Frp-spørsmålene som røper at Erna Solberg får en svært vanskelig høst

Snart begynner det store slaget om neste års statsbudsjett. Frp forbereder en rekke forslag som er helt uspiselige for Venstre og KrF – og til dels for Høyre.

Siv Jensen og Frps spørsmål til Finansdepartementet dreier seg om alt fra kutt i bistand og alkoholavgifter til kutt i kvoteflyktninger og klimatiltak. Mange av dem må Erna Solberg si nei til.
  • Solveig Ruud

For første gang siden 2013 er Frp et opposisjonsparti. For å få vedtatt statsbudsjettet i Stortinget, må de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre bli enige med Frp.

Frp legger frem om kort tid frem sitt alternative budsjett. Deretter starter partiet og regjeringspartiene forhandlingene.

Frp har de siste ukene sendt godt over 200 budsjettspørsmål til Finansdepartementet. De gir en pekepinn om endringer Frp ønsker i budsjettet. Mange av dem røper også at Frp på flere områder kommer til å legge seg på kollisjonskurs med de andre regjeringspartiene.

Her er noen av dem.

1. Hva taper staten i inntekter ved å innføre avgifter på alkohol på svensk, dansk eller finsk nivå?

Frp stiller en rekke spørsmål om hva staten vil tape i inntekter om avgiftene på alkohol settes ned til nivået i ulike naboland – og fra ulike tidspunkt. Finansdepartementet tror staten kan tape ca. 5,7 milliarder kroner i året om avgiftene settes ned til svensk nivå. Et slik forslag strider mot regjeringsplattformens ordlyd om at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast.

2. Hva taper staten på kutt i avgifter på tobakk og snus?

Frp ønsker også å vite hva staten taper om avgiftene på tobakk reduseres med en fjerdedel. Svaret er 1,5 milliarder kroner i året. Frp stiller også flere spørsmål om avgiftslettelser på snus. Både hensynet til folkehelse og til statens inntekter tilsier at svært store avgiftskutt her blir vanskelig å svelge for regjeringen.

3. Hva om man tar inn «0 kvoteflyktninger og bare ca. 300 asylsøkere»?

Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år. Regjeringen sier også at den skal ta imot 50 flyktninger fra Moira-leiren i Hellas. Mange kommuner ønsker å ta imot flere fra Hellas. Kommunene får et tilskudd fra staten for å bosette disse gruppene. Frp ber regjeringen regne på hvor mye det koster kommunene om de må ta en større del av regningen selv. Og da blir regjeringen bedt om å ta utgangspunkt i at Norge kun skal «ta imot 0 kvoteflyktninger og ca. 300 asylsøkere».

Dette spørsmålet dreier seg om både penger og holdninger. Her er Frp og regjeringen på kollisjonskurs. Temaet kan bli det vanskeligste denne høsten.

4. Hva koster det staten å redusere avgiftene på drivstoff?

Frp stiller mange spørsmål om hva staten taper i inntekter ved å redusere veibruksavgiften på bensin og diesel. Partiet vil f.eks. vite konsekvensene av at den blir satt ned med 1 kr. pr. liter - eller om den fjernes helt på båtbensin eller snøscootere.

Uenighet om drivstoffavgifter og klimahensyn førte nesten til krise i 2016. Her står f.eks. Venstre og Frp svært langt fra hverandre.

5. Hva taper staten av inntekter ved å fjerne flypassasjeravgiften?

Etter et initiativ fra Venstre innførte regjeringen i 2016 en avgift på flypassasjerer. Nå spør Frp hva det vil koste å fjerne hele avgiften. Et usikkert anslag tilsier at det koster 1, 6 milliarder kroner. Frp vurderer også å redusere en klimaavgift (CO2-avgift) på drivstoff brukt i innenlands flytrafikk. Her vil ikke minst Venstre og Frp stå steilt mot hverandre.

