Mange tror det er kjedelig å jobbe i kommunen

Ingeniører, lærere og sykepleiere kvier seg for å jobbe i kommunen. Det bør få varsellampene til å lyse, mener lederne for fire studentorganisasjoner.

Fire studentledere som mener kommunene kommer til å slite i fremtiden. F.v.: Mia Andresen, leder NSF Student, Omar Gamal, leder NITO Studentene, Silje Marie Bentzen, leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og Eirik Garpestad Kommedal, leder Tekna student.
  • Are Møster Ottesen

Det er bare en drøy uke siden ekstremværet Petra føyk over landet. Konsekvensene var flom, ras og store ødeleggelser. Hvem skal håndtere utfordringene et slikt uvær skaper. – Hvem skal være med på å forebygge ras og sørge for at vi har bra nok vann— og avløpssystemer, spør Omar Gamal, leder for NITO-studentene. Svaret gir seg selv: kommuneingeniørene. Men dem kan det fort bli altfor få av. I dag er en av fem kommuneingeniører over 60 år og bare 2,5 prosent av ingeniørstudentene ser for seg en karrière i kommunen. Det viser en undersøkelse NITO gjorde blant 10.000 ingeniørstudenter i fjor.

Da studentlederne for NITO, Tekna, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Pedagogstudentene møttes under Arendalsuka i august var det for å lansere 10 råd for å hindre en kommunekrise. De fire studentlederne deler bekymringen for hvordan kommunene skal sikre fremtidens behov for relevant arbeidskraft. På vegne av sine nærmere 50.000 medlemmer har de derfor kommet med en rekke forslag til tiltak de mener haster med å få gjennomført. Hvis ikke noe blir gjort for å fremme rekrutteringen på fagfeltene hver av dem representerer, vil kommunene stå i fare for å falle sammen, mener de.

Få vil jobbe på sykehjem

For hvem skal ta seg av fremtidens eldre når bare syv prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem? Tallene er hentet fra avgangsundersøkelsen fra NSF for 2014 og synliggjør at det vil bli svært vanskelig å få nok kompetent arbeidskraft i eldreomsorgen fremover. SSB har estimert at Norge vil mangle rundt 28.000 sykepleiere i 2035.

— Eldrebølgen vi ser nå, viser seg å bli en permanent utfordring. Nå haster det med å sette i gang tiltak som kan øke rekrutteringen av sykepleiere til eldreomsorgen, sier Mia Andresen, leder av NSF Student.

Nyutdannede slutter

Også skolene sliter med å få nok kompetente lærere. Ifølge SSB vil Norge mangle opptil 40.000 lærere om ti år. – Det er et stort problem at altfor få vil bli lærere og dessuten at altfor mange nyutdannede slutter etter bare få år i yrket, sier Silje Marie Bentzen, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

— Samfunnets behov for høy kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft innen våre yrkesgrupper er en nødvendighet. Derfor er vi bekymret og ber nå kommunene ta dette på største alvor og straks sette i gang tiltak for å øke rekrutteringen, sier Omar Gamal i NITO. Nå sender studentlederne ut et felles tipunkts forslag til hva som bør gjøres for å hindre kommunekrise og øke rekrutteringen til offentlig sektor i kommunene. Listen sendes til alle landets kommuner og ordførere og håpet er at det vil føre til debatt og konkrete tiltak.

"Kommunal sektor blir sett på som litt traust"

Eirik Garpestad Kommedal

Leder Tekna student

— Vi deler bekymringen for at så få vil jobbe i kommunal sektor. Vi ser nemlig samme tendens hos oss – det er altfor få teknologer og ingeniører som velger å jobbe i kommunen. Det vi studentene peker på og mener er viktig, må tas på alvor. Det er jo oss kommunene er avhengig av for fremtiden, og da må de lytte til hva vi sier de kan gjøre for å rekruttere oss og beholde oss.

Man får ofte ikke frem hvor spennende det faktisk kan være å jobbe i kommunen – hvilke muligheter som ligger der. Nå har Tekna Student startet et samarbeidsprosjekt med ansatte i stat og kommune for å vise hvilke arbeidsoppgaver som finnes og hva det faktisk er mulig å holde på med. For vårt fagområde er det så mange viktige oppgaver å løse både innen samferdsel, byplanlegging og vann- og avløp. Nyutdannede ingeniører er blitt trukket til det private fordi de har vært så på dem og dessuten har nok kommunal sektor blitt sett på som litt traust. Kommunen må bli mye mer offensive i å profilere seg overfor studentene. De må sikre seg dem for fremtiden, hvis de ikke klarer det vil det gå utover viktige samfunnsoppgaver.

