Nobelprisvinner avfeier «Norges viktigste tall»

Nobelprisvinner Robert C. Merton skiller ikke mellom aksjer og rentepapirer. Han ser bare på faren for å tape penger.

Nobelprisvinner Robert C. Merton tok tirsdag turen ned i kjelleren hos Norges Bank.
  • Sigurd Bjørnestad

Tirsdag tok amerikaneren turen ned i kjelleren hos Norges Bank. Der arrangerte Oljefondet konferanse om forvaltning av store penger.

Oljefondet skal før jul gi Finandepartementet råd om fondets aksjeandel. Nå er den 60 prosent.

Aftenposten.no skrev søndag om aksjeandelen som «Norges viktigste tall». Det bestemmer nesten hele risikoen Oljefondet tar. Alt annet blir småtterier.

– Det store spørsmålet er hvor mye risiko Oljefondet skal ta. En gitt fordelingen på aksjer og omsettelige rentepapirer er ikke det samme som en gitt risiko.

Nobelprisvinner og finansprofessor Robert C. Merton avviser i utgangspunktet hele diskusjonen om Oljefondets aksjeandel.

Forventer mer, men farligere

Aksjer svinger mer enn omsettelige rentepapirer (obligasjoner). Å satse på aksjer gir normalt høyere forventet avkastning, men sjansen for at det kan gå dårlig er større enn enn for kjedelige rentepapirer.

Før Oljefondet gikk inn i eiendom ble fondets penger lenge plassert med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i rentepapirer. Det ble sett på som en passe avveining mellom risiko og forventet avkastning.

Tenker ikke i andeler

Nobelprisvinner Merton tenker ikke i slike faste andeler.

– En fordeling 60/40 i ett marked kan være mye mer risikabelt enn den samme fordelingen i et annet marked. Å holde fordelingen fast, holder ikke risikoen fast, sier han til Aftenposten.

Risikoen knyttet til aksjer og rentepapirer skifter over tid, er hans budskap.

Merton skiller ikke mellom aksjer og rentepapirer. Det finnes rentepapirer som er mer risikable enn aksjer - og omvendt. Han avviser det enkle verdensbildet som forteller at aksjer er risikable og rentpapirer sikre.

– Jeg vil heller si at at du har risikable investeringer og risikofrie investeringer, eller nesten risikofrie. Dét er et viktigere skille enn aksjer og rentepapirer, sier han.

Må vurdere andelene underveis

Merton mener likevel at det som en praktisk tilnærming går an å komme opp med en tallfestet fordeling.

– Oljefondet har et oppdrag og det har en fordeling på type plasseringer. Men du bør gjennomgå fordelingen på aksjer og rentepapirene med jevne mellomrom.

– Så risikoen for et fond som Oljefondet skifter over tid?

– Selvsagt! Det skifter hele tiden. Aksjer har ulike svingninger i ulike perioder. Så hvis du holder forholdet mellom aksjer og rentepapirer fast, så skifter risikoen over tid. Til og med tallene som gjelder på lang sikt skifter over tid. Ingenting er stabilt, sier han.

Han innrømmer at dette kan være krevende over tid, men advarer likevel mot å tro at fordelingen på aksjer og rentepapirer er det viktigste når du eier et fond på 7300 milliarder kroner.

Ansvar for store tap?

Merton gjentar:

– Det sentrale for det norske folk og for Regjeringen er: Hvor mye risiko er dere villige til å ta for å få høyere forventet avkastning tilbake?

Merton sier et land med et stort fond ikke kan unndra seg denne vurderingen.

Den må Norge ta selv om ingenting er perfekt, måleproblemene er store, kunnskapen er begrenset og det er mange praktiske hensyn å ta for den som skal plassere 7300 milliarder kroner.

– Vi vet likevel mye. Hvis vi investerer hele fondet i fremvoksende markeder, så kan du doble fondets verdi, eller du kan halvere det. Du kan spørre deg selv om du vil ta på deg risikoen ved å halvere Norges oljefond, spør Merton retorisk.

Han svarer på sitt eget pørsmål.

– Jeg tipper du vil svare «nei», selv om dette ikke kan måles på en perfekt måte!

Teori og praksis

Direktør Ole Christian Bech-Moen i Oljefondet skiller mellom det som er teoretisk rett og det som er mulig å gjennomføre i prakis.

Man må ha en fordeling på ulike typer investeringer som er enkel å kommunisere. 60 prosent i aksjer og 40 prosent i rentepapirer og eiendom tilfredsstiller kravet til slik enkelhet.

Men det bare halve historien.

– Du vil se at risikoen på fordelingen 60/40 variere veldig mye over tid. Mertons budskap er at vi bør tenke på risiko, og ikke bare 60/40, sier Bech-Moen.