EU-kommisjonen om trygdeskandalen: Nav kan ha hatt rett i utgangspunktet

En ny omdreining i Nav-skandalen kan være under oppseiling. EU-kommisjonen synes å mene at norske myndigheter kanskje ikke tolket reglene feil i Nav-saken.

Tidligere Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferanse da skandalen sprakk i fjor.

Ifølge Rett24 mener EU-kommisjonen av det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.

Svaret fra kommisjonen kommer etter at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård i et notat konkluderte med at Norge likevel ikke hadde brutt reglene, noe som er stikk i strid med den konklusjonen myndighetene la til grunn da skandalen sprakk i oktober i fjor.

Sendte brev til EU

Utgård sendte samtidig et brev til EU-kommisjonen og ba om kommisjonens tolkning av den omstridte artikkel 21 i EUs trygdeforordning.

Det er denne artikkelen som har lagt grunnlaget for det som er blitt kjent som trygdeskandalen i Norge.

I fjor høst kunngjorde NAV-sjef Sigrun Vågeng, daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch at Nav siden 2012 hadde feiltolket EU-forordningen som gir rett til midlertidig å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Kun to situasjoner

EU-kommisjonen derimot synes å mene at artikkel 21 kun gir rett til ytelser i to spesifikke situasjoner, nemlig om en borger ønsker å flytte bosted til et annet medlemsland, eller om man blir syk mens man bor eller oppholder seg i et annet medlemsland.

Kommisjonen skriver også at det er opp til det enkelte medlemsland å bestemme om det skal stilles oppholdskrav for å få utbetalt sykepenger, så lenge dette ikke er til hinder for å ta med seg ytelsen ved flytting til et annet medlemsland

EU-kommisjonen understreker imidlertid i brevet at tolkningen den nå gjør, hverken er bindende for kommisjonen selv eller for EU-domstolen.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feiltolkningen av regelverket. Sakene er nå i prosess i rettssystemet, mens om lag 2000 tilbakebetalingskrav fra Nav skal omgjøres.

Jusprofessor tviler

Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, en av Norges fremste eksperter på EØS-rett, påpeker at EU-kommisjonens forståelse av artikkel 21 er snevrere enn departementets.

Men samtidig fremholder han at kommisjonen kun har svart på spesifikke spørsmål fra Utgård.

– Og det i nokså kort form og uten å drøfte de kildene som departementet og Nav har vektlagt, sier han til Rett24.

Fredriksen understreker også at Utgård ikke har stilt kommisjonen spørsmål om bakgrunnsretten, særlig betydningen av hovedreglene om fri bevegelse av personer i EØS.

Det betyr at siste ord ikke er sagt, mener Fredriksen, som støtter Utgård i synet på at regjeringen bør ta saken til Efta-domstolen.