fra statsråd Røe Isaksen om hjemmekontor

LO og Akademikerne etterlyser mer omfattende lovendring om hjemmekontor. De vil ha nye regler om skatt, forsikring og dekning av utgifter til utstyr som bredbånd.

– Hjemmekontor skal ikke være lovløst område, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
  • Thomas Spence

– Regjeringens forslag til nytt regelverk er for puslete. De pirker i regelverket når de burde tatt en helhetlig gjennomgang av reglene.

Det sier Kari Sollien, leder i Akademikerne med 231.000 medlemmer.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sendte i vår ut på høring forslag til ny forskrift for hjemmekontor.

– Fremtidens arbeidsliv kommer til å bli mer fleksibelt. Det kommer til å bli mer normalt med hjemmekontor og å jobbe forskjellige steder, sa han.

Høringen viser at både arbeidstagere og arbeidsgivere regner med økt bruk av hjemmekontor i fremtiden uavhengig av pandemien.

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å sitte mer på hjemmekontor. Et flertall høyt utdannede trives med hjemmekontor, og ønsker en kombinasjon også etter krisen, skriver Sollien i en e-post.

Samtidig advarer Akademikerne mot at «hjemmekontor ikke må bli et økonomisk tapsprosjekt for arbeidstagere.»

LO krever at arbeid i arbeidstagers hjem skal være frivillig og avtalt mellom arbeidstager og arbeidsgiver.

– Å pålegge hjemmekontor ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, skriver LOs førstesekretær Julie Lødrup i høringssvaret.

Kari Sollien, leder i Akademikerne, etterlyser regler som gir arbeidsgiver ansvar for å kjøpe utstyret til hjemmekontor.

– Hopper bukk over ansvaret

Både LO og Akademikerne mener statsråden hopper bukk over de viktigste utfordringene ved hjemmekontor.

– Regjeringen gjør kun endringer i hjemmekontorforskriften. Det holder ikke. Røe Isaksen hopper bukk over alt fra ansvar for å dekke utstyr og internett, forsikringsregler og skatteregler som er tilpasset et mer fleksibelt og digitalt arbeidsliv, sier Sollien.

Hun mener at regjeringens forslag gjør at arbeidstagere «prisgitt den enkelte arbeidsgivers goodwill for å dekke nødvendig kontorutstyr.»

– Mange får i dag hverken dekket telefon, internett eller noe annet utstyr. Offentlig sektor kommer dårligst ut, sier Sollien.

– Hvis dette ikke kommer på plass, frykter vi at mange arbeidsgivere utnytter hjemmekontorordningen for å spare penger. Samtidig er det viktig at kravene til arbeidsgiver ikke blir så store at de heller velger å ha de ansatte på kontoret, sier hun.

LO: Mangler regelverk for økonomi

LO mener at det er «behov for en større gjennomgang av regelverket på et kunnskapsbasert grunnlag.»

– Det er tydelig at det i liten grad er utviklet egnet og oversiktlig nok regelverk, skriver LO med 970.000 medlemmer i ryggen.

De peker på økonomi, yrkesskadeforsikring, skatteregler, datasikkerhet og finansiering av utstyr til hjemmekontor.

Røe Isaksen sa at departementet bare hadde jobbet med «HMS-siden av regelverket.» Det mener arbeidstagerorganisasjonene ikke er godt nok.

– Hvis du på et hjemmekontor skader deg for eksempel på badet i arbeidstiden, må du være like godt forsikret som om det samme hadde skjedd på kontoret. Regelverket som regulerer yrkesskader er dessverre ikke en del av høringen.

– Det holder ikke. Det er alt for vagt når regjeringen sier at de vil «kartlegge praksis hos Nav nærmere» og at de kommer tilbake til saken, mener Kari Sollien.

Samme regler ved kjøkkenbordet

Regjeringen foreslår heller ingen endringer i skattereglene ved bruk av hjemmekontor.

– Vi trenger skatteregler som i minst mulig grad påvirker valg av arbeidssted og som likebehandler de som arbeider fra kjøkkenbordet med dem som har et eget hjemmekontor, skriver Akademikerne.

Organisasjonen peker på at i dag får bare de som har et eget rom til hjemmekontor skattefradrag.

– Dette er forskjellsbehandling av de med mindre bolig, som gjerne er de unge. Det er også gammeldags at arbeidstagere skattlegges for privat bruk av bredbånd og mobil utenfor arbeidstiden.

– Regler som forutsetter at man skal ha to bredbånd hjemme, ett privat og ett for jobb, er rett og slett helt upraktisk, heter det.

Hjemmekontor må være frivillig

Både LO og Akademikerne understreker at Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet ikke må omfatte rett til å foreta fysisk tilsyn i private hjem. Arbeidsgiver skal heller ikke ha adgang til arbeidstagers hjem uten etter samtykke.

Begge støtter forslaget om at hjemmekontor kun skal skje ved frivillighet og baseres på avtale. Og at reglene om arbeidstid også skal gjelde ved hjemmearbeid.

NHO er opptatt av at arbeidsgivernes styringsrett ikke må utfordres.

NHO ønsker også at det skal være adgang til hjemmekontor utenfor «eget hjem», for eksempel på hytta.

Oppdatering:

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen er forelagt kritikken etter publisering. I en e-post skriver departementet at de skal gå gjennom høringsinnspillene, og at engasjementet er stort for å få endringer på plass.

– Jeg vil komme tilbake med mer konkrete svar når vi har gått gjennom innspillene, skriver Isaksen.