"Det finnes en stor reservestyrke av lærere der ute"

Silje Marie Bentzen

Leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

— Samtidig som vi må få flere til å søke seg til lærerutdanningen, er det helt essensielt å hindre frafall. I dag slutter en av tre etter få år i yrket. Det finnes altså en stor reservestyrke av lærere der ute. En måte å få flere til å bli i skolen på er å styrke veiledningsordningen. I dag skal det finnes en slik ordning for nyutdannede og nyansatte, men det varierer veldig om og hvordan den blir fulgt opp.

Det er et problem at nye lærere blir overlatt til seg selv. Når tilbudet om oppfølging ikke er godt nok, blant annet fordi det mangler kvalifiserte veiledere, viser det seg at mange slutter. En annen sak er at kommunene må utvise tillit til profesjonsutøverne. Det er lærerne som vet hva som fungerer – ikke kommunepolitikerne, dette gjelder for eksempel utforming og bruk av kontrollverktøy.

Et tiltak som kan fremme rekruttering til de yrkene det er mangel på i dag, er å styrke rådgivningstjenesten i grunnskoleopplæringen.

Det er veldig mange og gode grunner til å velge læreryrket. Det er et samfunnsbasert yrke som omhandler veldig mye. Det er kreativt og viktig. Du er med på å forme fremtiden, utdanne og danne barn. Kommunene må ta ansvar for få flere til å ønske å gå den veien og bli der.

"Kommunene må ta ansvar for å ta livet av fordommene"

Omar Gamal

Leder NITO studentene:

— Det er bekymringsfullt at 71 prosent av kommunene sliter med å skaffe seg ingeniørkompetanse og at bare 2,8 prosent av ingeniørstudentene ønsker å jobbe i kommunen. Når man vet dette, og at kommuneingeniørene skal håndtere store samfunnsutfordringer, er det rart at det er så lite fokus på dette i debattene. Det har ikke vært noen valgkampsak å snakke om rør, for å si det sånn. Mange ser på en jobb i kommunen som grå og kjedelig. De tror det bare dreier seg om en masse papirarbeid. Slike fordommer må kommunen ta ansvar for å ta livet av. Kommunene må sørge for å vise frem de godene man har når man er ansatt hos dem. For det er ikke grått og kjedelig. I kommunen jobber du for samfunnet og løser de store samfunnsutfordringene. Du lærer utrolig mye og jobber med å løse et stort spekter av arbeidsoppgaver.

Tenk så kult det hadde vært om kommunene kunne tilby praksisplasser for ingeniørstudenter. Da ville de komme godt inn i miljøet og sett hvor mange spennende oppgaver kommunen skal løse. De tre viktigste tiltakene kommunene må ta fatt i når det gjelder vår yrkesgruppe, er at de må bli flinkere til å profilere seg selv, styrke det faglige miljøet og utvikle et samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

"For å møte fremtidens behov, må flere menn inn i yrket"

Mia Andresen

Leder for NSF student

— Det er altfor få nyutdannede sykepleiere som vil søke seg til sykehjem. Noe av det kan skyldes at mange ønsker seg en bratt læringskurve, men tenker at det ikke er forenlig med en jobb på sykehjem. For alle er det viktig å være del av et faglig tungt miljø, men vi vet at sykepleiere på sykehjem ofte blir stående alene om store ansvarsoppgaver og må gjennomføre avanserte prosedyrer på egen hånd. Fordi det er få sykepleiere på jobb står man ofte alene i krevende situasjoner. Det er flere ting å gripe fatt i for å få rekruttert flere til å søke seg til primærhelsetjenesten. Det må blant annet tilrettelegges for et kompetanseløft og være tydelige karrièreveier. Pasienter på sykehjem og i hjemmesykepleien har ofte diagnoser som krever avanserte sykepleieroppgaver.

Motsatt av hva mange tror, gir en slik jobb mange interessante læringsmuligheter og byr på problemstillinger som utfordrer deg som sykepleier. Det er altså ikke kjedelig å jobbe i kommunen. Men det er dessverre et nedsnakket og lite prioritert felt. Det må kommunene gjøre noe med. Å styrke det faglige miljøet og bemanne i forhold til kompetansebehov er noe av det viktigste. I dag har vi bare 10 prosent mannlige sykepleiere. For å møte fremtidens behov, må flere menn inn i yrket. Kjønnsbalanse er viktig – det øker tilfredsheten og fremmer et positivt miljø.

Les også: