Giskes nære støttespiller: Rystende av Aps ledelse

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått ut over det mandatet sentralstyret ga ham i varslersaken.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener Aps konklusjon mister sin troverdighet dersom den kun baserer seg på varslernes versjon.

Giske-venn og politisk alliert, Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik, betegner Ap-ledelsens vedtak som «rystende».

– Det er rystende om det stemmer at Jonas Gahr Støre har konkludert uten å vente på Trond Giskes tilsvar. Om det stemmer at konklusjonen kun baserer seg på varslernes versjon, er dette i strid med grunnleggende rettsprinsipp og gjør at konklusjonen mister sin troverdighet, sier Sandvik.

– Det er ingen av partene tjent med. Slik jeg ser det, bryter dette også med det mandatet Gahr Støre fikk for å behandle disse sakene, skriver Sandvik i en SMS.

Flere støttespillere reagerer

En rekke andre fremtredende Ap-politikere fra Trøndelag er inne på det samme som Sandvik. leder i Trøndelag Anne Marit Mevassvik sier til Adresseavisen at hun mener at «det beste hadde vært om denne prosessen ble fullført først etter at Trond Giske har blitt friskmeldt».

Sentralstyremedlem og stortingspolitiker Ingvild Kjerkol skriver:

«Partiet skal leve med hvordan denne saken ble håndtert for ettertida.
Den skal stå seg og reflektere allmenne rettsprinsipper – det betyr at den
det rettes varsler imot skal få gi sitt tilsvar. Det er alt jeg vil si», skriver
hun i en SMS til Aftenposten.

– Har full tillit til partiledelsen

Else-May Botten, stortingsrepresentant for Ap fra Møre og Romsdal, sier hun har full tillit til hvordan partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har håndtert saken. - Et enstemmig sentralstyre ble enige 2. januar om hvordan denne prosessen skulle være overfor hver enkelt varsler, og den jobben har de gjort.

– Hva mener du om kritikken som er kommet fra advokatene i dag, om at Giske ikke fikk anledning til å komme med skriftlig tilsvar fordi han var sykmeldt?

– Jeg er hverken lege eller jurist, og kan ikke vurdere jussen eller sykdomssituasjonen her. Men det er ikke heldig for noen parter at dette tar lang tid, sier Botten.

Ekstraordinært landsstyremøte

Mandag og tirsdag samles Aps landsstyre på Gardermoen til et ekstraordinært møte. Der skal varslersaken være tema. Behandlingen av Giske-saken vil stå sentralt.

Det var stort presseoppbud på Youngstorget da sentralstyret i Ap behandlet varslersaken 8. januar.

Vanligvis er også ansatte rådgivere med som tilhørere, men de får nå ikke slippe inn. Møtet skal bare være de som er tillitsvalgt. Som medlem av stortingsgruppen har Giske rett til å møte. Han er for tiden sykmeldt.

I et intervju med Aftenposten 12. januar sa Sandvik at han ønsket Giske tilbake i en sentral posisjon i Ap.

Et spørsmål som må avklares er om Giske kan fortsette i sentralstyret etter at han har trukket seg som nestleder. Om dette hersker det uenighet.

Advart av Giskes advokater sent onsdag kveld

– Vi har advart Jonas Gahr Støre flere ganger mot å konkludere saken før Trond Giske har fått gitt sin versjon. Senest i et brev sendt 23.00 onsdag kveld, sier tidligere LO-advokat Christopher Hansteen.

Sammen med advokat Frode Sulland er Christopher Hansteen engasjert av Trond Giske til å bistå ham i varsler-sakene mot ham. Torsdag ettermiddag sendte Ap ut en pressemelding om at de har konkludert i varslersakene: Det har vært flere tilfeller av seksuell trakassering.

Advokatene er nådeløse i kritikken av Ap-ledelsens behandling:

– Ap har trukket sin konklusjon uten at Trond Giske har fått gitt sin versjon. De har anvendt prinsippet om delt bevisbyrde ved at man har snudd bevisbyrden: Giske som anklaget må bevise sin uskyld.

– Når man da konkluderer uten at Giske har fått kommet til orde, så er konklusjonen gitt, sier Hansteen.

