Holden spår at nytt mål for prisveksten gir økt ledighet

Finansminister Siv Jensen vil at Norges Bank skal sikte mot lavere prisvekst. Professor Steinar Holden tror det vil føre til høyere rente og økt ledighet.

Økonomiprofessor Steinar Holden mener Norge ikke er tjent med å senke målet for prisveksten til 2 prosent årlig.
  • Sigurd Bjørnestad

Tirsdag kom nye tall som viser at den underliggende prisveksten var bare 1,2 prosent i mars, regnet i forhold til mars i fjor.

Det er har en god stund vært langt opp til det langsiktige målet på 2,5 prosent. Men nå har målet flyttet seg.

2. mars endret Finansdepartementet oppdraget til Norges Bank: Styringsrenten skal heretter settes slik at den årlige prisveksten «over tid er nær 2 pst.». Tidligere var målet å holde inflasjonen «nær 2,5 pst.»

Betyr dette noe som helst for norsk økonomi?

– Jeg tror det senkede målet for prisveksten vil føre til lavere sysselsetting og flere uten jobb. Derfor er dette ingen god endring, sier professor Steinar Holden ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Beregner lavere sysselsetting

Ferske beregninger fra Norges Bank viser at

  • styringsrenten må settes opp for å få lønns- og prisveksten til å tilpasse seg et lavere inflasjonsmål.
  • realrenten, som er renten minus prisveksten, blir høyere. Det fører til at produksjonsnivået blir nesten 0,1 prosent lavere hvert år ut 2021.

– Dette kan fremstå som lite, men for dem det rammet er det alvorlig nok. Et grovt anslag er at 0,1 prosent lavere produksjon tilsvarer 0,06 prosent lavere sysselsetting. Det blir en reduksjon på omtrent 1500 sysselsatte, sier Holden.

Han er en av Finansdepartementets mest benyttede eksterne rådgivere. Over en periode på mer enn 20 år har han ledet en rekke offentlige utvalg på oppdrag fra departementet.

Norges Bank skriver i en e-post til Aftenposten at det senkede målet for prisveksten «innebærer (...) svært lite for sysselsettingen».

Finansminister Siv Jensen (Frp) har bestemt at Norges Bank skal sikte mot en årlig prisvekst nær 2 prosent.

Betyr lite i teorien

– Ifølge standard teori vil den negative virkningen på sysselsettingen være midlertidig, sier Holden.

Teorien sier at lønnsveksten og rentene i løpet av noen år vil justere seg tilsvarende ned når inflasjonsmålet blir endret.

– Dermed blir reallønnsveksten og realrenten som før. Reelle størrelser som produksjonen og sysselsettingen blir også som før, sier han.

Reallønnsvekst og realrente er lønnsvekst og rente fratrukket prisveksten.

Tror ikke på teorien

Men Holden tror ikke virkeligheten er slik læreboken og standard teori sier. Han tror tvert imot at det senkede inflasjonsmålet vil gi en dårligere økonomisk utvikling i mange år fremover.

Nøkkelen til Holdens konklusjon er norsk lønnsdannelse. Han tror NHO og LO i liten grad tar hensyn til det endrede målet for prisveksten når de forhandler. Lønnsveksten blir ikke påvirket av at Siv Jensen har endret Norges Banks oppdrag.

– LO og NHO ser heller på lønnsveksten i utlandet, overskuddet i bedriftene og den faktiske, historiske prisveksten. Om Norges Bank styrer etter 2 eller 2,5 prosent betyr lite i lønnsoppgjørene, sier han.

LO enig med Holden

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er enig i Holdens beskrivelse av lønnsdannelsen.

– Om inflasjonsmålet er 2,5 eller 2 prosent betyr lite for lønnsdannelsen i Norge. Dermed betyr målet i seg selv ingenting for den faktiske prisveksten, sier han.

LO støtter med andre ord Holden på nøkkelpunktet som gjør at lavere inflasjonsmål fører til færre jobber.Norge mister en fordel

Lønnsdannelsen i utlandet skjer i økonomier der målet for prisveksten vanligvis er 2 prosent. Dette målet har holdt utenlandsk lønnsvekst lav.

Lønnsveksten svært viktig for prisveksten. Når partene i det norske lønnsoppgjøret har siktet mot den samme lønnsveksten som i utlandet, har det dermed over tid gitt norsk prisvekst på linje med utlandet.

Det vil si: Norsk prisvekst er blitt for lav i forhold til inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

– Dette har ført til at Norges Bank har satt lav realrente for å skape mer fart i økonomien og dermed øke prisveksten opp mot 2,5 prosent. Dette har bidratt til å styrke sysselsettingen, sier Holden.

Han mener at det nye og lavere målet for prisveksten gjør at Norge mister fordelen ved slik lav realrente.

Færre jobber via høyere realrente

For å nå det nye inflasjonsmålet må nemlig Norges Bank ta hardere i og sette styringsrenten slik at realrenten blir høyere enn under det gamle målet for prisveksten.

– Høyere realrente vil svekke produksjonen og sysselsettingen. Norges Banks beregninger viser at dette vil skje i noen år, men jeg er redd at virkningen kan bli mer langvarig, sier Holden.