Lovutvalg slo alarm om norsk barnevernspraksis i 2016

Utvalget advarte i 2016 om at norske samværsbetingelser etter omsorgsovertagelse kunne krenke menneskerettskonvensjonen.

Barnevernlovutvalget ville tydeliggjøre i loven at omsorgsovertagelser av barn oftest er midlertidige og at det må legges til rette for tilbakeføring når det er mulig. Her fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Barnevernlovutvalget leverte i 2016 en utredning til daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Her fikk myndighetene klar beskjed om at norsk samværspraksis etter omsorgsovertagelse er på kollisjonskurs med retten til familieliv, skriver Dagbladet.

Regjeringens barnevernlovutvalg skrev at «å fastsette samvær til tre til seks ganger i året umiddelbart etter en omsorgsovertagelse, som synes å være praksis i dag, kanskje kombinert med fravær av hjelp til foreldrene til å bedre sin omsorgskompetanse, vil etter omstendighetene kunne føre til en krenkelse av EMK artikkel 8».

Til tross for den utvetydige advarselen, har fylkesnemndene frem til i dag kunne sette svært strenge samværsbetingelser for foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, skriver avisen.

Les også

Jusprofessor: Streng norsk praksis for samvær med barn i fosterhjem har utviklet seg uten faglig grunnlag

Ni dommer, Norge felt i to og frifunnet i to

Forrige tirsdag ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i en barnevernssak. Det er den niende av 35 norske barnevernssaker som er tatt til behandling i domstolen siden desember 2015.

Norge er nå frifunnet i to og felt i to barnevernssaker ved EMD, og i den siste dommen som falt i forrige uke ble det delvis frifinnelse og delvis domfellelse.

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i Barne- og familiedepartementet sier til Dagbladet at de foreslo i høringsnotatet til ny barnevernlov å lovfeste at samværsomfanget skal fastsettes etter en konkret vurdering av barnets behov. Hun sier samvær ikke skal fastsettes ut fra generelle normer.

– Dette vil vi ta tak i, både overfor praksisfeltet og som presiseringer i gjeldende lov. I det videre arbeidet med ny barnevernslov vil vi legge særlig vekt på grundige menneskerettslige vurderinger. Dommer fra EMD inngår som en viktig bakgrunn for dette arbeidet.