Nav-reformen etter ti år: 2000 flere i jobb i Nav

Nav har slitt med å oppnå målet om å få flere i jobb, men har klart det i egen etat. Den har i løpet av ti år svulmet ut med drøyt 2000 flere årsverk.

En mer effektiv etat. Det var ett av tre mål med Nav-reformen. Når to statlige etater i juli 2006 ble slått sammen til én, mente politikerne at «en ny og samordnet arbeids- og velferdsforvaltning vil være et avgjørende bidrag» for å nå ett av tre hovedmål med reformen: «få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.»

Trodde på betydelige effektiviseringsgevinster

Hvor effektiv etaten skulle bli når man slo Aetat sammen med trygdeetaten, er skildret svært optimistisk i det konkrete forslaget til reform som sentrum-høyre regjeringen oversendte til Stortinget i 2005:

«Regjeringens forslag til organisasjonsreform vil også kunne gi betydelige administrative effektiviseringsgevinster på lengre sikt. Det dreier seg bl.a. om muligheter den gir til å kunne redusere dobbeltarbeid og dobbeltkompetanse, etablere en mer hensiktsmessig kontorstruktur, sikre bedre utnyttelse av stordriftsfordeler, oppnå effektiviseringsgevinster når det gjelder ledelse, stabs- og støttefunksjoner og en mer effektiv arealutnyttelse.»

Fasit: Drøyt 2000 flere årsverk

Aftenposten har bedt Nav redegjøre for hvor mange statlige årsverk som arbeidet i de to tidligere etatene året før sammenslåingen og hvor mange som i dag finnes i etaten.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet er det pr. dato 13.620 årsverk (mars-tall) i etaten, mens det var 12.098 i de to tidligere etatene i mars 2005. Disse tallene viser en økning på 1522 flere årsverk. Men underveis i oppbyggingen av den nye etaten ble oppgaver og ansatte flyttet over fra Nav til Helfo. Det skjedde fordi Helfo fikk ansvaret bl.a. med å sende ut frikort og sjekke innbetalte egenandeler til fastlege m.m.

Vel 600 årsverk ble flyttet fra Nav til Helfo. Trekker man disse årsverkene fra antall årsverk det i utgangspunktet var i de gamle etatene, får man et noe mer riktig bilde av veksten i antall ansatte i Nav: pluss 2122 ansatte.

Nav: Vi jobber mer effektivt nå.

Etaten selv operer med en økning i antall ansatte på drøyt 1500, og Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør, forklarer veksten slik:

– Selv om vi er blitt flere ansatte, har både antall brukere og oppgavemengden økt mer enn antall årsverk. Våre ansatte gjør altså mer, for flere brukere nå. Det betyr at vi jobber mer effektivt enn før.

Han minner også om at Nav har «hatt ansvar for å gjennomføre store reformer og regelverksendringer som medfører ressursmessige belastninger» på organisasjonen. Her nevner han pensjonsreformen (2011) og uførereformen (2014), samt innføring av arbeidsavklaringspenger (2010).

– Sammenlignet med oppgavene vi hadde ved etableringen av NAV, har vi i dag en mer aktiv oppfølging av personer med helseutfordringer, skriver han på mail.

- Våre ansatte gjør altså mer, for flere brukere nå. Det betyr at vi jobber mer effektivt enn før, sier Navs økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.

En rekke tjenester er digitalisert

Men Nav har i samme periode digitalisert en rekke tjenester. Mange skjemaer fylles ut på nettet og behandles digitalt.

– Men vi har fortsatt store oppgaver foran oss. Vi skal styrke vårt arbeid med å hjelpe flere i jobb og vi skal bedre servicen vår. Til det trenger vi ressurser og derfor vil vi fortsette arbeidet med å effektivisere virksomheten og tjenestene våre, skriver han.

Analyse: Produktiviteten falt

Selv om Axelsen nå mener ansatte jobber mer effektivt enn før, har det ikke vært slik. Det kommer frem i Regjeringens nylig fremlagte Nav-melding:«Nav i en ny tid».

Der vises det til en analyse med utgangspunkt i data fra perioden 2006–2012.

« Det framgår at produktiviteten målt som forholdet mellom tjenesteproduksjon og ressursbruk, gikk ned fra 2006 og var på sitt laveste i 2010, for deretter å stige noe. Den lå imidlertid fortsatt under utgangspunktet i 2006. Produktiviteten i forvaltningsenhetene var mot slutten av undersøkelsesperioden høyere enn i de tidligere etatene, men i NAV-kontorene var den lavere,» sies det.

Også flere tusen kommunalt ansatte

Nav-etaten består av ansatte i både stat og kommune. De statlige årsverkene befinner seg både i direktoratet sentralt, i spesialenheter og bl.a. i ulike forvaltningsenheter på fylkesnivå. Lokalt, på Nav-kontorene, jobber statlige ansatte og kommunalt ansatte side om side.

Ifølge KS er det i dag 5059 kommunale årsverk i Nav lokalt. Hvor mange det var før man begynte å etablere Nav-kontor og flytte ansatte fra de kommunale sosialkontorene sammen med statlig ansatte på Nav-kontor, kan ikke KS i dag opplyse.

Men i flere taler og dokumenter fra Navs oppstart i 2010, ble det opplyst at etaten skulle bestå av 4–5000 kommunale årsverk.

Innkjøpte konsulentårsverk er ikke innbakt i tallene i denne artikkelen.