Fortsatt et stykke opp til Soria Moria for Regjeringen

Gratis tannlege for eldre, en uke lengre foreldrepermisjon, flere lærere og mer gratis SFO. Regjeringen må ta flere dyre løft på neste års budsjett for å unngå flere løftebrudd.

Regjeringen hadde lært av gamle feil og la opp til færre konkrete løfter i Soria Moria II. Dermed blir det mer et definisjonsspørsmål om Regjeringen når målene sine for denne perioden.

Les også:

I Soria Moria-erklæringen fra 2005 gikk den nyslåtte rødgrønne regjeringen høyt ut med en erklæring spekket med konkrete løfter. Klok av skade — ifølge VG selv klarte avisen å telle 88 løftebrudd fra de rødgrønne våren 2009 - skrinla Regjeringen mange av de uoppfylte løftene eller byttet dem ut med vagere formuleringer i Soria Moria II.

Den nye regjeringsplatformen er full av ambisjoner om å «trappe opp» statsinger og «vurderinger» om å innføre nye goder, men noen konkrete løfter står fortsatt ved lag. Her har vi prøvd å oppsummere status på noen av de viktigste løftene ved Regjeringens nest siste mulighet til å garantert få dem oppfylt.

Barn og familie:

Regjeringen har sagt at den vil fjerne kontantstøtten for toåringene - og styrke den for ettåringene. Men kontantstøtten videreføres på samme nivå i neste års budsjett. STATUS: IKKE BEGYNT

Regjeringens mål er å øke permisjonen fra 46 til 48 uker og fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Etter årets budsjett er fedrekvoten oppe i 12 uker, og den totale permisjonen 47 uker. Endringen gjøres gjeldene for barn født etter 1. juli neste år. STATUS: IKKE I MÅL

FOTO: SARAH JOHANNESSEN/ SCANPIX

Flere fedre skal sikres opptjeningsrettigheter til fedrekvote . Dette løftet er blitt vagere siden Soria Moria I, der Regjeringen lovte alle fedre opptjeningsrett til fedrekvote. Over neste års budsjett får også menn som får barn med kvinner som er uføretrygdet, rett til fedrekvoten. Dette utgjør 160-310 fedre i året. Barne— og likestillingsdepartementet anslår at rundt 6500 menn fortsatt ikke har rett på fedrekvote. Dette gjelder blant annet menn som får barn med kvinner som studerer, som ikke har jobbet tilstrekkelig til å kvalifisere for foreldrepenger, eller som er arbeidsløse uten rett til arbeidsledighetstrygd. Altså gjenstår en god del her. STATUS: IKKE I MÅL

Barnehage:

Full barnehagedekning : I budsjettet for 2010 meldte Regjeringen at den var i mål med løftet om full barnehagedekning. Definisjonen av full barnehagedekning er imidlertid endret siden løftet ble gitt i Soria Moria I, og gjelder nå kun for barn som har lovfestet rett til plass - det vil si de som har fyllt ett år innen utgangen av august. Definisjonen utelukker altså barna som runder ett i løpet av høsten, som ikke har krav på plass før de er nærmere to år. I neste års budsjett settes det av 73 millioner kroner til å opprette plasser til 4900 flere barn i året som kommer. STATUS: INNFRIDD

Regjeringen har også lovet å øke satsingen på gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråklige barn. Forsøk med gratis kjernetid for 3-5åringer er nå i gang flere steder i landet. I Oslo er seks bydeler med i forsøket, og til neste år foreslår Barne- og likestillingsdepartementet å utvide ordningen også i områder med høy innvandrertetthet i Bergen og Drammen. Regjeringen vil bruke 7 millioner mer på dette neste år, og den totale bevilgningen øker til 68,8 millioner kroner. STATUS: INNFRIDD

FOTO: STEIN BJØRGE

I Soria Moria I lovet de rødgrønne å innføre en makspris på 1750 kroner i måneden for barnehage. Løftet ble ikke innfridd. I stedet har Regjeringen lovet å fryse maksprisen på det same nominelle nivået inntil prisen er redusert til 1750 2005-kroner i måneden som følge av prisstigningen ellers i samfunnet. Det vil ta mange år. Ifølge Kunnskapsdepartementet har Regjeringen ved å fryse beløpet reelt satt ned prisen med 31 prosent fra 2005 til 2011. For en familie med to barn sparer nesten 20.000 kroner i året. STATUS: IKKE I MÅL

Skole:

Timetallet på barneskolen skal styrkes. I Soria Moria I var løftet til 28 timer i uken — nå er Regjeringen ikke lenger konkret på antall timer. Over årets budsjett økte Regjeringen timetallet i barneskolen med én time fordelt på 1-7 trinn. Timetallet er altså styrket, men ikke i særlig grad. STATUS: IKKE I MÅL

Innføre maksimumsgrense for tallet på elever pr. lærer på hver skole. I valgkampen lovet Kristin Halvorsen at det skulle være maks 15 elever per lærer på 1-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på trinnene over. Dette ble tatt med i Soria Moria II erklæringen som ett av ganske få konkrete løfter.

