Sivilombudet mener Nav har gjort en ny feil. Uklart hvor mange som er rammet

Sivilombudet mener Nav har vært for strenge med å gjøre om vedtak når folk ber om en ny vurdering av saken sin.

Sivilombud Hanne Harlem mener Nav har tolket en lovparagraf for strengt.
  • Solveig Ruud

Nav kan endre et vedtak hvis det i ettertid viser seg at det lider av feil eller mangler. En paragraf (35) i forvaltningsloven gir denne muligheten.

I slike saker kan Nav gjøre om vedtaket etter at klagefristen er gått ut, hvis den personen vedtaket gjelder, ber om ny behandling.

Sivilombudet mener Nav har tolket loven uriktig og for strengt. Det mener ombudet har skjedd fra juli 2017 til januar 2022.

– Det er en høy terskel for å få et vedtak omgjort, men Nav har altså praktisert det for strengt. En konsekvens av feilen kan være at folk har gått glipp av ytelser de har hatt krav på, eller fått mindre enn de hadde krav på.

Det sier sivilombud Hanne Harlem, som har kommet med en egen uttalelse om saken.

Hun opplyser at det særlig gjelder saker om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

– Hvor mange saker det handler om, har hverken departementet eller Nav kunnet svare på, sier hun.

Forskjell på å omgjøre saker og å gjenoppta dem

Ifølge lovverket skal det være enklere å få omgjort et vedtak enn å få gjenopptatt en sak.

For å gjenoppta en sak, må det være begått det som på lovspråket kalles «kvalifiserte feil». Med dette menes «alvorlige saksbehandlingsfeil, uforsvarlig rettsanvendelse eller uforsvarlig skjønnsutøvelse.»

For å omgjøre en sak, kreves det ikke at feilen er like alvorlig.

Terskelen for å omgjøre et vedtak skal altså være lavere enn for å gjenoppta en sak.

Nav skulle slutte å bruke reglene om gjenopptak og kun bruke reglene om omgjøring. Det skjedde ikke ifølge Nav.

Ny instruks i 2017

Sivilombudet mener Nav har brukt de strengere reglene om gjenopptak i saker der man skulle bruket regelverket for å omgjøre vedtak.

Det kom en ny instruks fra departementet om omgjøring av vedtak 30. mai 2017.

Denne innebar at Nav skulle slutte å bruke reglene om gjenopptak og kun bruke reglene om omgjøring.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ifølge ombudet ikke har fulgt opp Navs praksis etter at denne instruksen kom. Nav har altså fortsatt å bruke de strengeste reglene.

Tre klager er bakgrunn for saken

Sivilombudet skal være Stortingets «vaktbikkje» og passe på at forvaltningen bruker lovene riktig. Ombudet undersøker derfor klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil begått av f.eks. Nav.

I 2021 mottok Sivilombudet tre uavhengige klager. I disse ble stilt spørsmål om Navs avslag på omgjøring av vedtak bygget på riktig bruk av lovverket.

To av dem dreide seg om uføretrygd, en om yrkesskade. Dette var årsaken til at ombudet gikk inn i saken.

Ombudet spurte Arbeids- og inkluderingsdepartementet om Nav hadde brukt loven riktig i behandling av disse tre sakene.

«Departementet mente at Navs vurderinger kunne ha blitt for strenge, og at det ikke var sikkert at resultatet i beslutningene var riktig», skriver ombudet i uttalelsen.

Både Nav og departementet vurderte det slik at Nav skulle behandle de tre sakene på nytt.

Uklart hvor mange det gjelder

Ut ifra de undersøkelsene Sivilombudet har foretatt, mener det altså at Nav i en lengre periode har avslått krav om ny vurdering på grunnlag av en «uriktig og for streng tolkning» av forvaltningsloven.

«Departementet har ikke kunnet gi et anslag over hvor mange saker som er omfattet av feiltolkningen», skriver Sivilombudet.

Det kritiserer også departementet for ikke å ha gjort mer for å kartlegge omfanget av feilen i Nav. Det mener departementet også burde ha sett nærmere på hvilke konsekvenser feil kan ha hatt for utfallet av de berørte sakene.

Direktoratet har varslet at det nå skal oppdatere Navs rundskriv til forvaltningsloven og lage en ny mal for beslutninger om omgjøring.

Ber Nav vurdere å gi rammede beskjed og ny sjanse

Ombudet ber departementet vurdere hvordan de personene som er berørt av feiltolkningen, kan informeres om den, slik at de kan be Nav om en ny vurdering av saken sin etter en korrekt og mindre streng tolkning av loven.

Ombudet poengterer at feilen har forekommet i lang tid, «tilsynelatende fra kort tid etter 1. juli 2017 og i alle fall frem til januar 2022.» I januar i år var det mye dialog mellom departementet og ombudet om lovfortolkningen. En av sakene ble også omgjort.

Aftenposten ba Nav kommentere saken torsdag. Etaten hadde ikke anledning til å gjøre torsdag, men vil komme tilbake til saken.