Barnepass og vaskehjelp skal gi kvinner karrièreløft

Skattelette på vaskehjelp og barnepass. Barnehagetilbud til babyer på ni måneder. Det kan ifølge forskere bedre kvinners jobbmuligheter.

- Heller enn at de som har råd skal få skattekutt for å kjøpe seg vekk fra hverdagsoppgaver og samvær med barna, synes jeg heller arbeidsdagen bør bli kortere for alle. Det er hverdager det er flest av, fastslår trebarnsmor Ingrid Wergeland. Her med yngstemann Konrad (5).

NHO har bedt forskere om å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan bedre kvinners karrieremuligheter.

— Forslaget om ni måneder gamle barn i barnehage fremstår ikke familievennlig, bare arbeidslivsvennlig, sier Ingrid Wergeland (37).

Sammen med mannen Odd Magnus U. Nilsen (44), har hun guttene Konrad (5), Georg (8) og Leonard (10).

— Mange synes det er tidlig nok at barnet skal i barnehagen ett år gammel. En slik ordning kan legge press på noen til å føle at de bør begynne på jobb etter ni måneder, mener hun.

Sentralt bosatt i Oslo sentrum med kort vei til jobb og studier i småbarnsperioden, i tillegg til mulighet for fleksibel arbeidstid hos arbeidsgiverne, har gjort at de uten problemer har delt permisjonen med alle tre guttene 50/50. Det har vært bevisst for at begge skulle ha like lang tid med barna, og ikke av karrierehensyn.

Fem forslag for å bedre likestillingen

På oppdrag fra NHO har to forskere sett på hvilke familiepolitiske tiltak som bedre kan legge til rett for kvinners karriere og arbeidsdeltagelse. I kveld holder NHO og Agenda et debattmøte om temaet med politikere.

Her er forslagene:

  • Kutt kontantstøtten.
  • Gi foreldre tilgang til barnehage med en gang den betalte fødselspermisjonen løper ut.
  • Åpne opp muligheten for å bytte deler av den ikke-kvoterte fødselspermisjon mot barnehageplass allerede fra 9 måneders alder.
  • Legge til rette for subsidiert barnepass også i perioden utenom normal arbeidstid.
  • Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret: vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen
    — Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V. Løken som sammen med Julian V. Johnsen ved UiB kommer med forslagene.

De har sett på nordisk forskning rundt årsakssammenhengene mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet.

Les også:

Les også

Likestilte menn blir mer syke

Ingrid Wergeland og Odd Magnus U. Nilsen har delt permisjonen for de tre sønnene Leonard (10), Georg (8) og Konrad (5) helt likt mellom seg.

— Vil vi outsource hverdagen?

— Likestilling har vi oppnådd ved å dele på husarbeid og permisjon. Det er et fellesprosjekt, sier trebarnsmor Ingrid Wergeland.

Hun er sosiolog og nestleder i venstresidens tenketank Manifest, og har engasjert seg spesielt i likestilling og arbeidsliv. Hun synes heller ikke UiB-forskernes forslag om å subsidiere vaskehjelp eller barnepass utenom normal arbeidstid er gode forslag.

— Vi ville ikke hatt råd til slike tjenester uansett. Det vil kun komme de rikeste tilgode betalt med våre skattepenger. Og vil vi egentlig outsource helt grunnleggende ting i familiehverdagen? Henting og levering i barnehagen er ikke bare en transportetappe, det er samvær. Det å skulle kjøpe seg ut av hverdagen er ikke veien å gå for mer likestilling, mener hun.

Hun støtter imidlertid forslagene med å kutte kontantstøtten og tilby barnehageplass rett etter permisjon. Ektefelle Odd Magnus U. Nilsen mener delt permisjon er helt sentralt for likestilling hjemme og på jobb.

— Utover den første tiden etter fødselen, skulle permisjonen vært delt likt mellom mor og far, uten rett til å bytte, mener han.

Nå jobber småbarnsfedrene mindre mens barna er små:

Les også

Småbarnsfedre jobber mindre enn før

Flere menn i hjemmet

Først og fremst viser forskningen at kontantstøtten har ført til mindre likestilling i arbeidslivet.

