Statsråd Toppe støtter Nav og ikke Sivilombudet. – Vanskelig sak, sier hun.

SV reagerer på at Nav ikke følger Sivilombudets råd om å behandle en søknad om fedrekvoten på nytt. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) støtter Nav.

Kjersti Toppe (Sp) overtok ledelsen i Barne- og familiedepartementet torsdag i forrige uke.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

Nav sa denne uken nei til å behandle saken til Gunnar O. Hæreid på nytt. Han hadde mistet 67 dager av sin betalte pappaperm, fordi han hadde søkt om å ta ut fedrekvoten etter Navs frist.

Han klaget til Sivilombudet, fordi han mente Nav ikke hadde lovhjemmel til å frata ham pengene. Sivilombudet støttet ham. Men Nav vil altså ikke bøye seg for Sivilombudet.

Nå kan feiden havne i retten. Utfallet av saken kan få betydning for mange fedre som har mistet hele eller deler av fedrekvoten.

– Dette er en vanskelig og komplisert sak, med ulike fortolkninger av lovverket, sier den nye barne- og familieministeren. Samtidig gjør Kjersti Toppe (Sp) det helt klart at hun stiller seg bak Navs juridiske vurdering av saken.

Strid om Nav har lov til å sette frist

Inntil nylig sto det i loven at foreldrepermisjonen måtte tas sammenhengende. Ønsket ikke far eller medmor å ta ut sin kvote rett etter mors, måtte de søke om utsettelse innen en frist satt av Nav.

Sivilombudet mener Nav ikke har hatt lovhjemmel for å sette denne fristen.

Praksis har vært at fedre – og eventuelle medmødre – som har søkt etter fristen, har mistet foreldrepenger. De har havnet i en velkjent fedrekvotefelle.

Denne fellen ble fjernet fra 1. oktober i år. Det skjedde ved at loven ble endret. Feiden mellom Nav og Sivilombudet handler om fedre som har mistet hele eller deler av fedrekvoten før lovendringen. I 2020 var det 772 personer.

Toppe: Måtte praktisere loven slik

– Frem til loven ble endret, har Nav vært nødt til å praktisere reglene innenfor det eksisterende lovverket. Trygderetten har også fulgt samme praksis. Jeg er glad for at loven er endret, slik at fedre ikke mister foreldrepenger fordi de har søkt for sent, sier Toppe.

Sivilombudet er Stortingets vaktbikkje. Ombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre at det øves urett mot den enkelte.

– Er du komfortabel med at Nav ikke retter seg etter Sivilombudets uttalelse i saken?

– Dette er som sagt, ingen enkel sak. Men her har Sivilombudet kommet til en annen konklusjon enn både Nav og Trygderetten. Departementet stiller seg bak den vurderingen som juristene i Nav og Trygderetten har gjort, sier Toppe.

Hun legger til at det har vært fast praksis i Nav at far må søke om å ta ut fedrekvoten før mor er ferdig med sin lønnede permisjon.

Toppe: Fellen kunne vært fjernet for åtte år siden

– Har det vært Stortingets intensjon at fedre skulle miste en opparbeidet rett til foreldrepenger på grunn av et fristbrudd?

– Jeg tror vi er mange som er enige om at disse reglene, slik de var før 1. oktober, har vært for rigide og har slått ut urimelig, sier hun.

Hun antyder at forrige regjering har forsømt seg. Toppe minner om den rødgrønne regjeringen i 2013 la frem forslag som kunne fjernet fellen. Solberg-regjeringen la det vekk.

– Den endringen som har skjedd fra 1. oktober i år, kunne altså ha kommet allerede for åtte år siden. Da hadde vi unngått at en rekke fedre i mellomtiden har mistet foreldrepenger.

Hun poengterer at med den nye loven fjerner problemet og at man heretter unngår nye tilfeller med tap av foreldrepenger.

SV: Veldig forundret over Nav

SVs nye familiepolitiske talsperson reagerer på Navs avgjørelse.

– Min første reaksjon er at jeg er veldig forundret over at Nav ikke hører på Sivilombudet, som jo har en ombudsrolle, sier Kathy Lie.

– At Nav velger å trosse den avgjørelsen ombudet har kommet med, forundrer meg veldig, sier hun.

Hun minner om at Navs praksis har fått store konsekvenser for rammede fedre: Noen er blitt «frarøvet verdifull tid sammen med barna sine.» I tillegg har mange tapt store summer med foreldrepenger.

SV sendte onsdag et skriftlig spørsmål til Toppe om saken.

Nav: Vi har måttet avkorte fedrekvoten

Ifølge Nav har de ikke hatt noe valg i denne saken. Etaten mener at loven slik den var, gjorde det nødvendig å frata fedre penger når de søkte for sent.

– Vi mener at vi er rettslig forpliktet til å avkorte fedrekvoten der «den sammenhengende perioden» ikke avbrytes av en søknad om uttak eller utsettelse. Det uttaler konstituert juridisk direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Haakon Hertzberg til Aftenposten.

I sin uttalelse viser Nav til at deres praksis er godkjent av Stortinget. De sikter da til at Stortinget endret loven for å bli kvitt fedrekvotefellen.

SV: Nav prøver å renvaske seg selv

SVs tidligere barne- og familiepolitiske talsperson, som var med på behandlingen av denne saken, reagerer på dette.

– Jeg mener Nav tolker Stortingets vedtak feil for å renvaske seg selv. Lovendringen Stortinget vedtok tidligere i år, har den positive effekten at det opphever hele problemet, men det betyr ikke at Navs tolkning av det gamle regelverket var riktig, sier Freddy André Øvstegård.

På spørsmål til Toppe om Barne- og familiedepartementet la opp til noen drøfting av hva som var riktig praksis i lovforslaget, svarer hun slik.

– Nei. Både denne proposisjonen og et tidligere lovforslag fra 2013 legger til grunn at det var nødvendig å endre loven for å få løst sakene der fedre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt for sent. Det var et samlet Stortinget som gikk inn for en lovendring, og praksis har heller ikke vært et tema i høringsinnspillene. Jeg glad for at loven nå er endret, sier hun.