6. Hva kan man spare på et prosentvis kutt i bistandsbudsjettet?

Regjeringen har som mål at bistandsbudsjett skal utgjøre 1 prosent av antatt bruttonasjonalinntekt (BNI). Koronapandemien har ført til lavere BNI. Derfor kutter regjeringen bistandsbudsjettet med 1,1 milliarder kroner i 2021. Frp lurer på hvor mye staten kan spare om man f.eks. bare setter av 0,7 prosent av BNI til bistand. Svaret er 11, 4 milliarder kroner. Men for Venstre og spesielt KrF er det uaktuelt å sette prosenten så lavt – og i strid med regjeringsplattformen.

Sylvi Listhaug er Frps finanspolitiske talsperson. Hun vil trolig jobber for økte bevilgninger til vei og lavere avgifter på drivstoff.

7. Hva koster det å ta igjen forsømt vedlikehold av fylkesveier?

Frp stiller en rekke spørsmål om vedlikehold og bygging av nye veiprosjekter. Alle signaliserer at Frp vil plusse på budsjettet her. Hovedproblemet sett fra regjeringens side, er at mange av prosjektene koster milliarder av kroner. Når det forhandles om budsjettet er den såkalte «inndekningen» et nøkkelord: Hvordan skal man få dekket regningen? Å bli enige om inndekningen blir en nøtt denne høsten. Regjeringen vil f.eks. ikke kutte milliarder av kroner til bistand for å få mer til vei.

8. Hva kan man spare på å kutte i stønader til bl.a. innvandrere?

Frp stiller flere spørsmål om innstramminger i ulike velferdsytelser. Noen av dem brukes bare, eller ofte, av innvandrere. Frp vil f.eks. vite hva staten kan spare om engangsstønaden ved fødsel faller bort for alle som får andre ytelser fra Nav. Stønaden går til kvinner som ikke jobbet nok til å få foreldrepenger.

Frp lurer også på hva staten vil tjene på å avvikle supplerende stønad. Stønaden er en slags «minstepensjon» for innvandrere. Svaret er at staten kan tjene ca. 350 millioner, men at kommunene kan tape fordi de må betale ut mer i sosialhjelp. Forslagene Frp antyder her, er problematiske for regjeringen.

9. Hvor koster ulike vrier for å gi pensjonistene mer?

Frp har stilt en rekke spørsmål om økt pensjon til folk flest. Partiet har f.eks. bedt departementet regne på hva det vil koste å regulere opp alderspensjonen med gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst fra ulike datoer neste år. Å gjøre det vil være i strid med pensjonsreformen.

Frp vil også vite hva det koster å fjerne eller redusere avkortingen av pensjon til par. Prislappen varierer fra drøyt en halv milliard til 5,5 milliarder kroner.

10. Hva koster det staten å innføre et skattefradrag for alle utgiftene privatpersoner har til bompenger?

Et bompengefradrag er Frps «baby». Men partiet gikk ut av regjeringen uten å ha lagt frem noe forslag til hvordan det kunne løses. Nå ber Frp om hjelp for å få innført det. Skal alle bompengeutgifter gi fradrag, koster det staten ca. 2,7 milliarder. Men ingen vet ikke hvor mye som betales av privatpersoner. Store summer betales av folk som får utgiftene dekket på jobben. Derfor må et slikt fradrag utredes nærmere, er svaret. Frp har også stilt andre bompengespørsmål. Problemet her er den omtalte inndekningen.

11. Hva koster det kommunene om man kutter eiendomsskatten ytterligere?

Frp har fått gjennom redusert makssats på eiendomsskatt. Nå spør Frp hva det vil koste å redusere satsen ytterligere – fra 4 promille til 3 og 2 promille. Det vil ifølge regjeringen kunne redusere kommunenes inntekter med henholdsvis 0,8 og 2,3 milliarder kroner. Også her er det først og fremst inndekning som er den store utfordringen.

12. Hva koster ulike klimatiltak?

Frp har stilt en rekke spørsmål som gir en pekepinn om en annen kurs enn regjering legger opp til i klimapolitikken, f.eks.:

  • Hvor mange prosjekter i statsbudsjettet med klimakutt som sin hovedbegrunnelse er dyrere enn prisen på kvotekjøp ...?
  • Hva er den samlede kostnaden for alle forslagene i budsjettet som skal føre til lavere utslipp av klimagasser?

Frp har i vekslende grad fått konkret svar på disse spørsmålene.