Her er status på det viktigste Soria Moria-løftene

De lovet full barnehagedekning, å avskaffe fattigdommen og utvide fødselspermisjonen.

Få oversikt: Alle våre saker om statsbudsjettet

Les også:

Dagens budsjett er muligens den siste sjansen den rød-grønne regjeringen har til å oppfylle løftene sine fra Soria Moria-erklæringen som de ennå ikke har oppfylt.

Under dagens finanstale skrøt finansminister Kristin Halvorsen av at Regjeringen overoppfyller sine løfter fra Soria Moria på flere punkter, men hun gik også langt i å innrømme at alle mål ikke var nådd.

— Vi som setter oss høye mål har alltid noe å strekke oss etter. Hver dag, sa Halvorsen.

Les også

Halvorsen: - Med høye mål har vi alltid noe å strekke oss etter

I Soria Moria-erklæringen gikk Regjeringen høyt ut på flere punkter, og lovet blant annet at de ville "avskaffe fattigdom" og oppnå full barnehagedekning innen utgangen av 2007.

Her er noen av de viktigste løftene Regjeringen ga velgerne, og status på hvordan det har gått med dem.

SPESIAL: Fordelingen mellom departementene

Full barnehagedekning:

Regjeringen lovet full barnehagedekning innen utgangen av 2007. Det løftet er brutt. Ifølge Halvorsen er nå barnehagedekningen på 89,5 prosent.

Regjeringen skriver i budsjettet for Kunnskapsdepartementet at de "aller fleste" kommunene vil ha full barnehagedekning ved utgangen av 2008.

For 2009 har Regjeringen lagt til rette for etablering av totalt 2000 nye barnehageplasser, noe som de mener vil gi rom for 1000 flere barn. Dette tror Regjeringen vil dekke opp for den forventede etterspørselsøkningen, men Kommunenes Sentralforbund (KS) tviler på at full barnehagedekning vil bli oppnådd selv ved utgangen av 2009.

— Vi tror at det som gjenstår til full barnehagedekning etter Regjeringens definisjon er mer enn 1000 barn, sier KS-leder Halvdan Skard til Aftenposten.no.

Status: Løftebrudd - igjen.

Makspris:

Regjeringen lovet en makspris på 1750 kroner når full barnehagedekning var nådd, og senest innen utgangen av 2007.

I fjor høst ble prisløftet utsatt, og i juni i år kom kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell med en pressemelding der han i praksis gravla løftet om makspris for denne stortingsperioden.

Han sa da at maksprisen på barnehageplass skulle stå stille på dagens 2330 kroner inntil maksprisbeløpet på 1750 2005-kroner har vokst til 2330 kroner på grunn av pris- og kostnadsøkning. Dette mente han vil inntreffe rundt 2012.

Les også

Makspris i det blå

Status: Løftebrudd

SPESIAL: Utgifter, inntekter og oljefondet

Fattigdom:

Regjeringen erklærte i Soria Moria at de vil avskaffe fattigdom.

I neste års budsjett økes bevilgningene til den "særlige innsatsen mot fattigdom" med 1,25 milliarder kroner. I tillegg skriver Regjeringen at trygdeoppgjøret alene vil løfte 20.000 personer ut av fattigdom i 2009, målt etter EUs fattigdomsgrense.

Bostøtteordningen skal forenkles, inkludere flere mennesker og trappes opp med 300 millioner kroner.

Kvalifiseringsprogrammet, innført i 2007 for å hjelpe sosialhjelpsmottagere over i arbeid, styrkes med 330 millioner kroner til i alt 560 millioner.

Opptrappingsplanen mot rus styrkes med 300 millioner kroner, og de veiledende sosialhjelpssatsene øker med 5 prosent utover prisveksten.

Likevel vil ikke fattigdommen forsvinne helt i 2009, heller.

— Vi er godt i gang, men målet krever en helhetlig og langsiktig innsats, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Status: Løftebrudd

Asyl:

Regjeringen lovet å la omsorgen for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år. I dagens budsjett skriver Regjeringen at dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre.

Marianne Borgen i Redd Barna er svært skuffet. Hun sitter nå i møte med Barneombudet og en rekke organisasjoner og drøfter hva de nå skal gjøre med dette.

-Budsjettet er et løftebrudd i forhold til det som står i Soria Moria-erklæringen og i forhold til Stortingets intensjon da det vedtok at alle enslige mindreårige skulle sikres omsorg etter lov om barneverntjenester, sier Borgen som er leder av Redd Barnas Norgesprogram, til Aftenposten.

Status: Løftebrudd

SPESIAL: Utgifter, inntekter og oljefondet

Fødselspermisjon:

Regjeringen lovet å utvide foreldrepermisjonen med fem uker, hvor alle forbeholdes far.

Én uke ekstra er allerede gitt, og på budsjettet for 2009 utvider Regjeringen fedrekvoten med fire uker. To av disse kommer i tillegg, mens to av ukene tas fra ukene som tidligere har vært til fordeling mellom mor og far.

Status: Løftebrudd - Regjeringen er i mål med fedrekvoten, men foreldrepermisjonen er kun utvidet med tre av de fem lovede ukene.

Regjeringen ville også gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter.

Status: Løftebrudd. Regjeringen gjør ikke noe med dette i årets budsjett.

Samferdsel:

Regjeringen vil øke satsingen på jernbane i tråd med stortingsflertallets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Regjeringen skriver i forslaget til budsjett for 2009 at den overoppfyller sine løfter på dette området med 1,9 milliarder kroner over en fireårsperiode.

Status: Innfridd.

Skole:

Gratis læremidler i videregående skole.

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at elever på alle trinn i videregående opplæring skal få gratis læremidler fra høsten 2009. Regjeringen foreslår å bevilge 370 millioner kroner til dette.

Status: Innfridd

Regjeringen vil øke timetallet i barneskolen til 28 timer per uke.

I årets budsjett ble timetallet utvidet med fem timer, og allerede sist fredag annonserte Kristin Halvorsen og Bård Vegard Solhjell at det skulle bli to timer mer fysisk aktivitet i grunnskolen neste år. Det de ikke sa, var at dette var den eneste utvidelsen av timetallet på årets budsjett. Skulle regjeringen nådd målet, måtte Regjeringen øke timetallet med 12 timer i år.

Status: Løftebrudd

Regjeringen ville innføre en ordning med gratis frukt og grønt i skolen, og legge til rette for forsøksordninger med skolemat.

Regjeringen har tidligere innført ordning for frukt og grønt til skoler med ungdomstrinn, men denne ordningen blir ikke utvidet med dagens budsjett.

Status: Løftebrudd - løftet vil av folk flest bli tolket som om denne ordningen skulle gjelde alle skoleelever, ikke bare de på ungdomstrinnet.

Styrke kvaliteten og redusere prisen på SFO

Siden Soria Moria-erklæringen har flere kommuner har hevet prisen på SFO, og prisene på skolefritidsordningen varierer med over 24.000 kroner fra dyreste til billigste kommune.

SV sa i sommer at de vil ha makspris også på SFO, men det er ikke Ap med på.

Regjeringen har ikke gjort noe med SFO i de to foregående budsjettene, og så vidt Aftenposten.no kan se, gjøres det ikke noe i budsjettet for 2009 heller.

Status: Løftebrudd

Bistand:

Økte bistand så det utgjør 1 prosent av BNP.

Status: Innfridd