Syv punkter for å forstå hvorfor Telenor kan få et milliardgebyr

To tilsyn mener Telenor misbruker sin makt og hindrer konkurransen i mobilmarkedet. Det kan bety noe for alle som trenger nettilgang.

Telenor-sjefen Sigve Brekke har fått Konkurransetilsynet på nakken for å ha «misbrukt sin dominerende stilling».
  • Sigurd Bjørnestad

1. De fleste trenger å komme på nett

Markedet for mobiltelefoni og mobil datatrafikk i Norge består av to landsdekkende netteiere og mange leverandører av mobiltjenester.

De to landsdekkende netteierne er Telenor og Telia (tidligere NetCom). De er også de desidert største leverandørene av selve mobiltjenesten

Leverandører uten eget nett kjøper seg såkalt gjestetilgang til Telenor og Telias nett.

Stortinget har vedtatt en målsetting om at Norge skal få et tredje konkurransedyktig og landsdekkende nett.

«Etablering av et tredje mobilnett har vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet», skriver Konkurransetilsynet i sin pressemelding.

2. Konkurransetilsynet mener Telenor misbruker makt

Konkurransetilsynet (KT) mener at Telenor har «misbrukt sin dominerende stilling» til å hindre utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge.

KT har varslet et gebyr på 906 millioner kroner.

Konkurransetilsynets varsel er tilbakeskuende. Det gjelder Telenors virksomhet i årene 2010–2014. Dagens telemarked er med andre ord ikke direkte omfattet av KTs varsel.

Saken startet da Konkurransetilsynet gjennomførte razzia i Telenors hovedkvarter på Fornebu.

Selskapet Network Norway startet i 2007 byggingen av det tredje mobilnettet sammen med mobilleverandøren Tele2.

I byggeperioden var Telenor forpliktet til å gi Network Norway og Tele2 tilgang til Telenors nett, slik at de kunne tilby landsdekkende teletjenester mens de bygde nettet.

Også Nkom kritiserer Telenor, her representert ved Berit Svensen og Sigve Brekke.

3. To tilsyn passer på

Det daværende Post- og teletilsynet (nå: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom) hadde i 2010 fastsatt regler for andre mobiloperatørers tilgang til Telenors nett.

Nkom sin regulering på dette området gjelder elektroniske kommunikasjonsnett (telefoni og bredbånd) og er fastsett med hjemmel i ekomloven.

KT vurderer Telenors virksomhet etter konkurranseloven. Denne loven omfatter hele næringslivet.

Nkom har i en melding onsdag støttet KT, og skriver at det «har vært alvorlige konkurranseproblemer» i mobilmarkedet.

4. Telenors to synder

Konkurransetilsynet mener Telenor har hindret det tredje mobilnettet på to måter.

Den første synden:

  • Network Norway/Tele2 måtte betale Telenor en fast sum for hver av abonnentene, uavhengig av hvor mye de brukte Telenors nett. En slik fast kostnad i hele byggeperioden ville være en klamp om foten for Network Norway og reduserer lønnsomheten ved å bygge ut det tredje nettet.
  • Dette var likevel en avtale de to partene var enige om da den ble inngått høsten 2010. Men at det er ikke tilstrekkelig til at KT slår seg til ro. Telenor har ifølge KT «misbrukt sin dominerende stilling» da vilkårene ble utformet.

Den andre synden:

  • Telenor inngikk avtaler med fire mobiloperatører om bruk av Telenor-nettet. Men i avtalen var etter KTs vurdering utformet slik at terskelen for å nærme seg det tredje nettet ble for høy for de fire operatørene. KT kaller dette «eksklusivitetsavtaler». Dermed bidro Telenor til å redusere Network Norway/Tele2s muligheter til å skaffe seg kunder til sitt fremtidige nett.

Det andre tilsynet, Nkom, skriver at de har «grepet inn en rekke ganger overfor Telenor og blant annet varslet at Telenor ikke kan stille slike krav om eksklusivitet som KT mener er et misbruk.»

Telenors kommentar er gitt i en pressemelding.

5. Hva skjer videre?

Telenor har frist til 1. mars neste år med å gi sine merknader til saken.

KT vil da fatte endelig vedtak om gebyret. Deretter kan Telenor bringe saken til Konkurranseklagenemnda. Dette er en ny nemnd som er under etablering.

Hvis Telenor ønsker å bringe saken enda videre, går den rett til lagmannsretten.

6. Gebyrets størrelse

KT bruker oppskriften i EU-retten. Omfanget av virksomheten det gjelder og varigheten i misbruket bestemmer gebyret.

Telenor hadde i fjor 15,1 milliarder kroner i samlede inntekter fra sin norske mobilvirksomhet. Inntekten fra andre mobiloperatørers bruk av dere nett var inkludert i posten «andre mobilinntekter». Den var 998 millioner kroner.

Driftsresultatet i den norske mobilvirksomheten var 7,2 milliarder kroner i fjor.

7. Dagens situasjon

Gjennom en rekke oppkjøp, salg og oppsplittinger er det som var Network Norway/Tele2 i 2007 blitt til selskapet ice.net.

På sine hjemmesider opplyser ice.net at det dekker 75 prosent av Norges areal med mobilt bredbånd.

Samtidig bygger ice.net ut sitt eget mobilnett. Frem til at hele landet er dekket kan ice.net sine kunder bruke Telias nett der det trengs.

«For deg som kunde betyr dette at du vil ha like god dekning som Telia-kunder», skriver ice.net på sine hjemmesider.