— Utvidelsen av barnehage for 1-2 åringer på 2000-tallet har derimot gjort at mødre returnerer tidligere til jobben. Forskningen klarer ikke å vise at lengre fødselspermisjoner har redusert kvinners sysselsetting på lang sikt eller at innføringen av fedrekvoten har endret kone og manns karriere på lang sikt. Fedrekvoten har imidlertid ført til at flere fedre bidrar på hjemmebane, og det er klart at menn ville tatt mye mindre permisjon uten fedrekvoten, sier Katrine Løken.

Les mer om debatten rundt fedrekvoten her:

Les også

Tror pappaer dropper perm hvis fedrekvoten forsvinner

Barnepass utover 8-16

I rapporten trekkes det frem at kvinner som ønsker å gjøre karriere ofte må jobbe utover standard arbeidstid, og i noen perioder må jobbe mer enn andre. I følge forskerne legger dagens familiepolitikk i liten grad til rette for dette.

— En mulighet er å legge til rette for barnepass også utenfor den klassiske arbeidsdagen fra 8 til 16. Dette vil være nyttig både for kvinner og menn som behøver muligheten til å jobbe overtid i perioder og kvinner som jobber i turnus, sier Katrine Løken.

- Har dere tatt stilling til hva som er best for familien, eller hva som er best for karrierekvinnen?

— De forslagene som går på karrierekvinner kan velges av dem som har eller ønsker en karriere. Flertallet vil nok ikke velge bort betalt fødselspermisjon. Men vi synes det skal være flere valgmuligheter gjennom en mer fleksibel politikk.

- Er det sosialt akseptert i dag å sette barn i barnehage ni måneder gammelt?

— Kanskje ikke i dag. Men det betyr ikke at man ikke kan gjøre endringer. Politikk kan forme kulturer og normer. I land som likner på oss, som Nederland og Frankrike, går mange mødrene tilbake til jobb etter tre måneder.

- Dere foreslår subsidiert vaskehjelp. Hvor realistisk tror du det er å få gjennomført?

— Det er allerede gjennomført i Sverige. Det er derfor ingen grunn til at det ikke kan gjennomføres i Norge.

Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.

Slik er det i andre europeiske land:

Les også

Her fremstår vår norske tidsklemme som et ideal

-Fedrekvoten bør økes

NHO-direktør Kristin Skogen Lund synes forslagene er spenstige.

-Vi går lengre enn forskerne når det gjelder fedrekvoten, den bør økes, sier hun.

NHO har lenge ment at kontantstøtten må fjernes.

— En fjerning vil langt på vei finansiere kostnaden ved å øke barnehagetilbudet med flere inntak i året. Fleksibelt barnehageopptak vil gi andre effekter ved at kvinner kan gå tidligere tilbake på jobb.

-Vil skattelette for vaskehjelp og barnepass ha noen betydning for høytlønnede karrierekvinner?

-Ja, det tror jeg. Det er ytterst få som tjener så mye at det ikke blir en økonomisk avveiing. Skal man kjøpe tjenester i hjemmet lovlig koster det 400 kr timen. Dessuten vil skattelette på disse markedene føre til et mer seriøst arbeidsmarked knyttet til tjenester i hjemmet. Dette er et forslag NHO ikke har tatt stilling til.

-Er de sosiale barrierene, redsel for ikke å bli sett på som god mor, større enn de økonomiske for å gå tidligere tilbake til arbeidet?

-Her tror jeg holdninger og behov varierer veldig. I nesten alle sammenliknbare land er det mye kortere svangerskapspermisjon. Vi må huske at litt andre valg ikke nødvendigvis er farlige for barnet.

-Hadde du hatt utbytte av noen av forslagene da du begynte å arbeide etter å ha født dine fire barn?

-Jeg har to kull tvillinger og var så heldig at jeg fikk barnehageplass den høsten de fylte ett år. Det fungerte greit. Men jeg hadde et problem da jeg måtte begynne å arbeide to måneder før planlagt med det ene tvillingparet. Det ordnet seg fordi vi fikk en mannlig praktikant tre dager i uken og så passet moren min ungene to dager i uken. Vi var heldig, men jeg tror usikkerhet rundt dette tærer på mange nybakte forelder.

Her kan du lese flere saker om likestilling: