Krever passasjeravgift også for de tomme flysetene

Flyavgiften må firedobles for lange utenlandsreiser, og flyselskapene må betale avgift også for de setene der det ikke sitter passasjerer.

Flyselskapene bør betale avgift også for tomme flyseter, mener tre miljøorganisasjoner som har henvendt seg til regjeringen om saken.
  • Knut-erik Mikalsen

De tre største miljøorganisasjonene i Norge mener den nylig innførte flypassasjeravgiften må økes.

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom har sendt et felles brev til regjeringen der de går inn for en rekke endringer.

– Det er veldig bra at avgiften har kommet, men den er uformet slik at alle betaler det samme – uansett reiselengde. Det naturlige vil være at avgiften er differensiert og stiger med økt reiselengde, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet til Aftenposten.

Derfor bør tomme seter avgiftbelegges

Klimaorganisasjonene foreslår derfor at avgiften må bli opptil 320 kroner hver vei for interkontinentale reiser, og at den i tillegg bør betales begge veier – ikke bare på utreise, slik som det er i dag.

Dessuten mener de at flyselskapene også skal betale avgift for de setene som går tomme.

– Det er ikke hver enkelt passasjer som forurenser, men selve flyet. Å omgjøre avgiften til en reell seteavgift vil stimulere flyselskapene til å utnytte kapasiteten bedre. Det vil gi færre flyavganger og ikke så mange halvtomme fly. Dermed vil også utslippene gå ned, mener Schlaupitz.

Mener Norge bør følge andre land

Han viser til at utslippene fra en flytur fra Oslo til Bangkok gir 12 ganger så store CO₂-utslipp som en flytur mellom Oslo og Bergen.

Avgiften for disse to turene er i utgangspunktet den samme – 80 kroner – bortsett fra at innlandsturer i tillegg også belegges med moms.

– Både Tyskland og Storbritannia har differensiert sine flyavgifter avhengig av reiselengde. Grunnregelen bør være at avgiften gjenspeiler reiselengden. Dette taler for at Norge følger disse landene og der det betales for reiser både ut og inn av Norge, mener Schlaupitz.

Finansdepartementet: - Ingen slike planer

Organisasjonene mener at det ikke er urimelig å øke avgiftstrykket mot luftfarten og peker på at bransjen nyter godt av en rekke gunstige vilkår.

I Finansdepartementet avviser statssekretær Jørgen Næsje (FrP) forslagene fra miljøorganisajonene:

– Stortinget har vedtatt en flypassasjeravgift, som kun omfatter seter det er betalt for. En seteavgift er derimot en avgift som også omfatter tomme seter, og kan ramme flyruter i utkantstrøk med lavt belegg. Flypassasjeravgiften kan ha miljøeffekt, men er først og fremst en avgift som skal skaffe staten penger. Dette synes også ESA å ha lagt til grunn i sin vurdering av avgiften. Regjeringen har ikke planer om å endre innretningen på flypassasjeravgiften, sier Næsje.

Luftfarten: Flytter trafikk til utlandet

Torbjørn Lothe er adm.dir. i NHO Luftfart, og mener en avgiftsmodell som den miljøorganisasjonene foreslår vil bety en økning av avgiftene på rundt 600 millioner kroner i året.

– Hva dette vil bety for flyprisene er vanskelig å si, og vil nok variere fra rute til rute avhengig av trafikk- og markedssituasjon. At slike forslag kommer nå er jo bare nok en illustrasjon på at avgiften var lite gjennomtenkt, og gir liten miljøeffekt. Bransjen ønsker målrettede miljøtiltak, f.eks. at den særnorske CO₂ avgiften kan brukes til å få i gang produksjon av bærekraftig biodrivstoff, sier han.

For øvrig mener han at forslaget om å firedoble satsene på lange reiser antakeligvis bare bidra til å flytte denne trafikken via andre internasjonale knutepunkt som Kastrup og Amsterdam, og slik sett øke reiselengdene og utslippene.

– Dette understreker behovet for internasjonale løsninger, mener Lothe.