Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen

Advokat Dag Steinfeld begynte å jobbe for SSB-direktør Christine Meyer fem dager før finansministeren uttrykte manglende tillit til henne. Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner.

Advokat Dag Steinfeld vil ikke kommentere hvorfor han begynte å jobbe for Christine Meyer før hun fikk beskjed om at Siv Jensen ikke hadde tillit til henne.

Det går frem av korrespondansen mellom Finansdepartementet (FIN) og advokat Steinfeld, partner i Wikborg Rein i Bergen, som Aftenposten har fått innsyn i.

Ledelsen i departementet ble etter det Aftenposten kjenner til svært overrasket da Steinfeld ifølge underlaget til fakturaen begynte å jobbe for Meyer allerede søndag 5. november- fem dager før Meyer ble kjent med statsrådens manglende tillit.

– Finansdepartementet ble ikke gjort kjent med at Christine Meyer hadde engasjert advokat før torsdag 9. november. Det var først 15. november, da vi fikk tilsendt fakturaen, at vi ble klar over at han hadde vært engasjert helt siden søndag 5. november, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet.

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk inn i den avsluttende fasen om morgenen torsdag 9. november.

Da hadde SSB-sjef Meyer to ganger lagt frem planer og forklaringer på hvorfor blant andre innvandrerforsker Erling Holmøy skulle tvangsflyttes til statistikkproduksjon.

Christine Meyer hyret inn advokat Dag Steinfeld tidligere enn Finansdepartementet visste om. Nå kan deler av regningen bli sendt til Meyer og SSB.

Meyer fikk beskjed dagen før

Finansminister Siv Jensen ble ikke beroliget. Hun konkluderte med at den eneste måten å få ro og å bevare tilliten til SSB på, var å kvitte seg med Meyer. De skulle møtes igjen fredag 10. november.

Torsdag morgen 9. november ga finansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Amund Holmsen Meyer beskjed om at Jensen ville informere henne om manglende tillit dagen etter.

SSB-sjefen koblet da på Steinfeld, som forhandlet om sluttavtale med ledelsen i FIN til nærmere midnatt uten å komme til enighet.

Dagen etter opprant med den kaotiske pressekonferansen i Akersgata, som ble fulgt opp med separate pressekonferanser i regi av Meyer og Jensen.

Dokumentet viser at Steinfeldt startet å jobbe for Meyer allerede 5. november.

Gjennom helgen fortsatte forhandlingene om sluttavtalen som ble klar søndag 12. november. Her heter det:

«DEKNING AV ARBEIDSTAKERS UTGIFTER TIL ADVOKAT
Arbeidsgiver dekker Arbeidstakers utgifter til nødvendig advokatbistand etter regning oppad begrenset salærmessig til NOK 175.000,- eks. mva.»

Steinfeld har sendt en regning til FIN på 175 000 kroner pluss reisekostnader på kroner 7969 tur-retur Bergen-Oslo. Inkludert moms er regningen på i alt 228 000 kroner.

FIN ber Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet

Som underlag for regningen, skriver Steinfeld:

«Advokatbistand til Christine B. Meyer i perioden 5. novembertilog med '12 november utført av advokatene Dag Steinfeld og Christine Larsen Kalsvik med gjennomgang av mottatt dokumentasjon, utarbeidelse av betenkninger, kommunikasjon med klient og Finansdepartementet, møter med klient, møte og forhandlinger med Finansdepartementet med utveksling av diverse forslag til avtale m.v., totalt 74 timer».

Departementet har ikke betalt regningen, men bedt Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet som er utført.

– Vi har bedt advokaten om mer spesifisert oppregning av bistanden som er utført, innenfor det som er mulig uten at det utfordrer fortroligheten som følger av klientforholdet. Vi legger til grunn at departementets dekning av denne fakturaen ikke innebærer dekning av utgifter SSB måtte ha inngått kontrakt om, sier Wålen.

Advokat Steinfeld vil ikke kommentere grunnlaget for fakturaen.

– Hvorfor begynte du å jobbe for Meyer allerede 5. november?

– Jeg har ingen kommentar. Vi kan stoppe der, sier Steinfeld. Christine Meyer svarte ikke på Aftenpostens henvendelser.