Etterlyser bedre rettssikkerhet for barnevernsbarn

Barneministeren måtte svare i Stortinget på hvordan hun vil hindre at psykisk syke barn blir kasteballer mellom barnevern og psykiatri. Bakgrunnen er Aftenpostens avsløringer.

– Vi må hindre at barn blir kasteballer mellom psykiatri og barnevern, sier Tage Pettersen (H).

Denne uken krevde stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) svar fra barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) om hvordan hun vil sikre rettssikkerheten til barn som flyttes ut av hjemmet. Pettersen viste til Aftenpostens avsløringer om at 261 sårbare barnevernsbarn er blitt flyttet over 2000 ganger siden barnevernet tok over omsorgen for dem. I snitt bodde de ikke mer enn 60 dager på hvert sted.

I sin interpellasjon interpellasjon En interpellasjon er et spørsmål et medlem av nasjonalforsamlingen (Stortinget) retter til et medlem av regjeringen. Interpellasjoner er et viktig ledd i nasjonalforsamlingens kontroll med regjeringen. viste Pettersen, som er første nestleder i familie- og kulturkomiteen, til Aftenpostens gransking. Den har blant annet avdekket at mange barn i barnevernet ikke får den helsehjelpen de trenger.

– Aftenposten har avdekket at myndighetene mangler grunnleggende oversikt over hvordan barn på institusjon har det, og at mange blir sykere av å flyttes fra institusjon til institusjon. Hvordan vil statsråden sikre rettssikkerheten til disse barna slik at de får riktig hjelp så tidlig som mulig? spurte Pettersen.

Barneministeren erkjente at mange institusjonsbarn lider under for mange flyttinger og mangelfull helsehjelp. Toppe viste til to utvalg som begge skal levere sine anbefalinger i løpet av 2023.

Institusjonsutvalget Toppe nedsatte etter Aftenpostens avsløringer, skal se på hvilke oppgaver, rammer og omfang institusjonsbarnevernet skal ha. I tillegg skal Barnevernutvalget vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid.

Les også

«De visste ikke hva de skulle gjøre med en som meg»

Barneminister Kjersti Toppe måtte svare Stortinget på hva regjeringen gjør etter Aftenpostens avsløringer om barnevernsbarn som blir sykere mens de flyttes rundt mellom institusjoner.

– Barn kan ikke vente på utredninger

Pettersen var utålmodig på barnas vegne.

– Utredninger hjelper ikke så mye for dem som står midt i utfordringene. Barna lever livet sitt her og nå. De kan ikke og skal ikke måtte vente på utredninger for å få fremtidstro for eget liv, sa han.

Barneministeren er enig i at det haster å få på plass bedre tilbud til de mest sårbare barna.

– Helsehjelpen i barnevernet må styrkes, og vi må hindre at barna opplever for mange flyttinger. Det går ut over deres trygghet, skolegang og helsetilbud, svarte Toppe. Hun viste til en rekke tiltak som allerede er satt i gang:

  • Bufdir har fått i oppdrag å utarbeide tydeligere krav til beslutninger rundt flyttinger. Dersom et barn opplever flere flyttinger, skal det utløse en ny tverrfaglig vurdering.
  • Statens helsetilsyn har fått i oppdrag å gå grundig gjennom alle dødsfall i barnevernet de siste fem årene.
  • Regjeringen oppretter en undersøkelseskommisjon for alle alvorlige hendelser som skjer med barn.

– Jeg vil ha en bedre sikkerhetskultur i barnevernet der vi lærer av alvorlige hendelser som skjer, sa Toppe.

Kristin Ørmen Johnsen (H) mener det må vurderes om barnevernsinstitusjonene skal legges inn under helseforetakene.

Må vurdere om helseforetakene skal overta

I debatten var det bred politisk enighet om at helsehjelp til barn på institusjon må prioriteres.

– Vi trenger et barnevern med mer kompetanse på psykisk helse enn det vi har i dag. Vi må stille spørsmål ved om barnevernsinstitusjonene burde bli lagt inn under helseforetakene, slik at de kan kvalitetssikre helsetilbudet barna får, sa Kristin Ørmen Johnsen (H).

– Institusjonsutvalget har fått bredt mandat for å tenke nytt og se på hva som vil være den beste organiseringen for institusjonsbarnevernet, svarte Toppe.

Hun understreket at det er mye som må gjøres for å bedre barns rettssikkerhet og medvirkning.

– Flyttinger som ikke er til barns beste, må unngås. Vi trenger nære og gode tilbud for å hindre at barn flyttes til andre deler av landet. Da er det ekstremt vanskelig for dem å holde kontakten med familie og venner, og de får ikke den stabiliteten de trenger.