Dette er det viktigste fra revidert nasjonalbudsjett

Aldri har en regjering i Norge lagt frem et mer ekspansivt revidert nasjonalbudsjett (RNB) og et mer revidert RNB.

Finansminister Jan Tore Sanner la i dag frem en oversikt over koronaregningen etter Stortingets vedtak i vinter og våres for å takle koronakrisen. I tillegg presenterte han flere nye.

Tirsdag presenterte finansminister Jan Tore Sanner (H) regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, også kalt «koronabudsjettet».

Revidert nasjonalbudsjett er et dokument som beskriver endringer som har skjedd etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før – endringer som har økonomiske konsekvenser for staten og for Norge som land. Og i Norge er det ganske mye ettersom koronakrisen traff landet med full styrke i mars.

Regjeringen bryter handlingsregelen så det synger i RNB og bruker 420 milliarder oljekroner. Det er 4,2 prosent av Oljefondets verdi.

Og det stopper ikke der: For mens en samlet opposisjonen brukte de første timene etter finansminister Jan Tore Sanners fremleggelse til å etterlyse enda mer penger, tok Sanner senere på dagen på seg enda større spanderbukser:

– Ja, for dem som er bekymret over at vi ikke bruker nok oljepenger, så kommer det til å bli brukt noe mer. Vi kommer flere tiltak i slutten av mai som vi trenger litt mer tid til, sa Sanner.

Årsaken til den dramatisk økte pengebruken er de økonomiske skadevirkningene koronakrisen har påført norsk økonomi.

Les også

Hva er egentlig Revidert nasjonalbudsjett?

Det er dermed allerede klart at mindretallsregjeringens forslag til RNB vil bli vesentlig påplusset etter behandlingen i Stortinget. I tillegg har Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet for å bruke enda mer oljepenger enn det rekordhøye beløpet regjeringen foreslår.

I normale tider er revidert nasjonalbudsjett (RNB) regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet som Stortinget vedtok et halvår i forveien.

Det er det også denne gangen. Først og fremst må de ekstraordinære bevilgningene som Stortinget allerede har vedtatt som følge av koronapandemien, legges inn.

Men i år er det også – på grunn av koronakrisen – uvanlig mange nye tiltak og forslag i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Les også

Her er stjernelaget som skal regne på koronakonsekvensene

Regningen tas av fremtidige generasjoner

Her er de viktigste makro-nyhetene du trenger å få med deg fra regjeringens forslag til RNB:

 • Det rekordstore uttaket av oljepenger – 420 milliarder kroner – betales av fremtidige generasjoner gjennom høyere skatter eller lavere tjenestetilbud.
 • Den forventede avkastningen av Oljefondet reduseres med 11 milliarder hvert eneste år fremover som følge av årets oljepengebruk.
I første omgang tappes Oljefondet for å dekke regningen for regjeringens og Stortingets tiltak for å møte koronautbruddet. Men regningen tas i realiteten av fremtidige generasjoner i form av høyere skatter eller lavere offentlig forbruk.

Den økte pengebruken fordeler seg slik:

 • Tiltak overfor bedrifter: 109,5 milliarder. Kompensasjonsordningen for bedrifter er den størst posten med 50 milliarder.
 • Tiltak overfor personer: 50,9 milliarder. Økte utgifter til dagpenger står for i underkant av halvparten av dette.
 • Andre tiltak og reduserte skatteinntekter på grunn av dårligere tider utover vedtatte og foreslåtte tiltak: 50,3 milliarder.

Her er det viktigste kulepunktene, fordelt på sektor:

 • Kommunene får økte bevilgninger på ca. 2,1 milliarder. Inkludert er 1,5 mill. i kompensasjon for fylkenes bortfall av inntekter på kollektivtrafikk.
 • Oljeselskapenes likviditet bedres med 100 milliarder kroner gjennom en utsettelse på skatteregningen gjennom endringer i avskrivingsreglene.
 • 30 milliarder kroner mer til dagpenger for permitterte. Fra før har regjeringen økt bevilgningene til dagpenger med 14 milliarder kroner.
 • 20 milliarder for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).
 • Sykehusene får 5,5 milliarder kroner i koronatilskudd.
 • Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.
 • Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.
 • Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.
 • Jernbanenettet skal opprustes med økte investeringer på 826 millioner.
 • Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.
Luftfarten er blant de sektorene i samfunnet som har vært hardest rammet av koronakrisen. Avinor tilføres 5 milliarder for å dekke inntektstap.

Her er noen andre viktige forslag:

 • Pakkereisearrangører får statlige subsidierte lån for totalt 2 milliarder.
 • Fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte forlenges til oktober.
 • Utdanningspakke på 500 millioner. 4000 nye studieplasser og 1000 nye fagskoleplasser.
 • Bostøtte gjennom Husbanken økes med 500 millioner.
 • Tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene på 400 millioner.
 • Klimafond: Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer. Dermed har fondet fått 1 milliard kroner i år.
 • Mediene tilbys krisepakke på 300 millioner.
 • Full momskompensasjon for idrettsanlegg økes med 55 prosent til 301 millioner.
 • Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk tilføres 266 millioner kroner til økt arbeidsbyrde grunnet koronautbruddet.
 • Bistand: 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons.
 • Byggingen av nytt nasjonalmuseum tilføres 160 millioner ekstra.
 • Digital satsing i skolen: 140 millioner til bl.a. hjemmeundervisning.
 • Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA) tilføres 102 millioner ekstra.
 • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides til å gjelde selskaper med flere ansatte og høyere omsetning enn etter dagens regler.
 • Folkehøyskolene tilføres 60,8 millioner ekstra.
 • Skogbruket får tiltakspakke på 50 millioner.
 • Teknologisenteret på Mongstad får 50 millioner ekstra.