Politikk

En ny og mer liberal alkohollov i Finland kan sette det norske Vinmonopolet i fare

Norge kjemper for Vinmonopolet bak lukkede dører i Brussel. Også Sverige og Island protesterer mot finnene.

Høyre og Frp-regjeringen bruker en sjelden metode for å sikre Vinmonopolet.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske forslaget vedtas som det er nå.

Statsråd Bent Høie forsvarer Vinmonopolet og mener at finnene med sitt forslag til ny alkohollov kan undergrave denne nordiske ordningen.

Det var svenskene som først protesterte. Nå har Norge sammen med Island sluttet seg til den svenske innsigelsen. Det skjedde i et eget brev i april.

Det har vakt en viss oppsikt i Finland.

Regjeringsråd Ismo Tuominen sier til Hofvudstadsbladet at det er spesielt at Sverige bruker EUs notifiseringssystem, som først og fremst er oppbygd for å sikre fri flyt av varer innen unionen, til å føre frem sosiale og helsemessige spørsmål.

Denne ordningen med å protestere mot et lands nye regler kan også EFTA-EØS-landene bruke. Det skal da skje via EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA.

Nå bruker Høyre og Frp-regjeringen den til å redde Vinmonopolet.

Ordning under press

I forslaget til endringer av finsk alkohollov slås det fast at landet skal opprettholde sitt vinmonopol Alko, men at de samtidig vil liberalisere handelen.

Finlands forslag er for øyeblikket til vurdering i EU, hvor det vurderes om lovforslaget er forenelig med EU-retten, skriver Stortinget i sitt nyhetsbrev om EU-EØS.

Kommisjonen har kommet med en detaljert, men ikke offentlig uttalelse. Kommisjonen mener det er sider ved lovforslaget som kan bryte med EU-regelverket, heter det i nyhetsbrevet fra Stortinget.

  • Tror du vi nordmenn kjøper mer eller mindre alkohol: Her finner du svaret.

Sveriges innspill, som Norge og Island har støttet, er heller ikke offentlig. Norge og Island sendte disse via EFTAs overvåkingsorgan, slik det kreves. Her fremgår det bare at Norge og Island støtter de svenske innvendingene.

Derimot er det svenske Systembolagets uttalelse offentlig. Den støtter blant annet innsigelsene fra finske Alko, hvor det hevdes at reformen vil føre til at den finske alkoholpolitikken blir mindre konsekvent med tanke på formålet, og til øvrige nordiske land.

Aftenposten har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å få det norske brevet og begrunnelsen. I en e-post skriver departementets informasjonsavdeling om begrunnelsen for at Norge vil stanse den finske alkoloven, er fordi «det stadig fremsettes krav om liberaliseringer og uthuling av monopolet. Det er viktig å sørge for at monopolordningen er utformet på en konsekvent og sammenhengende måte og at argumentasjonen er helhetlig, slik at ordningen kan bestå, også rettslig.»

Den viser også til at uthuling av monopolet i ett land, svekker det også i andre land. Norden har vin- og spritmonopol i Norge, Sverige, Island, Finland og Færøyene.

Slaget om Vinmonopolet kjempes blant annet bak lukkede dører her i EU-kommisjonen.

Press for å liberalisere mer

I EU er det en rekke land, med en betydelig vin eller ølindustri, som er bekymret for at det ikke er nok fri flyt av alkohol. Ambassadørene fra Danmarks, Østerrike, Belgia, Italia Spania og Portugal har sendt brev direkte til finske politikere og støttet økt liberalisering. Noe som ifølge forskningsnettstedet Nordisk Velferd er oppsiktsvekkende.

I EU-kommisjonen ser en nærmere på om det finske forslaget går langt nok når det gjelder import over nettet av alkohol.

– Det bare viser at det er viktigere å si ifra, sier Høie til Aftenposten.

Endrer grenser

I det finske forslaget vil en øke grensen for alkohol som kan selges i forretningene fra 4,7 prosent til 5,5 prosent. I dag er det bare gjærede produkter som kan selges i butikk, det betyr sider og øl. Men den finske loven åpner for at det også skal være mulig å selge produkter der en har blandet inn sprit, såkalt rusbrus opp til 5,5 prosent. Dette betyr også at visse sterke øltyper flyttes til butikk fra dagens pol.

I Norge og Sverige ble i sin tid sterkøl flyttet fra butikk til polet, blant annet fordi det konkurransemessig skulle likestilles med vin.

Høie har også diskutert denne saken med sine nordiske kolleger, på møtet i Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk i slutten av mars.

Det er mulig de felles nordiske protestene har hatt en viss gjenklang i Finland.

Senterpartiet kalde føtter

I den finske riksdagen har Senterpartiet fått kalde føtter når det gjelder akkurat denne delen av forslaget. Mens Sannfinnene, som politisk ligger nær Frp, står på det opprinnelige kompromisset, ifølge den engelskspråklige Helsinki Times.

Forslaget – som etter planen skal behandles ferdig i sommer – vil åpne for økt gårdssalg av alkohol. Restauranter som driver takeaway, skal også kunne selge alkohol, men bare opp til 5,5 prosent. Det finske monopolet Alko skal kunne selge alkohol fra mobile enheter. Men også dagligvarebutikker med lisens kan selge alkohol opp til 5,5 prosent.

I en omfattende undersøkelse om finnenes forhold til alkohol er det halvparten som støtter liberaliseringen, ifølge Instituttet for Hälsa och Välfärd.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.