FOTO: TOR RICHARDSEN/ SCANPIX

Allerede før budsjettet ble det imidlertid klart at det ikke kommer penger til å innfri dette løftet i denne omgang, men Halvorsen annonserte i går ifølge NRK en forpliktende plan for å få prosessen i gang. STATUS: IKKE BEGYNT

En time gratis SFO per dag. I budsjettet for i fjor kom penger til åtte uketimer gratis leksehjelp i regi av SFO fordelt på 1-4 trinn. STATUS: IKKE I MÅL

Tiltak for å begrense foreldrebetalingen på SFO skal vurderes. Tidligere lovte Regjeringen å redusere foreldrebetalingen på SFO. Foreldrebetalingen på SFO holdes på samme nominelle nivå som i årets budsjett. STATUS: IKKE I MÅL

Helse/ omsorg:

Gjennom Omsorgsplan 2015 har Regjeringen lovet at alle som trenger det, skal få sykehjems— eller omsorgsplass innen 2015. I årets budsjett kom penger til 2500 nye plasser. I statsbudsjettet for neste år setter de rødgrønne av 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns bemanning. I tillegg kommer kommunenes frie inntekter.

FOTO: GORM KALLESTAD/ SCANPIX

Regjeringen vil også fremme forslag om en egen verdighetsgaranti , og har lovet til sammen 12.000 nye årsverk innen omsorgstjenestene innen 2015. I år bevilger Regjeringen 266,8 millioner kroner til nye årsverk i sektoren. Både Frp og Krf kritiserer Regjeringen for svak satsing på eldre, og mener Regjeringen burde ha øremerket mer midler til nye årsverk og plasser i omsorgssektoren.

Med dagens borgerlige flertall må de rødgrønne nå 12.000 nye sykehjemsplasser og årsverk i sektoren allerede i neste års budsjett for å være sikre på å nå målene for 2015. Enn så lenge har de et stykke igjen. STATUS: IKKE I MÅL

Tannhelse:

I valgkampen overbød de rødgrønne partiene hverandre i kampen om de mest

Les også

Tannløst budsjett

. I Soria Moria II ble ambisjonene tatt mye ned, og resultatet ble et løfte om at eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling, og det offentlige skal gradvis ta et større ansvar på tannhelsefeltet. Regjeringen setter av 29 millioner til blant annet å få utdannet flere tannleger i distriktene og styrke kompetansen til tannlegene. Men ingen penger er satt av til gratis tannbehandling for pensjonister. STATUS: IKKE BEGYNT

Samferdsel:

Regjeringen ville i Soria Moria II «gjennomføre et løft for transport og kommunikasjon ved å følge opp Nasjonal Transportplan for 2010-2019 i de årlige budsjettene, herunder følge opp den store satsingen på vedlikehold og nyinvesteringer på vegnettet». Neste års budsjett omtales som et «historisk løft» for drift og vedlikehold av både jernbane og veier, og budsjettet øker med rundt 10 prosent sammenlignet med i fjor.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FOTO: TROND STRØM

— Nå stanser vi forfallet på veiene og begynner å ta igjen etterslepet på jernbanen, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om budsjettet. Men alle er ikke nødvendigvis enige i det.

Aftenposten skrev tidligere i år at Vegdirektoratet mener rammene for Nasjonal Transportplan

Les også

Varsler dårligere veier i Norge

for å stanse veksten i forfallet på norske veier. Og Norges Naturvernforbund påpeker i en pressemelding at etterslepet i jernbaneinvesteringer allerede er på nesten 370 millioner kroner. Det vil øke til nesten 450 millioner dersom dagens budsjettvedtak blir vedtatt, hevder organisasjonen. STATUS: IKKE I MÅL

Månelandingen:

Regjeringen lovet CO2-rensing på Mongstad innen 2014, men allerede i våres ble det klart at løftet blir brutt. I stedet sikter Regjeringen nå på å få på plass CO2-rensing så raskt som mulig. I neste års budsjett setter Regjeringen av 780 millioner mindre til månelandingsprosjektet enn over budsjettet i fjor, på grunn av forsinkelsene i prosjektet.

FOTO: MARIT HOMMEDAL/ SCANPIX

Olje— og energidepartementet melder at det vil legge frem beslutningsgrunnlag for fullskala rensing i løpet av 2014. Utbyggingstiden på anlegget er anslått til rundt fire år, noe som gjør at anlegget antakelig først vil være ferdig i 2018.

I tillegg vurderer OED nå om man skal bytte til en annen renseteknologi, etter at man har fått ny informasjon om kreftfare forbundet med den valgte teknologien. Dette kan føre til ytterligere forsinkelser og kostnadsoverskridelser, melder OED. STATUS: IKKE I MÅL

Bistand:

Bevilgningene til utviklingsarbeid skal ligge over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). I neste års budsjett kuttes bruken på bistand noe, fra 1,09 prosent av BNI til 1,02 prosent. STATUS: INNFRIDD

Kultur:

Regjeringen har under Kulturløftet satt seg som mål at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal brukes til kulturformål innen 2014. I år øker Forslaget innebærer en jevn opptrapping mot målet, skriver Kulturdepartementet selv på sine hjemmesider. STATUS: IKKE I MÅL

Anniken Huitfeldt har fortsatt et stykke igjen før hun tar igjen turbo-Giskes kulturbudsjett, men hun ligger godt an til å nå målet i Kulturløftet. FOTO: GORM KALLESTAD/ SCANPIX