Fedrekvote, heroin og syv andre temaer hvor Høyre er splittet

Høyres programkomité er splittet i en lang rekke store saker som ble lagt frem onsdag ettermiddag.

Torbjørn Røe Isaksen legger frem forslag til nytt program for perioden 2017- 2021 på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Onsdag ettermiddag klokken 13 la Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup frem forslag til nytt stortingsprogram for Høyre.

Programforslaget legges frem i Forskningsparken på Blindern, for å understreke at satsing på forskning er en hovedsatsing.

Høyre overfører pressekonferansen direkte her.

Komiteen er splittet i ni saker:

Programmet inneholder totalt ni dissenser, det vil si forslag der komiteen har delt seg i et flertall og et mindretall.

Leder i programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen sier det har vært helt bevisst at komiteen har tatt diskusjonene også om saker som er kontroversielle internt.

– Det har faktisk vært et mål for oss at det skal sitte Høyre-folk å debattere Høyres politikk med hverandre i debattstudioer, sier han.

Her er noen av temaene det blir intern debatt om:

1. Ja eller nei til fedrekvote

Mot stemmen til bl.a. partileder Erna Solberg vedtok Høyres landsmøte i 2010 en resolusjon om å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen – og det samme vedtok Høyres landsmøte da de behandlet gjeldende partiprogram i 2013.

Nå har noen snudd.

Et flertall i programkomiteen går nå inn for å beholde dagens ti uker. Andre i Høyre kommer til å kjempe for at familiene selv får full valgfrihet til å fordele foreldrepermisjonen.

2. Barnetrygd eller gratis SFO og barnehage

Et flertall vil fjerne barnetrygden og bruke pengene på «gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier».

Et mindretall i programkomiteen, med leder og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, vil beholde støtten og argumenterer med at det kan bli flere fattige om man fjerner den.

I Høyre vil f.eks. stortingsrepresentant Tina Bru fjerne kontantstøtten. Erna Solberg var blant dem som kjempet for å beholde støtten på forrige Høyre-landsmøte. Den gang gikk partiet inn for «å gjøre om kontantstøtten til en lovpålagt
kommunal ytelse».

Nå har programkomiteens kompromisset seg frem til å la kommunene avgjøre om de ønsker å tilby kontantstøtte.

3. Ja til heroin på resept – eller fortsatt forbud

Nikolai Astrup og helseminister og nestleder Bent Høie står på hver sin side i Høyre i ruspolitikken.

Astrup har fått med seg et knapt flertall i programkomiteen som bl.a. mener Høyre bør vurdere om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige.

De tar også til orde for å tillate røyking av heroin på sprøyterom.

4. Metadon fra fastlegen

I programforslaget er det også en dissens om et forslag om at man skal vurdere om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige.

5. Lofoten/Vesterålen

Ett av medlemmene i programkomiteen tar dissens og går imot å konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.

6. Pelsdyr

Uenighet om pelsdyrnæringen er det også i Høyre. Noen i komiteen ønsker å legge inn et punkt i kapittelet om dyrevern som flertallet ikke støtter. Det handler om å avvikle pelsdyrnæringen.

7. Innføre jobbskattefradrag

Programkomiteen er delt når det gjelder et forslag om å innføre et eget skattefradrag for alle som er i jobb.

Unge Høyre er blant dem som har ivret for dette.

8. Opptak i private barnehager

Deler av komiteen ønsker å gi kommunene større frihet til å bestemme selv hvilken opptakspraksis de skal ha i private barnehager.

Andre i komiteen vil stryke dette forslaget.

9. Kommunikasjonskontroll

Komiteen er også delt når det gjelder datalagring og kommunikasjonskontroll.

Deler av komiteen ønsker å gjeninnføre kravet om at bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll forutsetter at informasjonen omhandler forhold som ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll i første omgang.

...Men det blir bråk om enda flere temaer

I tillegg til sakene der komiteen er splittet i sin innstilling, er det også flere andre temaer der det kommer til å bli debatt i Høyre frem mot landsmøtet:

Kommuner og sammenslåing: frivillig eller tvang

Programkomiteen skriver i utkastet til nytt program at «Høyre mener Stortinget har et overordnet ansvar for å sikre at Norge har en hensiktsmessig forvaltningskultur, og i siste instans må avgjøre størrelse og antall kommuner og regioner».

Dette er mange av Høyres lokalpolitikere motstander av. De vil selv bestemme hvilken eller hvilke nabokommuner eller nabofylker de skal slås sammen med.

Sidemål frivillig eller obligatorisk med eksamen

Sidemålet har vært en gjenganger som stridstema på Høyres landsmøter de siste årene. Politikere i Høyre-sterke kommuner rundt Oslo misliker nynorskens plass i norskfaget.

Programkomiteen foreslår å avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning.

På forrige landsmøte tapte «Oslofjorden» mot bl.a. Arne Hjeltnes og deler av «Vestlands-Høyre». Da ble resultatet at det i skolen skal «brukes tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget gjennom hele skoleløpet», men at egen karakter og eksamen i både videregående og ungdomsskolen skal fjernes.

Sidemålstilhengerne i Høyre, som tapte med 112 mot 187 stemmer på forrige landsmøte, har neppe lagt ned stridsøksen.

Karakterer bare fra ungdomsskolen eller tidligere

I gjeldende program går Høyre inn for å innføre karakterer fra 5. klasse – tre år tidligere enn i dag. Dette forslaget har kunnskapsminister og programkomitéleder Røe Isaksen fått komiteen med på å fjerne.

Unge Høyre er blant dem som har protestert på dette.