Nav-granskere fastholder: Vi er ikke inhabile

Professorene Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy fastholder at de er habile til å lede og delta i Nav-granskningen. Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener tilliten deres er ytterligere svekket.

Leder av granskningsutvalget for Nav-skandalen, professor Finn Arnesen, avviser innvendingene og holder fast ved at han ikke er inhabil.

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), har skrevet en betenkning som konkluderer med at Arnesen og Skoghøy er inhabile. Bakgrunnen er at de to granskerne var dommere i Høyesterett i 2012 i en sak som blant annet handlet om trygdeeksport.

Justisdepartementets lovavdeling vurderer nå habilitetsspørsmålet, og Arnesen og Skoghøy har fått anledning til å kommentere Høgbergs betenkning.

Arnesen vil ikke kommentere Høgbergs innvendinger annet enn gjennom følgende e-post:

«Som jeg har sagt, finner jeg det ikke riktig å ta del i en diskusjon om egen habilitet mens dette spørsmålet er til avgjørelse hos justisdepartementet. Av samme grunn ser jeg heller ikke grunn til å gi kopi av uttalelsen til departementet.

Det ligger likevel i kortene at når jeg ikke har bedt om å bli fritatt for vervet, skyldes det at det ikke er noe i det Høgberg bringer til torgs som endrer min vurdering av egen habilitet.

Jeg takker for tilbudet om intervju, men takker nei også til dette så lenge habilitetsspørsmålet er til vurdering i departementet. Grunnen til dette er at synspunktene til Baudenbacher, Andenæs, Moltumyr Høgberg og Eriksen​ vanskelig kan kommenteres uten at jeg går inn i en vurdering av nettopp grunnlaget for hvorfor jeg mener min deltagelse i dommen gjengitt i Rt. 2012 s. 313 ikke rokker ved min eller Skoghøys habilitet», skriver han.

Skoghøy viser til Arnesens e-post og vil ikke kommentere ytterligere.

Graver: Pikant at de må ta stilling til egen dom

Tidligere leder av EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, skrev i forrige uke til statsminister Erna Solberg (H) og ba henne fjerne Arnesen og Skoghøy på grunn av inhabilitet. Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er enig med ham.

En tredje professor i rettsvitenskap ved UiO, Christoffer Conrad Eriksen, mener også at de to er inhabile.

– Ut fra opplysningene om at de var dommere i en av de sakene som nå blir gransket, synes jeg mye taler for inhabilitet, sier professor Alla Pozdnakova, som har forvaltningsrett og EØS-rett som fagfelt.

Hun er den fjerde jusprofessoren ved UiO som offentlig gir uttrykk for at hun mener de to er inhabile.

Så langt har ingen andre enn Arnesen og Skoghøy selv offentlig sagt at de er habile. Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved UiO, har ikke lyst til å vurdere konkret om Arnesen eller Skoghøy er inhabile.

– Slik jeg ser det, er det rimelig klart at det ikke er grunn til å kritisere Høyesterett for at de ikke tok opp EØS-spørsmålet i dommen det er snakk om. Det som er pikant, er at utvalget må ta stilling til akkurat det spørsmålet.

– Spørsmålet blir: Er det så klart at det ikke er grunn til å kritisere Høyesterett for det de gjorde denne gang, at det at Arnesen og Skoghøy var med i Høyesterett ikke har betydning? Er det tvil om det, så vil de ikke være habile til å vurdere det spørsmålet. Dette er kjernen i det lovavdelingen nå bør vurdere, sier Graver.

Gjennom en rekke år har arbeids- og velferdsetaten Nav politianmeldt trygdemottagere på feil grunnlag. Mange er blitt dømt til fengsel.

– Særegne forhold svekker tilliten

Benedikte Moltumyr Høgberg «synes det er ryddig av Arnesen ikke å diskutere habilitetsspørsmålet så lenge det ligger til behandling i Lovavdelingen». Men hun mener grunnlaget for inhabilitet er styrket:

– Bare det forhold at det nå er flere jurister som reiser spørsmålet om Arnesens habilitet, tilsier at vilkårene for inhabilitet etter forvaltningsloven, «særegne forhold som kan svekke tilliten», er oppfylt.

– Mener du Arnesen og Skoghøys habilitet er ytterligere svekket etter din betenkning ble offentlig?

– Ja, det at så mange reiser spørsmål om habiliteten til Arnesen og Skoghøy, tilsier at det foreligger særegne forhold som svekker tilliten til dem som granskere. Isolert gjør ikke dette granskerne inhabile. Men når det «særegne forhold», som deres befatning med Nav-skandalen i Høyesterett er, samtidig bekymrer mange, bidrar dette til ytterligere å forsterke inntrykket av at tilliten er svekket, svarer hun.