Advokat Frode Sulland

Strid om bevisbyrde

Sulland sier at Ap har benyttet Likestillingsloven som åpner for slik delt bevisbyrde.

– Det er et juridisk spørsmål om Ap har adgang til å anvende de samme prinsippene ved partibehandlingen i Ap. Når Ap selv velger å anvende et slikt bevisbyrdeprinsipp, blir det enda viktigere at den anklagede får komme med sin versjon, sier Sulland.

– Har de slik adgang?

– Det er høyst diskutabelt om det gjelder noen regler om delt bevisbyrde når Ap behandler slike saker. Vi hardt gjort Ap oppmerksom på at når man snur bevisbyrden hvor den anklagede må bevise sin uskyld, da kan man ikke konkludere uten at anklagede har fått gitt sin versjon, slår Hansteen fast og fortsetter:

– Da begår man et ganske grovt brudd på fundamentale sikkerhetsgarantier, fundamentale saksbehandlingsregler. Det er særlig alvorlig i saker som dette som kan lede til ganske alvorlige konklusjoner.

Hatt bare to møter

Advokatene sier at Giske møtte Ap-ledelsen 21. desember og 1. januar.

– I begge møter var det bare muntlige samtaler. I begge møter var det enighet om at han skulle få komme med sin versjon, ordentlig og skriftlig. At Giske skulle få ordentlig vurdert hvordan han så på påstandene.

– Så har Giske vært sykmeldt, og Ap er på det rene med at Giske ikke i stand til å gi sin versjon av sakene. De kan ikke skyve Giske advokater foran og si at de har fått muligheten. Vi er prisgitt vår klient. Vi kan ikke gi klientens versjon, vi kan ikke som advokatene hans finne på en versjon.

– Det er svært kritikkverdig, sier Hansteen.

Kun begrenset innsyn

Christopher Hansteen er Giskes advokat.

Advokatene har bare fått begrenset innsyn, og det de kaller «overfladisk» innsyn i varslingene. Sulland og Hansteen har bare fått lese varslene hos Aps advokat Stein Kimsås-Otterbech i advokatfirmaet Thommessens lokaler. Giske har derfor ikke fått lest varslene. Han har kun fått gjengitt innholdet muntlig av advokatene.

– Vi har gitt Ap uttrykkelig beskjed om at Giske ikke kan gi tilsvar. Han er for syk til å komme med sin uttalelse, sier Sulland.

– Det er ikke noe tilfredsstillende som grunnlag for Giskes tilsvar. Han er ikke frisk nok til å gå inn sakene. Allerede 8. januar sa Støre at han trodde på varslerne. Nyheten i dag er at Ap konkluderer uten at Giske har fått svart. De bryter løftet de selv sagt om tilsvar, sier Sulland.

Har hatt hastverk

Sulland sier det «gir inntrykk av veldig hastverk om å treffe konklusjon.»

– De burde ventet, eller konstatert at man måtte avslutte før, og kommet til en annen konklusjon: Man har ikke bevismessig grunnlag for å vurdere sakene opp mot retningslinjene.

– Hva skjer nå?

– Vi avventer hans sykdomssituasjon. Hva som skjer videre, avhenger av når han blir frisk, og hva Giske selv vil gjøre, sier Sulland.

– Advarte dere Ap mot slik fremgangsmåte?

– Det har vi gjort mange ganger.

Vi sendte senest i går kveld klokken 2300 et ganske skarpt brev hvor vi tok opp de problematiske sidene av måten Ap har lagt opp behandlingen, sier Hansteen.

Tar kritikken til etterretning

Aftenposten har forelagt kritikken fra advokatene for Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Vi tar synspunktene fra Giskes advokater til etterretning. Vi har behandlet sakene i henhold til våre rutiner og retningslinjer, skriver han i en SMS, og fortsetter:

– Trond Giske har fått mulighet til å gi sin versjon. Det har han gjort i to møter, og han har hatt mulighet til å gi skriftlig innspill i hele januar. Hans advokater har fått tilgang til all informasjon i varslene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat. I tillegg til å gi Giske anledning til tilsvar, har vi vektlagt hensynet til varslerne og behovet for å gi dem en tilbakemelding.