Har Oslo det dårligste barnehagetilbudet av storbyene?

Oslo kan ikke være bekjent av å ha det dårligste barnehagetilbudet av storbyene, sa Raymond Johansen i Politisk kvarter. Men stemmer det?

Raymond Johansen er Arbeiderpartiets byrådslederkandidat ved valget.

Hører eller leser du påstander fra politikerne under valgkampen 2015 du stusser på om stemmer? Send tips til faktasjekk@aftenposten.no

Aps byrådslederkandidat i Oslo begrunnet påstanden med at Oslo har landets lengste barnehagekø, den laveste barnehagedekningen og den laveste pedagogtettheten i sine barnehager av storbyene.

« Oslo har landets lengste barnehagekø,» sa Johansen

Ja, ifølge de ferskeste tallene fra Utdanningsdirektoratet, som Johansen viste til, sto 1495 barn i barnehagekø i Oslo 15. desember i fjor. Stavanger, med den nest lengste køen, hadde til sammenligning 714 barn i kø.

Utdanningsdirektoratet understreker at alle kommuner oppfyller kravet til full barnehagedekning, det vil si at alle som hadde fylt ett år før 31.08 2014 fikk tilbud om plass. Barna på ventelisten har dermed ikke krav om plass, enten fordi de er født etter 1.september, fordi de søkte utenom barnehageopptaket, eller fordi de bor i en annen kommune.

Oslo har flest barn i landet, og dermed er det heller ikke overraskende at byen har flest barn i kø. Ser man på antallet barn i kø som prosentandel av byens befolkning i barnehagealde r, ser bildet imidlertid litt annerledes ut. 2,86 prosent av barna i Oslo ønsker plass, men står på venteliste. Tilsvarende tall for Stavanger er 5,93 prosent. Stavanger har dermed en forholdsmessig lengre venteliste enn Oslo, målt på denne måten.

« Det som er bekymringsverdig, er at 1300 barn, altså de født etter 1. september, står uten barnehageplass. Det betyr at mange er halvannet år før de får plass,» sa Johansen videre.

Dette stemmer ikke. Den største gruppen på ventelisten — 856 av de 1495 barna - var født før 1. september, og skulle dermed hatt rett til plass.

Grunnen til at de likevel står på venteliste, kan for eksempel være at de flyttet til kommunen utenom barnehageopptaket, at foreldre har takket nei til plassen de er tilbudt i påvente av plass i drømmebarnehagen, eller at de ønsket å motta kontantstøtte frem til barnet er to år.

« Oslo har landets laveste barnehagedekning,» sa Johansen.

Ifølge de ferskeste tallene fra SSB har Oslo lavere barnehagedekning enn de øvrige byene. 85,7 prosent av barna i alderen 1-5 år har plass i barnehage i Oslo, mens tallet for de øvrige byene ligger på over 88 prosent. Også hvis man teller med nullåringene, er dekningen i Oslo desidert lavest.

Dette skyldes til en viss grad at Oslo har en større innvandrerbefolkning enn de øvrige byene, og det er et kjent faktum at flere innvandrergrupper er skeptiske til å sende barna i barnehage de første årene. Nær en tredel av barna i barnehagealder i Oslo har innvandrerbakgrunn, mens i Stavanger, som har nest dårligst dekning, har 23,5 prosent av barna innvandrerbakgrunn.

Oslo skårer imidlertid relativt høyt når det gjelder andelen av barna med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, med 62,2 prosent. Bare Trondheim skårer bedre på dette, med 65,1 prosent.

« I tillegg til dette at vi har landets laveste barnehagedekning, har vi landets laveste pedagogdekning — Oslo ligger på rundt 31 prosent - og vi har færrest med fagutdanning som er styrere, » sa Johansen.

Det Johansen sier om pedagogdekning, er feil. Ifølge de ferskeste tallene fra SSB er Stavanger storbyen som har den laveste andelen barnehagepedagoger i sine barnehager, med 29,8 prosent. Oslo har 31,7. Regner man med ansatte som har annen godkjent pedagogisk utdannelse, som barneskolelærer, er andelen i Oslo 39,5 prosent, mens Stavanger har 36,3.

Johansens påstand om at Oslo har laveste antall barnehagestyrere med fagutdanning, stemmer imidlertid.


Thomas Boe Hornburgs vurdering:

Thomas Boe Hornburg, kommentator i Aftenposten.

Hvilken by som alt i alt har det dårligste barnehagetilbudet, er ikke bare et faktaspørsmål. Men Raymond Johansens begrunnelse for påstanden inneholder faktafeil og er unyansert.Det stemmer at Oslo har flest barn i kø. Men Oslo er også Norges desidert største by. Det er derfor mer rimelig å vurdere hvor mange barn som venter i kø målt i forhold til antall innbyggere. Her er Stavanger, ikke Oslo, dårligst i klassen.

Johansen har rett i at barnehagedekningen i Oslo er lavest av alle storbyene. Men han kunne med fordel lagt til at en viktig grunn til det, er at Oslo har en betydelig høyere andel innvandrere enn de andre storbyene.

Når det gjelder pedagogtettheten ligger Oslo lavere enn Bergen, Trondheim og Kristiansand, men høyere enn Stavanger. Det er derfor ikke korrekt, som Johansen hevder, at Oslo har den laveste tettheten. Oslo er heller ikke dårligst om ansatte med annen pedagogutdanning, som f.eks barneskolelærere, regnes med.

Johansen har derimot rett i at Oslo har den laveste andelen styrere med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning.

Konklusjon:

Var det Trygve Slagsvold Vedum påsto om skatt i partilederdebatten helt feil? Les vår forrige faktasjekk her:

Les også

Siv Jensen smalt til med «Feil! Feil! Feil!». Men var det egentlig feil?

Usikker på hva du skal stemme? Se om Aftenpostens valgomatkan hjelpe!