Sp om Nav-skandalen: Hauglie kunne informert tidligere. Mener hun først tåkela saken.

En måned før Nav-skandalen ble et offentlig faktum, innrømmet Anniken Hauglie i et skriftlig svar til Sp at Norge ikke lenger kunne stanse eller avslå sykepenger selv om mottageren oppholder seg i et annet EØS-land.

Sigbjørn Gjelsvik, har tidligere ledet Nei til EU og er nå Sps finanspolitiske talsmann.

– Regjeringen burde informert Stortinget om dette på et tidligere tidspunkt, og her hadde statsråden en gyllen mulighet.

Det sier Sps finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, til Aftenposten.

Få dager etter valgdagen og ca. 20 dager før Stortingets åpning i høst, sendte han et skriftlig spørsmål til Anniken Hauglie om det som nå kalles Nav-skandalen: En rekke personer er enten urettmessig dømt for trygdesvindel og/eller har fått pengekrav mot seg, fordi Nav har feiltolket regelverket. De som er rammet, har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre EØS-land.

Gjelsvik: Fullstendig tåkelegging

Spørsmålet Gjelsvik stilte, lød slik:

«Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få at kravet til opphold i Norge for mottagere av sykepenger fjernes?»

Han begrunnet spørsmålet med at han var gjort kjent med at Arbeids- og sosialdepartementet – på grunn av den etter hvert mye omtalte EØS-forordningen – hadde besluttet at «sykepenger ikke lenger kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.»

Når han nå ser tilbake på Hauglies svar, sier han dette:

– Det er fullstendig tåkelegging fra statsrådens side. Svaret er formulert på en måte som gir inntrykk av at dette ikke er noen stor sak, og at det ikke vil berøre så mange. Med det vi vet nå, står svaret i et svært underlig lys.

Statsråden avviser påstanden om tåkelegging. Hun viser til at departementet på dette tidspunktet fortsatt ikke hadde full oversikt over omfanget.

Hauglie: Nav har endret praksis

I det skriftlige svaret til Sp bekreftet Hauglie at Arbeids- og velferdsdirektoratet «etter en ny vurdering» hadde «lagt om sin praksis» for utbetaling av sykepenger, slik at «kortvarige opphold i EØS-land likestilles med å oppholde seg i Norge.»

Det hadde ifølge statsråden skjedd «bl.a. i lys av kjennelser i Trygderetten.»

– Da Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte departementet om denne endringen av praksis, ble det påpekt at det ikke foreligger sikre tall på hvor mange tilfeller som vil bli omfattet av denne praksisendringen. Direktoratet antok imidlertid at endringen ikke vil ha særlig konsekvenser for sykefraværet eller sykepenge¬utbetalingen. Det henger sammen med regelverkets krav til å være i aktivitet, kravet til medvirkning, og Arbeids- og velferdsetatens regime for å følge opp saker, skrev hun til Gjelsvik.

Hun opplyste ikke noe om at folk hadde fått beskjed om å betale tilbake penger eller fått fengselsstraff på bakgrunn av lovfortolkning som nå viser seg å være uriktig.

Aftenposten har forelagt Arbeids- og sosialdepartementet kritikken fra Gjelsvik. Hauglie poengterer at departementet endret praksis for kortvarige opphold i EØS-land i mars, men at praksisen for langvarige opphold ikke ble endret før nå.

«Da svaret på spørsmålet ble sendt 24. september, hadde Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke tatt endelig stilling til sin praksis rundt opphold utover de helt kortvarige eller skaffet seg en oversikt over omfanget av saken», skriver Hauglie i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Saken var da fortsatt under utredning, og den endelige vurderingen var først klar 27. oktober, skriver statsråden.

Gjelsvik: Burde sagt mer

Gjelsvik mener statsråden burde ha benyttet muligheten til å informere Stortinget om de pågående undersøkelsene.

– Jeg reagerte allerede da jeg fikk svaret, fordi jeg i samtaler med Nav-ansatte hadde fått inntrykk av at saken var mye mer alvorlig. I dag vet vi at dette har langt større konsekvenser enn det statsråden ga inntrykk av i sitt svar i september, sa Gjelsvik, som er tidligere leder av Nei til EU.

Da saken ble kjent mandag, la han ut følgende på Twitter: «EUs overstyring av norsk trygderett kan koste Norge milliarder av kroner og er en bombe under våre universelle velferdsordninger! Spre budskapet og bli med oss i kampen mot EUs overstyring av Norge gjennom EØS.»