Uvanlig stor usikkerhet om Norges Banks rentebeslutning

Ekspertene er delt i troen på renteøkning torsdag. Trolig er også Norges Bank usikker helt til det siste.

Ekspertene er usikre på hva sentralbanksjef Øystein Olsen gjør med styringsrenten torsdag. Kanskje er han usikker selv.
  • Sigurd Bjørnestad

Det er lenge siden ekspertene har vært så delt i to grupper før et rentemøte i Norges Bank:

  • Meglerhusene til Nordea, Danske Bank og SpareBank1-gruppen tror styringsrenten blir satt opp.
  • I DNB, Handelsbanken og Statistisk sentralbyrå tror økonomene at sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret torsdag.

Fra den langvarige bunnen på 0,5 prosent frem til september i fjor er styringsrenten hevet tre ganger, siste gang i juni i år. Den er nå 1,25 prosent.

Bankrenten opp 0,4

SSBs rentestatistikk viser at økningen i styringsrenten på 0,75 prosentenheter økte den flytende renten på nye boliglån i bankene med rundt 0,4 prosentenheter frem til juli.

Før renteøkningene begynte for ett år siden var renten på nye boliglån med flytende rente i overkant av 2,4 prosent i gjennomsnitt. I juli i år var den litt over 2,8 prosent.

Innskuddsrentene er satt opp enda mindre enn utlånsrenten. Det betyr at bankenes rentemargin, målt som differansen mellom utlånsrenten og innskuddsrenten deres, har steget litt det siste året.

Renten opp «i løpet av året»

Norges Bank legger stor vekt på å være forutsigbare i sin rentesetting. Målt ved ekspertenes spådommer ser det ikke ut til at banken har lykkes helt denne gangen. Men det kan være fordi også medlemmene i Norges Banks hovedstyre er usikre helt frem mot rentemøtet 19. september

I tall og tale sender Norges Bank ut signaler om fremtiden. Olsen skrev i juni i forordet til prognosene som kom da at «styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året». Som vanlig la banken frem en prognose for egen rentesetting i årene fremover.

Økonomer som lever av å tolke tallene mente i juni at det var stor sannsynlighet for at renteøkningen kommer torsdag.

Et nytt signal i august

Men på rentemøtet i august kom det mange oppfattet som et nytt signal:

– Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sa Olsen i pressemeldingen.

President Donald Trumps opptrappede handelskriger og økt sjanse for brexit uten avtale var kildene til den økte usikkerheten.

Olsens utsagn ble tolket som at sannsynligheten for økt rente kommende torsdag ble redusert. Ekspertene ble mindre sikre i sin sak.

Tror på uendret rente

DNB Markets er Norges største meglerhus og tror ikke Olsen setter opp renten torsdag. DNB viser til at Olsen pleier gi et klart signal hvis renten blir satt opp på neste møte. Et slikt signal kom ikke etter rentemøtet i august, og dermed ble sjansen for økt rente torsdag redusert.

DNB legger vekt på at Norges Banks regionale nettverk av bedrifter venter lavere vekst det neste halvåret.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la 5. september frem nye prognoser til 2022. SSB tror rentetoppen er nådd og at det i årene fremover går mot lavere rente. SSB nedjusterte vekstanslaget for norsk økonomi og tror lavere prisvekst i utlandet vil dra ned norsk prisvekst også.

SSB tror derfor renten blir holdt uendret for å bidra til å holde farten oppe i økonomien og holde den årlige prisveksten rundt målet på 2 prosent over tid.

Handelsbanken legger vekt på at prisveksten har vært lavere enn ventet. Økt usikkerhet knyttet til brexit og handelskrigene drar også i retning av at Norges Bank venter med å øke renten, tror Handelsbanken.

Tror på økt rente

Også Danske Bank peker på den økte internasjonale usikkerheten, men legger vekt på at det er «fortsatt ingen tegn til at det gir økt usikkerhet for norsk økonomi».

I en analyse 13. september legger banken vekt på at veksten i Norge er høyere enn den langsiktige trenden, at arbeidsmarkedet strammer seg til og at lønnsveksten stiger mer enn forventet. Konklusjon: Renten blir satt opp torsdag.

Også Nordea tror på økt rente torsdag. Banken tolker august-signalene dithen at Norges Bank holder fast på sin opprinnelige plan fra juni. Siden august har det etter Nordeas vurdering kommet lite nytt som endrer dette.

Men noe er alle enige om: Det blir maksimalt to nye renteøkninger i løpet av de tre neste årene. Toppen for styringsrenten er maksimalt 1,75 prosent, men mange tror det stopper før den kommer dit.