Skattedirektøren gransker skatterådgiverne

200 skattytere kom under lupen etter Panama Papers. 60 av dem vil snart bli kontaktet av skattemyndighetene. Nå flytter skattedirektøren lupen over på skatterådgiverne.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil vite mer om hvordan skatterådgiverne jobber.
  • Sigurd Bjørnestad

– Vi vil vite mer om skatterådgiverne.

Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

Men dette betyr at han må se bak ryggen på den enkelte skattebetaler.

– I de sakene vi behandler særskilt ser vi at noen av rådgiverne spiller en litt for aktiv rolle i promotering av skatteløsninger knyttet til utenlandske kontoer hvor hemmeligholdet er en del av konseptet, sier Holte.

Ser på banker og advokater

Nå vil han danne seg et mer fullstendig bilde av hvordan rådgiverne jobber.

– Dette dreier seg om banker, advokater, revisorer, regnskapsførere og investeringsrådgivere. Fellesnevneren er at de er profesjonelle aktører med kunnskap som er nyttig for å manøvrere i skattereglene, sier Holte.

– Er DNB Luxembourgs salg av postboksselskaper på Seychellene noe dere ser på?

– Jeg ønsker ikke å være spesifikk på hva eller hvem vi ser på. Vi ser nå generelt på rådgiveres rolle knyttet til etablering av utenlandskontoer.

Rådgivernes rolle er et tema i internasjonale møter. Holte forteller at i Tyskland og Storbritannia arbeides det med nye regler for rådgivernes virksomhet.

Skatteråd på godt og vondt

I fjor var det rekord i antall personer og antall milliarder som oppsøkte Skatteetaten frivillig for å få amnesti for skjulte penger.

– I disse sakene om frivillig retting spør vi nå alltid om rådgiverens rolle. Flere av dem som kommer til oss forteller at de har fått råd. Noen har fått en hel skattepakke der det er gjort en rekke aktive tilpasninger for å unngå skatt, sier Holte.

Skatterådgivningen skjer på godt og vondt, sett fra Skatteetatens ståsted.

– De aller fleste rådgiverne er av uvurderlig betydning for å bidra til riktig skatt. Samtidig får vi økende kunnskap om rådgivervirksomhet i regelverkets ytterkanter – eller forbi, sier han.

60 blir kontaktet etter Panama Papers

Skatteetaten gjennomgår de rundt 200 sakene med tilknytning til lekkasjen Panama Papers.

– Foreløpig ser det ut til at rundt 60 skattytere blir kontaktet, med spørsmål om å gi ytterligere opplysninger, sier Holte.

Jensen setter ned utvalg

Rådgivernes rolle vil også få oppmerksomhet fra andre enn Skatteetaten.

Som en del av skatteforliket i Stortinget i mai 2016 var det flertall for å opprette et ekspertutvalg «som skal vurdere om det bør gjøres ytterligere begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taus­hetsplikt på skatteområdet».

Utvalget er ennå ikke nedsatt. Finansdepartementet opplyser at de jobber med mandatet og at de «legger opp til å oppnevne utvalget før sommeren».

Får opplysninger om penger på konto

Til høsten starter den automatiske utvekslingen av kontoopplysninger mellom land.

Norge skal sende andre land opplysninger om utledningers kontoer her. Tilbake vil Holte få opplysninger om nordmenns kontoer i andre land.

– Vi har fått inn det vi skal sende til andre land. I september i år regner vi med at vi har fått det vi skal ha fra andre land, sier han.

Vanskeligere å få tilgivelse

Den nye utvekslingen får konsekvenser for ordningen med tilgivelse for den som frivillig oppgir skjulte penger i utlandet. Forutsetningen for dette er nemlig at det skjer på skattyterens initiativ.

Det er mer krevende å få tilgivelse hvis skattyteren først melder seg når vedkommende skjønner at skattemyndighetene er på sporet.

– 2017 er et godt år for å melde seg med skjulte penger. Nåløyet for å få amnesti blir trangere når vi snart får inn store mengder informasjon om nordmenns penger i utlandet, sier Holte.

«Tilgivelse» betyr i denne sammenhengen å slippe unna med å kun betale den unndratte skatten med renter. Straffeskatt blir det ikke noe av.