Politikk

Krever at Høie kartlegger om menneskerettighetene blir ivaretatt

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Vi vil ta saken videre i Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken om dokumentasjonen av menneskerettighetsbrudd i norske sykehjem.
 • Får vi en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem? SV-leder Audun Lysbakken etterlyser svar fra helseministeren. KS understreker at grove overgrep ikke er vanlig.

— Norske myndigheter bør snarest mulig igangsette en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem og sikre at beboerne og deres pårørende er kilder.

Det var en av flere konkrete anbefaliinger i en omfattende temarapport om menneskerettigheter på sykehjem utarbeidet av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Hvor omfattende brudd dreier det seg om?

Partileder Audun Lysbakken i SV etterlyser nå svar fra helseminister Bent Høie om hvorvidt han vil følge opp rådet om en slik kartlegging.

— Dersom han ikke vil følge opp på eget initiativ, vil vi ta saken videre i Stortinget, sier Lysbakken til Aftenposten.

— Jeg synes at det som har kommet frem, er så alvorlig at vi må sette i verk politiske tiltak for å gjøre noe med det, men en viktig del av det er å få en ordentlig kartlegging av hvor omfattende disse bruddene er, og det mener jeg må være en nasjonal oppgave, sier Lysbakken.

Grove brudd påvist

Ifølge rapporten skjer det grove brudd på menneskerettigheter i norske sykehjem.

Rapporten inneholder en lang rekke eksempler på kritikkverdige forhold og etterlyser « umiddelbare tiltak fra myndighetene side » på flere områder

Ikke til å leve med

Lysbakken understreker at han ikke tror rapporten representerer hovedbildet av norsk eldreomsorg, og at det er mye som er bra.

— Men det er likevel ikke til å leve med. Vi må aldri komme til den situasjonen at vi aksepterer menneskerettighetsbrudd fordi de menneskene det gjelder er for syke til å stå opp for seg selv, sier Lysbakken, som går langt i retning av å slå fast at for lav bemanning er hovedproblemet.

— Det aller viktigste vi kan gjøre for å øke kvaliteten, er å øke grunnbemanningen, sier han.

Møte med Helsetilsynet og Helsedirektoratet i dag

I kjølvannet av konklusjonene i rapporten ble Helsetilsynet og Helsedirektoratet invitert til et møte med departementet torsdag formiddag.

Departementet gir foreløpig ikke noe konkret svar på hvorvidt man vil gå i gang med en slik kartlegging. Via en informasjonsmedarbeider sier statssekretær Lisbeth Normann følgende etter møtet:

”Vi hadde et godt møte med Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Mange tiltak er iverksatt allerede, men noen områder skal vi se særskilt på framover. Det er enighet om at det er viktig med tilstrekkelig kompetanse i norsk eldreomsorg, det er viktig å styrke lederne og å sikre at pasientenes erfaringer kommer bedre frem. Nå vil vi oppsummere det som er iverksatt av tiltak, og så vil vi sikre at dette er forankret i regjeringens omsorgsplan, Omsorg 2020.”

KS: Grove overgrep er ikke vanlig

Det er kommunene som eier og driver norske sykehjem. Direktør Helge Eide i KS slår fast at grove overgrep selvsagt er uakseptabelt, enten det dreier seg om uakseptabel bruk av tvang, seksuell utnyttelse eller voldsbruk.

— Det forekommer sjelden, men ethvert tilfelle er ett for mye, sier han. KS påpeker at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter selv sier at kildene ikke nødvendigvis gir et representativt bilde av situasjonen i norske sykehjem.

- Vi vil avvise at slike grove overgrep på noen som helst måte er vanlig, sier Eide som påpeker at rapporten "ser ut til å sette likhetstegn mellom inadekvat pleie og brudd på menneskerettighetene.

Eide legger imidlertid ikke skjul på at det er betydelig press på pleie- og omsorgstjenestene i kommunene, at de ansatte føler de får for liten tid til hver pasient. Han poengterer også at selv om tilbudet som gis er forsvarlig, betyr ikke det at det er slik brukerne, deres pårørende og kommunene skulle ønske.

KS-skepsis til å prøve flere saker i retten

KS-direktøren anbefaler at hver kommune legger opp til en fast årlig debatt om kvaliteten på pleie - og omsorgstjenestene. Den bør bygge på kommunenes egenkontroll og informasjon fra tilsynsbesøk.

Rapporten om menneskerettighetsbruddene påpeker at for få brukere og pårørende klager på tilbudet som gis i landets sykehjem, og spør om kontrollordningene fungerer etter hensikten. Blant annet etterlyser rapporten en vurdering av om flere saker bør prøves i rettssystemet.

KS-direktøren uttrykker skepsis til det siste, og påpeker at dersom en kvalitetsheving på tjenestene er målet, er økt bemanning svaret - og det sikres ifølge Eide kun gjennom økte rammer til kommunene.

Usikker på behov for mer kartlegging

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen vil studere rapporten litt nøyere for han tar stilling til flere av forslagene.

— Men rapporten er en ny alvorlig vekker om situasjonen i eldreomsorgen. Den er en ny bekreftelse på at tilstanden i deler av eldreomsorgen ikke er god nok. Jeg er imidlertid usikker på om mer kartlegging er det vi trenger, sier han.

Han stiller imidlertid spørsmål om politikernes virkemidler er gode nok og viser til at det til tross for raus kommuneøkonomi og gode tilskuddsordninger, ikke bygges ut nok sykehjemsplasser.

— I Ap går vi nå systematisk gjennom kvalitet, organisering og finansiering av eldreomsorgen for å få til bedre resultater enn vi har klart så langt, sier han.

Etterlyser eget eldreombud

Pensjonistforbundet mener rapporten styrker deres argumentasjon om at vi bør ha et eget eldreombud i Norge.

— Den siste tids søkelys på norsk eldreomsorgen har beskrevet en virkelighet som både er uverdig og full av brudd på menneskerettighetene. Den virkeligheten som er blitt beskrevet i norske medier den siste tiden, har i lang tid vært dokumentert. Likevel er vi avhengig av at av aviser løfter dette fram for å få politikerne til å lytte. Slik kan vi ikke ha det, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman.

Han viser til at vi i dag har to nasjonale ombudsordninger, Barneombudet fra 1981 og Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2006.

– Vi har i dag egne statsråder og departementer som ivaretar og håndterer politikk for mange faser av livet, både som barn og i familie, i arbeidslivet og andre. Men når vi blir eldre er det ingen som sitter med dette særskilte ansvaret. Det mener vi er med på å pulverisere de rettighetene eldre har, sier Olimb Norman.

Les også

 1. Trappe-dødsfall henlagt på grunn av foreldelse

 2. Sykehjemsrapporten: - Politikerne må ta ansvar

 3. Lei av manglende handling i eldreomsorgen

Les mer om

 1. Politikk
 2. Eldreomsorg