Trygdeskandalen: Nav-ansatte stilte «riktige» spørsmål i interne nettfora. Fikk ikke alltid svar.

Flere ansatte stilte allerede i 2014 spørsmål om Nav tolket EØS-reglene om trygdeeksport feil. De fikk ikke svar. Det viser etatens egen granskningsrapport.

En intern gransking i Nav om hvordan trygdeskandalen kunne oppstå, ble lagt frem torsdag. Nav-direktør Sigrun Vågeng sier hun blir sittende for å rydde opp.

Er norske statsborgere EØS-borgere? Gjelder EUs trygdeforordning om eksport av ytelser kun når man bosetter seg i utlandet og ikke når man oppholder seg der?

Navs interne gransking avdekker at ikke alle fikk svar på slike spørsmål i interne nettfora.

Torsdag ble rapporten fra Navs interngransking lagt frem. Dårlig kommunikasjon internt i etaten er en av flere forklaringer på hvorfor det gikk så galt.

Rapporten viser til en rekke eksempler der ansatte i etaten har stilt de spørsmålene som i dag vurderes som riktige. Noen av dem er stilt i nettforumet «Erfaringsforum» på etatens eget intranett.

Hensikten med forumet er ifølge rapporten å «fange opp forbedringsforslag og uhensiktsmessig regelverk og ta tak i det».

Stilte spørsmål – fikk ikke svar

Internrevisjonen påpeker at det i dette forumet tidlig ble stilt tydelige spørsmål i tre innlegg om hvorvidt Nav har praktisert EUs trygdeforordning på riktig måte.

To av dem ble stilt i 2014, det tredje i 2015. Alle dreier seg om hvorvidt det er riktig kun å bruke trygdeforordningen når man er bosatt i utlandet, altså om den ikke også skal brukes når man oppholder seg i utlandet.

Flere andre har i samme forum også påpekt at det er usikkerhet om hvordan rundskrivene som omhandler sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) skal forstås og etterleves, og flere ber om bedre veiledninger.

– Internrevisjonen ser at ansatte har stilt spørsmål ved om Navs fortolkning av artikkel 21 er riktig i en relevant kanal for slike spørsmål. Vi ser at det ikke konkret er svart på spørsmålet om opphold i andre EØS-land, sies det i rapporten fra internrevisjonen.

Det poengteres også at spørsmålene ikke er løftet opp til fagpersoner i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

«Dramatisk praksisendring»

I 2015 pågår det igjen en ny runde med spørsmål i nettforumet.

En ansatt ved Nav Internasjonalt legger ut et innlegg der han opplyser at direktoratet på spørsmål fra dem har klargjort at EØS-borgere som mottar sykepenger ikke skal søke om utenlandsopphold, men at de fritt kan bevege seg utenfor Norge.

I en debatt er det flere som lurer på hva det betyr. Det blir bl.a. stilt spørsmål nordmenn også er omfattet av begrepet EØS-borger. En skriver:

«Avklaringen du viser til her, er en ganske dramatisk praksisendring, og jeg vil gjerne ha den litt mer formalisert».

Den som la ut innlegget svarer følgende: «Direktoratet har ikke svar på om norske statsborgere bosatt i Norge også er å regne som EØS-borgere ...» Vedkommende påpeker også at det er mer som bør avklares.

– Ingen fra Nav Klageinstans involverer seg i denne tråden, sies det i rapporten fra internrevisjonen.

Usikkerhet om ansvar

I rapporten kommer det frem at den interne diskusjonen om norske statsborgere er EØS-borgere og om når man kan gi avslag på sykepenger under utenlandsopphold, pågår mellom flere instanser i 2015 og 2016 og ender opp med en konklusjon fra direktoratet til Nav Internasjonalt i oktober 2016 med at «vi vil vurdere om det er behov for endringer i rundskrivet».

Ifølge granskingsrapporten viser flere interne e-poster og brev i disse årene at man var «ganske nær det som ble tolkningen høsten 2019.»

Samtidig påviser granskerne at direktoratet ikke formidlet dette videre til andre enheter, og at usikkerheten om ansvar for å svare påvirker saksbehandlingstiden.

– Det øker risikoen for mangelfull oppfølging, skriver granskerne.


Flere årsaker til trygdeskandalen

– Det er ikke én enkelt årsak til at ting har gått såpass galt, sa revisjonsdirektør Terje Klepp i Nav da han la frem internrapporten på en pressekonferanse torsdag.

Klepp nevnte likevel det han mener er de viktigste årsakene til Nav-skandalen:

– Det er de tre K-ene, som jeg kaller dem. Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt.

Han viste også til manglende signaler fra Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan trygdeforordningen skulle forstås, og om manglende omtale av den nye trygdeforordningen i flere saker fra regjeringen der slik omtale ville vært relevant.


Vågeng blir og styrker jusekspertisen

Revisjonsdirektør Terje Klepp la ikke skjul på at det i løpet av 2019 også var avdekket det han kalte « åpenbar» mangel på EØS-kompetanse i Nav.

I kjølvannet av skandalen vil Nav opprette en ny juridisk avdeling i etaten. Avdelingen skal ha ansvar for regelverkstolkning.

– Rapporten viser at praksisen vi har hatt til nå, med flere juridiske miljøer, gjør oss sårbare og ikke gode nok til å løse komplekse juridiske problemstillinger, sa Nav-direkøor Sigrun Vågeng på pressekonferansen. Hun gjentok for øvrig at hun blir sittende.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til NTB at hun tar «internrevisors rapport på alvor.»

– Rapporten bekrefter at det har vært store utfordringer i Nav på dette området, og at det har fått alvorlige konsekvenser, sier hun.